Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Po prez. D. Eisenhoverio kalbos, pasakytos rugsėjo 23 d. Jungtinėse Tautose, Rytų ir Vidurio Europos Amerikiečių Konferencijos pirmininkas, prel. Jonas Balkūnas, pasiuntė jam šią telegramą:
"Penkiolika milijonų amerikiečių, kilusių iš rytų ir vidurio Europos, su rūpesčiu laukė, Pone Prezidente, jūsų kalbos Jungtinėse Tautose. Atsižvelgdami j jūsų pareiškimą dėl pavergtųjų tautų akivaizdoje respublikonų susitikimo su tautinėm grupėm rugsėjo 19, jie buvo tikri, kad Jūs nepraleisi-te progos, kurią davė Chruščiovo ir jo iškamšų įžūlus buvimas Jungtinėse Tautose, užkvestionuoti jiem teisę, kalbėti vardu kraštų, kuriuos jie laiko pavergę, ir pareikalauti laisvų rinkimų. Visos šios viltys nuėjo niekais. Jūsų kalboje, Jone Prezidente, nebuvo net probėgom užsiminta apie tą begėdiškiausią mūsų laikų padėtį, apie šimto milijonų augštai civilizuotų tautų pavergimą, ši tyla apkartins širdis mūsų laisvę mylinčių žmonių. Tai įtikins pavergėją, kad jie dabar jau turi mūsų pritarimą. Tai paveiks neigiamai gyvą palankumą, kurį Amerika turi pavergtų tautų rezistencijoje. Rytų ir Vidurio Europos Amerikiečių Konferencija yra pritrenkta ir apvilta, Pone Prezidente, Jūsų reikšmingos pasaulio forume tylos dėl reikalo, kuris pasaulio taikai pagaliau yra taip pat svarbus kaip ir Afrikos bet kurios tautos laisvė".

* Lietuvių Bendruomenės metinis suvažiavimas įvyko rugsėjo 22-25 d.d. Čikagoje. Atvažiavo 24 Tarybos nariai bei atstovai. Galėjo dalyvauti ir svečiai, kurių buvo nemaža. Darbotvarkę sudarė pranešimai, diskusijos, įstatų pakeitimai bei papildymai. Prie žuvusių už Lietuvą paminklo Jaunimo Centro kiemelyje susirinkta jų pagerbimo iškilmėms. Posėdžiai baigti vaišėmis, kuriose taip pat pasakyta sveikinimo kalbų.

* A. Šidlauskas - Vilainis baigia paruošti Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos albumą, kuriame bus šie skyriai: religiniai, tautiniai Amerikos lietuvių židiniai; tautiškai organizuoto darbo pradžia Amerikoje; lietuvių talka valstybės atstatymo darbe ir ryšiai su senąja tėvyne; kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo; tautinės kultūros darbo baruose; ryškieji veidai lietuvybės ir kultūros veikloje; organizacijos; bendradarbiavimas su amerikiečiais ir kita. Spausdinimas numatomas pradėti šio mėnesio gale.

* Argentinoje pradėtas rodyti filmas, kuriame nemaža vietos užima lietuviai ir lietuvių dainos. Filmą paruošė jaunas režisierius Enrique Da-wi, vaizduoja Entre Rios salos gyvenimą. Filmos ištraukos buvo rodomos ir televizijoje, į kurią buvo pakviestas lietuvių jaunimo mišrus vokalinis vienetas, kuris išpildė keletą lietuviškų dainų.

* Dr. A. šešplaukis grįžo iš Europos, kur tyrinėjo lietuvių dainas. Tue-bingeno universiteto bibliotekoje, Her-derio archyve, surado lietuvių liaudies vertimų originalus. Taip pat rado tris dainas rankraštyje žinomo tada vertėjo prof. J. G. Kreuzfeldo. Nufotografuoti rankraščiai perduoti Kolumbijos universiteto bibliotekai. Apie J.
G. Kreuzfeldą ir jo lietuvių dainų studijas A. šešplaukis rašė rugsėjo "Aidų" numeryje.

* Kanados min. pirm. Diefenbake-ris, kalbėdamas Jungtinėse Tautose, paminėjo Rusijos kolonializmą, pažymėdamas, kad jo aukomis tapo Lietuva, Latvija ir Estija.

* Septintosios Kanados lietuvių dienos proga International Institute patalpose buvo surengta dailės paroda. Atidaryta rugsėjo 3, uždaryta rugsėjo 17. Parodoje dalyvavo 17 dailininkų iš JAV ir Kanados. Išstatė po 2 ar 3 darbus.

* Vokietijoje rugpjūčio 27 - 28 d.d. įvykusioje LB Krašto Tarybos sesijoje išrinkta valdyba ir kontrolės komisija. Valdybon išrinkti: Ed. Simonaitis, J. K. Valiūnas, kun. B. Liubi-nas, dr. P. Rėklaitis ir J. Stankaitis. Kontrolės komisijon — V. Šukys, J. Kairys, Krivickas.

* Dr. S. A. Bačkis, Lietuvos atstovybės Vašingtone patarėjas, rugsėjo 4 kalbėjo Lietuvių Dienoje Toronte apie uždavinius Lietuvai dabartinėje politinėje padėtyje.

* Ant. Škėmos 4 pav. vaidinimas "Vienas ir kiti" statomas Niujorke gruodžio 3, 8 vai. vak. ir gruodžio 4, 3:30 vai. popiet. Veikalą režisuoja Vytautas Valiukas, dekoracijos Telesforo Valiaus. Spektaklį globoja Balfas.

* Sol. Prudencijos Bičkienės koncertas įvyko rugsėjo 24 Baltimorėje, Lietuvių Svetainės didžiojoje salėje.

* Draugo romano konkurso komisija šiais metais sudaryta Los Angeles mieste. Į ją įeina: B. Brazdžionis, J. Gliaudą, J. Kojelis, F. Kudirka ir E. Tumienė.
•New Yorke Riverside muzėjuje, atidaryta estų dailės paroda. Paroda truko nuo rugsėjo 11 iki spalio 2.. Dalyvavo 17 estų dailininkų.

* Pax Romaną kongrese, kuris įvyko rugpiūčio 10-21 d.d. Lisabonoje, Portugalijoje, sąjūdžio pirmininku dvejiems metams perrinktas dr. Vytautas Vygantas. Tarptautiniam katalikų studentų Pax Romaną sąjūdžiui priklauso 57 kraštų 99 katalikiškos studentų sąjungos. Ten įeina ir 11 tremtinių sąjungų, tarp jų ir studentų ateitininkų sąjunga.

* Putnamo N. Pr. Seserų studenčių bendrabutyje šiemet bus 18 mergaičių, kurios aukštesnius mokslus eina Annhursto kolegijoje. Lietuvaitės ten sudaro lituanistikos klasę, kuriai vadovauja kun. dr. V. Cukuras. Numatomi du kursai: lietuvių kalbos istorijos, palyginamosios lingvistikos bei tautosakos ir literatūros nagrinėjimai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai