ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Gimtoji kalba, š.m. 2 nr., išeina 4 kartus per metus. Laikraštis skiriamas lietuvių kalbos reikalams. Redaguoja P. Jonikas. Redakcinėj komisijoj: dr. A. Salys, dr. Pr. Skardžius.
Mykolas Biržiška: DĖL MŪSŲ SOSTINĖS (Iš Vilniaus darbo atsiminimų). Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 30, 1960 m., 304 p.
Lux Christi, 1960 m. Nr. 3(36). Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. Medžiaga pritaikinta dvasininkų reikalams. Pažymėtini straipsniai: Prel. V. Tu-laba — Vysk. V. Padolskis, Stasys Yla — Kunigas kontroversijoje, kun. VI. Budreckas — Aktyvus privatus ir bendruomeninis tikinčiųjų dalyvavimas skaitytinių mišių metu, kan. V. Zakarauskas — Pamokslininkas ir jo klausytojai, kun. dr. J. Gutauskas — pamokslai apie žmogų, etc.