Turinys Spausdinti
A. V. Prel. A. Dambrauskas - Adomas Jakštas ........................ 361
Mykolas Vaitkus — Su gyvu Jakštu ......................................... 363
Pr Pauliukonis — Draugija, literatūros, mokslo ir po-
litikos žurnalas .............................................................................. 371

Adomas Jakštas — Malda jaunikaičio, Pranašas, Palan-
gos jūra, Paskutinis lapas, Varna (eil.) ..................................... 383

L. Dambriūnas — Adomas Jakštas — publicistas .................. 384
A. Baltaragis — A. Jakštas dabarties Lietuvoje ....................... 389

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
J. Grinius — Vinco Ramono "Miglotas rytas" ......................... 395

MOKSLAS
J. Matusas — Karnezas ir Lietuvos Statutas ............................ 397

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Plukas — Lietuvos vergijos dvidešimtmetį atžymint ...... 398
Įvykiai ............................................................................................ 399

ILIUSTRACIJOS
A. Galdikas — Ruduo viršelių 1 p.
J. Vienožinskis — Adomo Jakšto portretas 365
Adomas Jakštas (nuotrauka) 368
Namas Ustiužnoje 369
šv. Kazimiero Draugijos namai 370
T. Valius - Vinjetes 362> 381 - 383
žurnalo "Draugija" viršelis 372
Adomas Jakštas Kauno Kunigų Seminarijos sode 377
Adomas Jakštas su brolio Antano vaikais 386
Kauno Katedros prieangis 383
Kauno Kunigų Seminarijos nuotrauka 391
Sv. Kazimieras (liaudies skulptūra) viršelių 4 p.

ŠIS "AIDŲ" NUMERIS SKIRIAMAS PREL. ALEKSANDRO DAMBRAUSKO- ADOMO JAKŠTO 100 METŲ GIMIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

November, 1960
AIDAI ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription S6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices