Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
25 DVASINIO DARBO METAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
Birželio mėnesį suėjo 25 metai, kai Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M., buvo įšventintas kunigu, ši sukaktis teikia progos pažvelgti į jo gyvenimą, kuris siejasi su lietuvių religine bei kultūrine veikla, ypatingai šioje Atlanto pusėje.

Tėv. Justinas Vaškys gimė 1909 m. Liepojos mieste, Latvijoje. Tėvams persikėlus į Lietuvą, jis gimnazijos mokslą išėjo Ylakiuose ir Kaune, tuo laiku apsispręsdamas tapti vienuoliu. Pas pranciškonus atvyko 1928 m. ir pradėjo noviciatą. 1932 m. padare amžinuosius įžadus. Filosofijos ir teologijos studijas ėjo Kauno kunigų seminarijoje. Teologijos studijoms vėliau buvo išsiųstas į Austriją—Tirolį. Ten 1935 m. įšventintas kunigu. Po metų galutinai grįžęs į Lietuvą, studijas (istorijos ir filosofijos) tęsė Kauno universitete, tuo pačiu laiku eidamas įvairias pareigas savo vienuolijoje. 1939 m. paskiriamas pranciškonų gimnazijos Kretingoje rektoriumi. Jam pavedama redaguoti ir religinį laikraštį "Šv. Pranciškaus Varpelį". Be to, jį matome ir pranciškonų šv. Kazimiero provincijos taryboje.

Užėmus Lietuvą komunistams, Tėv. Justinas Vaškys pasitraukė į užsienį su uždaviniu organizuoti įvairiose vietovėse studijuojančius lietuvius pranciškonus. Centrinei Ordino vadovybei pritariant, 1941 m. jam pasisekė atvykti į Ameriką. Čia ir prasidėjo reikšmingiausias jo gyvenimo veiklos tarpsnis. Ištikimas savo pasiryžimui sutelkti išsisklaidžiusius lietuvius pranciškonus į savarankų vienuolinį vienetą arba provinciją, jis čia aplankė visas lietuvių parapijas, gerai susipažino su emigracine padėtimi, įveikė daug įvairių sunkumų . . . Jau 1941 m. Tėv. Justinui pavyko Pittsburghe įsteigti pirmąjį lietuvių pranciškonų vienuolyną, nors ir laikiną. Teko žvalgytis pastovios vietos. Tuo metu gi jis organizavo lietuvius tretininkus — steigė naujas kongregacijas, o jau anksčiau įsteigtas perėmė iš vietinių pranciškonų. Be to, Amerikoje atgaivino tretininkų laikraštį "šv. Pranciškaus Varpelį" ir pats jį redagavo. Pagaliau, paruošė tretininkams literatūros. 1940 m. išėjo jo papildyta Tėv. Pranciškaus Bizausko knyga "Šv. Pranciškaus pėdomis". Parodė daug energijos bei pasiaukojimo, vadovaudamas JAV lietuvių parapijose misijoms bei rekolekcijoms. Tuo pačiu laiku domėjosi mokslu, literatūra ir menu. Dar Lietuvoje yra išleidęs istorinę monografiją apie Kretingos vienuolyną.

1944 m. Maino valstybėje, Greeno vietovėje, įkuriamas pastovus vienuolynas. Pamažu susilaukiama daugiau talkininkų iš Europos. 1946 m. jau įsteigiamas teisiškai nepriklausomas lietuvių pranciškonų vienuolinis vienetas — šv. Kazimiero komisariatas. Tėv. Justinas Vaškys paskiriamas pirmuoju viršininku — provincijolu. Veikla našėja. Vienas po kito kuriami nauji vienuolynai Kenebunkporte (1947 m.), St. Catharines mieste Kanadoje ir Bridgevillėje, Pa. (1949 m.). Pagaliau atkreipiama didesnis dėmesys į spaudos lauką. 1949 m. rudenį iš tremties perimama leisti kultūros žurnalas "Aidai". Neilgai laukus, iš Šv. Juozapo draugijes perimamas leisti laikraštis "Darbininkas" sykiu su spaustuve ir pastatu. Negavus Bostono arkivyskupo, dabartinio kardinolo R. Cushingo, leidimo apsigyventi, vienuolynas įsteigiamas Brook-lyne ir perkeliama spaustuvė. Paminėtina, kad su "Darbininku" sujungiama dar du katalikų laikraščiai — Pittsburgho "Lietuvių žinios" ir Brooklyno "Amerika". Visa tai Tėv. Justino Vaškio pastangų vaisiai.

Šiandieną lietuviai pranciškonai, teisiniai imant, yra tvirtai susiorganizavę į šv. Kazimiero Kustodiją, į kurią įjungta ir Lietuvoje likusieji nariai. Pranciškonai išplėtė lietuviškos spaudos darbą, pasireiškė jaunuomenės auklėjime savo stovyklose ir gimnazijoje, susilaukė įvertinimo pastoracijoje. Dabar šv. Kazimiero Kustodijai priklauso 70 narių, tarp kurių 35 kunigai ir 8 klierikai. Turint savo gimnaziją, susidarė konkretesnių vilčių, kad šis būrys didės.

Visa tai stebint, atrodo, jog Tėv. Justino Vaškio siekimas sutelkti lietuvius pranciškonus religiniam bei tautiniam darbui nuostabiai išsipildė, šv. Kazimiero Kustodijoį darbų planuose stovi ne tiktai eniigracinė sritis, bet ir visa ateities Lietuva. Tai ypatingai įprasmina Tėv. Justino Vaškio 25 metų kunigystės sukaktį, kuri atėjo lyg nejučiomis, besidarbuojant jam šv. Pranciškaus Asyžiečio lietuviškoje šeimoje.

Dabar jubiliatas gyvena Greene, eidamas ten vienuolyno viršininko pareigas.
L. A.



 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai