Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960
Gegužės 6 d. Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Jo netikėtas išsiskyrimas i6 gyvųjų skaudžiai palietė lietuvius.
Vysk. Vincentas Padolskis gimė 1904 m. Virbalio mieste. Mokėsi Kybartu, gimnazijoje. Filosofijos ir teologijos studijoms pasrinko Šveicariją—Friburgo universitetą. Kunigu įšventintas 1927 m. Lietuvoje. Ir po kunigystės šventim7 dar atsidavė mokslams. Įsigijo teologijos bei filosofijos daktaro laipsnius. Po to perėjo i naują sriti — Šv. Ra6tą. Romoje gavo licencijato laipsnį. Aplankė Palestiną ir kelionės patyrimus paskelbė knygoj. Nuo 1932 m. dirbo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, dėstydamas Šv. Raštą. 1937 m. to paties dalyko dėstyti perėjo į Kauno universiteto teologijos-filosofijos fakultetą. 1940 m. paskiriamas Vilkaviškio vyskupo padėjėju su paveldėjimo teise. Pakonsekruotas tituliniu Larandos vyskupu. Ganytojo pareigas ėjo iki 1944 m., kol per antrąją rusų okupaciją pasitraukė į Vokietiją.

Užsienyje pradėjo vysk. Vincentas Padolskis naują savo ganytojiškos veiklos tarpsnį. Sunkiose tremties sąlygose lietuviai buvo reikalingi ir dvasinės ir medžiaginės pagalbos. Abiem sritim sielojosi velionis vyskupas. Jo ryšys su tremtinių stovyklomis buvo glaudus. Mėgo jas lankyti ir savo žodžiu stiprinti lietuvius tiek religiniu, tiek tautiniu atžvilgiu. Nesibaidė nė ilgesnių kelionių Lietuvos reikalais pas augštus bažnytinės ir civilinės valdžios asmenis. Keliavo į Prancūziją, Ispanij, Angliją, Airiją. . . Nuo 1950 m., vadovaudamas Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje, aplankė Jungtines Valstybes ir Kanadą. Gyvendamas Šventajame Mieste, nuolat atstovavo lietuviams didžiuosiuose suvažiavimuose, bet visų labiausiai Lietuvos reikalus kėlė Vatikane. Dažnai kalbėjo per Vatikano radiją į Lietuvą. Yprtingai daug laiko skyrė arkivysk. J. Skvirecko verstojo Šv. Rašto leidimui. Papildė komentarus, taisė korektūrą. Be to, velionis pats yra parašęs 3 knygas. Bendradarbiavo mokslinėje lietuvių spaudoje. Ir "Aidams" davė kelis įdomius straipsnius. Savo prigimtimi buvo mokslo žmogus.

Vysk. Vincentas Padolskis palaidotas Romoje gegužės 8 d. Laidotuvėse dalyvavo Romos lietuviai ir daug svetimšalių, tarp kurių kardinolai Agagianianas ir Pizzardas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai