Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"ČIURLIONIO" ANSAMBLIO KONCERTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. ž-čius.   


Lietuvių šeštadieninė Maironio mokykla Brooklyne, dešimties metų sukakčiai paminėti, gegužės 21 d. buvo atsikvietusi kitą sukaktuvininką, minintį savo veiklos 20 metų: iš Clevelando "Čiurlionio" ansamblį, kuriam visą laiką vadovauja nenuilstantis Alfonsas Mikulskis.

Ansamblis turi savo veiklos turtingą istoriją. Jis lanke visas Vokietijos zonas, koncertuodamas kariams ir šiaip svetimtaučiams. Statistika rodo, kad jų koncertų klausės per 100,000 svetimtaučių ir tūkstančiai savųjų. Čiurlioniečių atsilankymas stovyklose buvo lyg koks gyvybės balzamas.

Ansamblis, atvykęs į Ameriką, atsikūrė ir vel savo darbą tęsia, apsilankydamas didesnėse kolonijose po keletą kartta. Čikagoj į čiurlioniečių koncertus visada bilietų pritrūksta. Užtat, girdęjusieji paskutinį koncertą Brooklyne yra dėkingi Maironio mokyklos vadovams, kurie davė progos išgirsti augštos rūšies koncertą. Tik klausimas, ar lietuvių visuomenė, New Yorke ir Brooklyne gyvenanti, atsiliepė į koncerto komiteto kvietimą.  Kažin kaip būtų atrodžiusi salė vietinių "atstovybėje," jei nebūtų kitos kolonijos širdingai atsiliepusios, —pastarųjų buvo daug daugiau negu vietinių. O jų buvo iš Philadelphijos, Waterburio, Paterso-no, Newarko, Elizabetho, Lindeno, Clarktowno ir kt. Dabar aišku, kodėl nei Broklynas, nei New Yorkas neturi toli mene pažengusio kokio nors ansamblio, didesnio ar mažesnio, kodėl simfoniniai koncertai neša milžiniškus nuostolius ir t.t.  Ši apylinkė nuo senai dejuoja, jog nesą meninių augštos rūšies parengimų, bet patys bijosi juos paremti ar aktyviai dalyvauti veikloje. Na, tiek to — tai visi žinome. Dabar pažiūrėkime į patį koncertą.

Viso buvo sudainuoti 23 kūriniai, keli pakartoti. Dalyvavo solistė Al. Stempužienė, choro solistai: A. Kavaliūnas, A. Liutkus, V. Malcanas, lumzdelninkai R. Babickas ir J. Gra-vrokas, kanklių orkestras, vadovaujamas O. Mikulskienės. Visam ansambliui vadovavo maestro Al. Mikulskis. Viso buvo 70 dalyvių. Prane-šinėtojos: I. Stasaitė ir J. Gailiušytė. Tai gražus rinktinio, pasišventusio dainai, jaunimo būrys.
"Čiurlionio" ansamblis dainuoja skirtingai negu kiti chorai. Jo vadovas A. Mikulskis, per ilgus metus dirbdamas, yra sudaręs savo stilių; pasiremdamas liaudies dainos dvasia ir jaunimo kaimišku atlikimo būdu, pačiupo momentus ir, dainą plėsdamas, sugeba tinkamoje vietoje tas sučiuptas savybes įdėti. Jis sugeba liaudies melodijas savaip harmonizuoti, harmoniją nuspalvinti skambesių ar niuansų panaudojimu, lumzdelį į-jungti tam tikroje vietoje, kankles pridėti ir dar priedui solistą parodyti — ir tai kiekvienoje dainoje vis skirtingai. Tai čia ir glūdi jos stiliaus savotiškumas.

Šalia "Čiurlionio" ansamblio antras panašus choras yja Vilniuje, jo "buvusio konservatorijos kolegos J. Švedo vadovaujamas. Pastarasis irgi savaip, kaip ir Al. Mikulskis, pats pritaiko savo vadovaujamam ansam-liui programas. Vilniškis ansamblis yra daug platesnės apimties, nes choro, įvairių ansamblių (birbynių, trimitų, ragelių, skudučių orkestrai, taip pat šokikai) nariai yra valdžios apmokami, iš to tik gyvena. Nenuostabu, jei vienas ar kitas iš šių ansamblių pasirodo kaime, mažesniuose miesteliuose, ar tarp svetimųjų turi neįsivaizduojamą pasisekimą. Tame savotiškume ir yra tų ansamblių meninė vertė: gyvas liaudies dainos, naujai atkurtos, parodymas. Juk ir garsusis Jarovo kazokų choras, panašiai liaudies dainas atkurdamas, yra kol kas be konkurencijos. Savaime suprantama: tie, kurie žavisi klasine chorine muzika, minėtų ansamblių programos nemėgsta, bet tie, kurie vertina perkurtą liaudies dainą, visada su dideliu malonumu jų klausosi.
Brooklyne pateiktoji programa buvo įvairi, o kiekviena daina buvo išbaigtai padainuota. Iš jų išsiskyrė "Piemenėlių raliavimas" su soliste Al. Stempužienė, lumzdeliui įsiterpiant. Tai sudarė tikrą kaimo vaizdą, ypatingai su glisandine kadencija, kurių šiaip dainose mažai beužtinkama. Tai primityviškiausia forma. Savo archaizmu pasižymėjo "Aviža prašė" sutartinė. Tai tikras šedevras mūsų tautosakinėje muzikoje. "Mel-ninke" taip pat sukuriamas kaimo vaizdas. "Klaipėdužės baladė", "Kur-teliai sulojo" — bendro choro atliktos. Vyrų choras nesudarė gyvo ansamblio, jautės, lyg papėdės trūktų "Partizanų dainoje", L. šimučio harmonizuoto], su solistu A. Liutkum. Panašiai "Tėvynei" (Br. Budriūno).

Kitose dainose choras parodė savo pajėgumą. Moterų choras — su kanklių orkestru, lumzdeliais, sol. Al. Stempužienė — tikrai buvo malonus. Taip meniškai ir darniai praskambėjo visas koncertas.
J. ž-čius.

* Stasys Pilka nuo rudens ruošiasi su literatūriniais rečitaliais lankyti lietuvių kolonijas JAV-ėse ir Kanadoje. Turi kvietimų su rečitalių programomis nuvykti 1961 m. vasaros metu ir į Pietų Ameriką.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai