Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EUROPOS KNYGA JAUNIMUI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S.A.-tis   
Prieš kiek laiko Vokietijoje išėjo veikalas "Das Europa Buch für die Jugend" (Welt in Wort und Bild Verla? S. Heuft. K. G., Koeln am Rhein, 1954).

"Europc3 knyga jaunimui" skiriama ne tik vokiečių, bet ir kitų europinių kraštų jaunimui. Veikalas didelio formato, 527 pusi. Jame yra 220 straipsnių. Autorių pavardės nepaminėtos.
Knygos tikslas įsąmoninti jaunimui Europos unijos idėją, šita idėja kilusi po antro pasaulinio karo akivaizdoje išorinių pavojų, gresiančių Europai iš Rytų, iš Azijos ir Afrikos. Europos unijos idėja paremta istorinėmis reminiscencijomis. Buvę daug istorinių laikų, kada įvairių Europos kraštų ir valstybių žmonės kovoję bendrai. Keletas pavyzdžių: kova prieš persus 5-me amžiuje p. Kr., kova prieš hunus 5-me amž., gynimasis nuo turkų XVII-me amž., kryžiaus karai ir t.t.

Bet Europa turinti ir tam tikrą vieningą dvasinį foną, nežiūrint, kad tiek daug karų ir kovų būta istorijos praeityje tarp atskirų Europos tautų ir valstybių.

Europos kultūros šaknys esančios senovės Graikijoje ir senovės Romoje. Europa esanti tų minėtų kultūrų paveldėtoja. Toliau Europa esanti krikščionybės idėjų puoselėtoja ir vykdytoja. Kova dėl laisvės esąs pastovus Europos siekis, šita kova už laisvę, už žmogaus teises, už žmogaus vertybę, už atskirų tautų ir luomų laisvę pasireiškusi įvairiomis formomis praeityje. Istorijos perspektyvoje iškildavę į paviršių kartais ir priešingų reiškinių: baudžiavos, mažų tautų užgrobimas, feodalizmas, darbininkų atlyginimų mažinimas. Bet tuojau kildavusi kontrakcija veiksnių, siekusių atverti gyvenimo įvykius į laisvės kelią.

šitos veikalo pagrindinės idėjos išryškinamos ir apipavidalinamos eilėje straipsnių. Duodamos beveik kiekvieno Europos krašto žymesnė-sės istorinės ir kultūrinės apraiškos istorijos eigoje. Duodami tik fragmentai, — ištisumo vengiama. Taip pat atskiruose fragmentuose išdėstomi Europos mokslo ir technikos laimėjimai, žymesnieji tos ar kitos tautos meno ir literatūros veikalai ir darbai, religiniai poreiškiai ir religinės institucijos. Temų skalė labai plati ir įvairi.

Pabrėžtina, kad ir Lietuva pažymėta toje knygoje net keliuose straipsniuose. Straipsnyje "Koenige in Litauen" visai istoriškai objektyviai aprašyta Lietuvos istorija.
Kitame straipsnyje — "Die Litauer hatten Erbarmen mit uns" — aprašoma, kaip Rytprūsių krašto žmonės, gelbėdamiesi po karo nuo bado ir mirties, vykę slaptai į Lietuvą duonos jieškoti. Pasiekę Lietuvą, jie elgetaudavę, eidami nuo vienų namų prie kitų. Nors žmonės buvę neturtingi, niekas neatsisakydavę duoti maisto, leisdavę jiems pernakvoti.

Tokių elgetaujančių Rytprūsių gyventojų buvę daug iš įvairių Rytprūsių vietų. Kelionės į Lietuvą bū-davosios sunkios, reikėdavę slapstytis. Aptikti rytprūsiečiai būdavę valdžios pareigūnų vejami lauk, mušami.

Nežinomas autorius rašo, kad lietuviai daugeliui žmonių išgelbėję gyvybes. Autorius baigia savo aprašymą tokiu sakiniu;
"Aber wir danken unserem Herrgott, dass uns Menschen Hess, die uns in letzter Minute retteten." Toliau, straipsnyje "Voelker wurden ausgerottet," aprašomos deportacijos iš Baltijos kraštų 1940-41 metais ir vėliau po karo. Paduodami deportacijų rezultatai skaičiais: 500,000 lietuvių, 350,000 latvių ir 300,000 estų. Iš kur tie skaičiai paimti, autorius nenurodo. Toliau paduodami skaičiai žmonių, atvežtų į Pabaltijos kraštus iš Rusijos.

Straipsnyje "Naar Ostland willen wij rijden" nežinomas autorius aprašo kryžiuočių ordino atvykimą į Prūsų kraštus, jo kovas su prūsais ir lietuviais ir Baltijos pajūrio krašto kolonizavimą, pradedant nuo Vyslos iki Kuršių marių.

Po 200 metų kryžiuočiai 1410 metais jau buvo užėmę 93 miestus, turėjo 48 ordino pilis, 100 riterių pilių ir buvo kolonizavę 1400 kaimų. Pabaigoje autorius pamini, kad kolonistai "darniai sugyvenę su pirmaisiais gyventojais prūsais." (To darnaus sugyvenimo" pasėka buvo ta, kad prūsai visai išnyko nuo žemės paviršiaus). Nežiūrint vienos kitos keistos išvados, kryžiuočių aprašymas objektyvus.

Tenka paminėti dar du straipsnius — "Werden und Wachsen einer Idee" ir "Europa wird Wirklichkeit", šiuose straipsniuose pažymėta, kad Europos unijos idėja jau esanti šiek tiek realizuota. Esąs jau Europos parlamentas, Europos patariamasis susirinkimas, kuris posėdžiaująs tam tikrais laikotarpiais Strasburge. Yra ir daug kitokių europininių įstaigų. Jau 15 valstybių priklausančios Europos organizacijoms.

Veikalas skaitytinas ir žinotinas ir lietuviškam jaunimui. Daug iliustracijų, brėžinių, piešinių, paveikslų, taip pat žymesnių kultūrinių ir pasaulinių įvykių chronologija.
S.A.-tis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai