ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
COM MENTATION ES BALTICAE.
VI-VII. 1958-59 Bonn. 1959. Verlag der Baltischer Forschungsinstitut. Iš lietuvių šiame numeryje rašo K. J. Čeginskas, Juozas Jakštas, Povilas Rėklaitis.
KNOW THYSELF. A Theory of the Spirit and a System of Man's Psychical Powers. By A. Grabauskas. Nottingham, 1959. 71 p.
KNYGŲ LENTYNA, Nr. 1,2. 1960. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos, leidinys.
Katalikų Katekizmas. Iš vokiečių kalbos vertė kun. Pranas Manelis. Išleista Romoje 1960 m., 266 p., tiražas 5000 egz. Veikalas populiarus —vartojamas visose Vokietijos vyskupijose.
Juozas Masilionis Lietuvių literatu, ra, III dalis, poaušrio laikotarpis, išleido Čikagos Augštesnioji Lituanistikos Mokykla 1959 m. Iliustracijos A. Kurausko, 412 p.
Romualdas Kisielius: PIRMOJI SĖJA (eilėraščiai). Išleido "Pašvaistė" Niujorke, 1960 m. Viršelis ir iliustracijos Jinos Totilaitės. 50 pusi., kaina 150 dol. Gaunama pas autorių — 1722 Grove St., Brooklyn 37, N. Y.
Antonianum. Išleista šv. Antano pranciškonų gimnazijos pirmajai abiturientų laidai prisiminti. Didelio formato 24 pusi. Gausiai iliustruota.