JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS Spausdinti
Vladas Šlaitas, laimėjęs Liet. Rašytoju Draugijos premiją už poezijos rinkinį "Ant saulėgrąžos vamzdžio". Autorius gyvena Anglijoje. Premijos mscenatss—Hamiltono Lietuvių Bendruormnė. Ten balandžio 10 dieną įvyko ir premijos įteikimo iškilmės. Autorius anksčiau yra išleidęs eilių rinkinį "žmogiškosios psalmės".

Akademinis Skautų Sąjūdis,
norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuvių literatūra, ugdyti ir jieškoti naujų literatūros talentų, skelbia
jaunimo literatūros konkursą.
Laimėtojams skiriamos šios premijos:
1. Už geriausią grožinės prozos kūrinį — 150 dol.
2. Už geriausią poezijos kūrinį — 150 dol.
3. Už geriausią prozinį rašinį -150 dol.
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, novelė ar kitas prozos veikalas, savo esme priklausąs grožinei literatūrai. Netrumpesnis kaip 2000, bet neilgesnis kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė, arba poema, ne-trumpesnė kaip 200 ir neilgesnė kaip 1500 žodžių.
Prozinis rašinys turi būti neilgesnis kaip 4000 žodžių apie kurį nors lietuvių kultūros ar visuomenės pasireiškimo būdą.
Premijuoti rašiniai visų pirma bus išspausdinti "Mūsų Vyčio" žurnale. Vėliau jie gali būti kartojami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti lietuviai visokių (išskyrus komunistinių) pažiūrų ir priklausą bet kokiai jaunimo organizacijai, o taip pat ir tie, kurie nėra tokių organizacijų nariai, bet jaučia lojalumą Lietuvai ir jos kultūrai, nevyresni kaip 30 metų.
Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti nurodyta autoriaus pavardė, vardas, adresas ir gimimo data.
Raštus prašoma siųsti jury komisijos sekretoriui Romui Keziui, 130 Hendrix St., Brooklyn 7, N. Y., USA. Raštai gauti po 1960 m. rugsėjo 15 d. nebus jury komisijos vertinami.
Jury komisija: pirmininkas dr. Henrikas Lukaševičius, nariai — Nelė Mazalaitė, Stepas Zobarskas, Leonardas Žitkevičius ir Romas Kezys.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vitold Thomas Žiūraitis, O.P.: Da:; Wesen der menschlichen Persoenlich-keit, Salzburg 1959, 100 psl. Gaunama: Adler, 49 W. 47th St. New York 36, N. Y., Kaina 3 dol.
*
* "Aidų" premijos komisijai atsiųsta 6 rankraščiai ir 4 knygos. Veikalai šiuo metu skaitomi. Premija teikiama už literatūrą. Vertinimo ko-misijon įeina Albinas Baranauskas, Kotryna Grigaitytė, Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė, Leonardas Žitkevičius.