Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO GLOBOS KOMITETO ATSIŠAUKMAS PDF Spausdinti El. paštas
Mums, žemiau pasirašiusiems, tenka didi garbė, o taip pat ir didi pareiga rūpintis Čikagos Pedagoginio Lituanistikos Instituto moraliniu ir medžiaginiu išlaikymu.

Kad Pedagoginis Lituanistikos Institutas, kuris išaugo iš Augštųjų Pedagoginių Lituanistikos Kursu, galėtų ir toliau sėkmingai augti ir atlikti užsibrėžtus lituanistinio švietimo uždavinius, jis reikalingas visų lietuvių dėmesio ir sutelktinės paramos.

Ką duos Pedagoginis Lituanistikos Institutas ?
Svetur atsidūrusi lietuviškoji šviesuomenė, nūdien kultūrinį gyvenimą kurianti ar jam vadovaujanti, metas iš meto natūraliu būdu mažėja ir nyksta, o tuo tarpu jau antras tremties dešimtmetis eina, kai retėjančios šviesuomenės eilės maža bepa-pildomos, O kas bus dar po dešimties metų ir tolimesnėje išeivijos ateityje ?

Gyvajai lietuvybei ugdyti, tautinei mūsų kultūrai kurti, kultūriniam gyvenimui vadovauti reikia šviesuomenės prieauglio; lituanistinėms mokykloms mokytojų, organizacijoms vadovų su gilesniu lituanistiniu pasiruošimu, kokį ir teiks Pedagoginis Lituanistikos Institutas.

Instituto Globos Komitetas, pradėdamas savo darbą, pirmiausia kreipiasi į lietuvių akademinį jaunimą, lankantį vietines augštąsias mokyklas, prašydamas nuoširdžiai susidomėti lituanistinėmis studijomis, skiriant ir joms nors dalelę savo energijos ir laiko. Mes žinome, kad profesinis pasiruošimas gyvenimui iš studentijos reikalauja daug įtempto darbo ir daug lėšų, kad idealistinėms studijoms maža belieka laiko ir pinigo; bet gyvieji pavyzdžiai rodo, jog ryžtingam jaunimui tos kliudančios aplinkybės nėra nenugalimos, štai ir dabar Institutą lankančių klausytojų tarpe yra 20 studentų.

Kreipdamiesi į vyresniąją visuomenės kartą, su didžiu dėkingumu mes prisimename tuos realiuosius patriotus, kurie pinigais jau yra parėmę šį Institutą lankančią studentiją. Instituto užuomazgai, Augštie-siems Pedag. Lituanistikos kursams, vyresnioji karta sudėjo tiek pinigų, kiek tuo tarpu jų reikėjo.

Tad, džiaugdamiesi gyvu jaunosios kartos idealizmu ir realaus patriotizmo buvimu mūsų visuomenėje, Pedagoginio Lituanistikos Instituto globos tarnybą mes pradedame su šviesiu ir viltingu žvilgsniu ateitin, tikėdamiesi, jog mūsų akademinis jaunimas uoliai lankys Instituto paskaitas, o visuomenė teiks jam reikalingą finansinę paramą.

Dr. P. Daužvardis
Lietuvos Respublikos Konsulas
M. Krikščiūnas
Profesorių Draugijos Pirmininkas
J. Tamulis
LB švietimo Tarybos Pirmininkas
Br. Krištanavičius
Tėvų Jėzuitų Vyresnysis
J. Jasaitis
Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygardos Pirmininkas
Domas Velička
Instituto Lektorių Tarybos Atstovas Čikaga, 1960 m. kovo mėn. 16 d.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai