ĮVYKIAI Spausdinti
• Lietuvos pasiuntinybės pranešimu, Lietuvos atstovas Juozas Kajec-kas, Estijos—Johannes Kaiv, Latvijos —Arnolds Spekke, dalyvaujant Latvijos pasiuntinybės patarėjui Anatol Dinbergs, turėjo pasitarimą Latvijos pasiuntinybėje, balandžio 18 d. minėtas valstybes liečiančiais reikalais.

Balandžio 19 d. trys Baltijos valstybių atstovai buvo priimti valstybės sekretoriaus Christiano A. Herterlo. Ta proga Baltijos valstybių atstovų spaudai duotas tokio turinio komunikatas:
"Ryšyje su artėjančia viršūnių konferencija Estija, Latvija ir Lietuva seka su viltimi ir susirūpinimu didžiųjų valstybių pastangas ir laukia taikos, pagrįstos teisingumu bei respektuojama kiekvienos tautos teise gyventojų daugumos valia apspręsti savo valdymosi formą.
"Su šia viltimi Estijos, Latvijos ir Lietuvos diplomatiniai atstovai kreipėsi į Valstybės Sekretorių asmeniškai ir pateikė atitinkamą notą. Ta proga jie padėkojo per Valstybės Sekretorių Jungtinių Valstybių vyriausybei už smurtu įvykdytos trijų Baltijos valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą tebetrunkantį nepripažinimą, o taip pat pavergtų tautų vardu jie pareiškė dėkingumą Jungtinių Valstybių visuomenei už moralinę paramą Baltijos reikalu."

Eltos Informacija pranešimu, balandžio 13 d. Valstybės Departamente, lydimas Lietuvos atstovo J. Kajecko, lankėsi Vliko pirmininkas dr. A. Trimakas ir įteikė memorandumą ryšyje su viršūnių konferencija. Departamento pareigūnai buvo painformuoti apie Sovietų reikalavimą užpildyti sovietinės pilietybės atsisakymo anketą, norint vizą buvu-siem pabėgėliam gauti. Departamentas pažadėjo reikalą ištirti ir padaryti atitinkamas išvadas.

Ar pavergtųjų klausimas bus viršūnių konferencijoje keliamas, iš pasikalbėjimo nepaaiškėjo. Buvo leista suprasti, kad toji problema savaime gali kilti diskusijų metu. Tuo atveju JAV laikytųsi savo tradicinio nusista-tymo remti pavergtųjų laisvės bylą.

• Buenos Aires mieste, Argentinoje, balandžio 10 d. mirė nuo širdies smūgio gen. Teodoras Daukantas, sulaukęs 76 metų amžiaus.
Buvo gimęs Petrapilyje 1884 m. Jūrų akademiją baigė 1914; iki 1917 m. rusų Baltijos jūros karo laivyno tarnyboje. Į Lietuvą grįžo 1922 m. ir dirbo karo mokslo skyriuje. 1924 m. buvo krašto apsaugos ministeris, 1927 m. vyriausio štabo viršininkas, 1928 m. vėl apsaugos ministeris; 1930-34 m. atstovas P. Amerikoje. Nuo 1935 m. privatdocentas geografijos reikalams Kaune. 1941 m. bolševikų kalėjime Kaune. Nuo 1949 m. Argentinoje. Šeima buvo išvežta į Sibirą.

• Pasaulio Lietuvių Archyvui nepavykus greitu laiku surasti naujų patalpų, Šv. Kazimiero seserų vienuolijos gen. viršininkė leido pasilikti esamose patalpose iki 1961 m. liepos mėnesio. Archyvo finansine parama rūpinsis JAV LB Kultūros Fondas.

• Pereitais metais Liet. Bendruomenės mecenatais buvo Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija, iš savo iždo paskyrusi 1000 dol. lietuviškam elementoriui išleisti ir Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos pagalbinis moterų vienetas, finansavęs LB Kultūros Fondo išleistuosius S. Jonynienės "Lietuvos laukus" (vadovėlį pradinės mokyklos V-jam skyriui). Ne per Bendruomenę tiesioginiai, bet j kultūrinio mūsų gyvenimo mecenatų sąrašą taip pat pateko M. ir A. Rudžiai, finansavę J. Masilionio "Lietuvių literatūros" III-sios dalies išleidimą, ir Illinois Lietuvių Gydytojų Draugija, paskyrusi 1000 dol. Banaičio "Jūratės ir Kastyčio" operos kla-vyrui parengti.


PATIKSLINIMAS
"Aidų" 1980/1 nr. straips. "švietimas okup. Lietuvoje", 20 p. pirmos skilties antros pastraipos vienuoliktoj eilutėj po žodžio "pagirtas" yra praleisti sakiniai: 9 vai. prasideda pamokos. Pamoka—45 min. Po 3 pamokų—ilgoji pertrauka.