Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ 1960 M. TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aistis Jonas — Prūsų rikio Pipynės mirtis 241
Andriekus Leonardas — Voratinkliai, Valdovas, Dabar, Troškulys, Adoracija, Nuplakimas, Atilsis, Paguoda, Meilė, Pavakarė, Laukimo naktį
Dėkingumas, Grįžimas, Budėjimas (eil.) 52
Andriekus Leonardas — Varpai (eil.) 138
Andriušis Pulgis — Vienplaukis ir švilpauja ....
Azorin — Atidėtas apsilankymas (išv. P. Gaučys) 295
Balvočienė Z. — Iš šešėlių, Aido atgarsy (eil.) 207
Baronas A. — Kvailumo riba 200
Bradūnas Kazys — Ant jūrų kranto, Kraujo vestu-
vės, Pirmagimis, švilpynė (eil.) 21
Bradūnas Kazys — Aukojimas, Keleivis ir ugnis,
Kelionės galas, Ruduo (eil.) 277
Brazdžionis Bernardas — Deganti siela, Princesės Sit Hat-Hor Iūvet veidrodis, Pavasario malda, Sfinksui, Vėlinės, Ateina pergalė (eil.) .... 321
Jakštas Adomas — Malda Jaunikaičio, Pranašas
Palangos jūra, Paskutinis lapas, Varna (eil.) 383
Jurkus Paulius — Vilnelės istorija 158
Jurkus Paulius — Pirklio sūnus 415
Mačernis Vytautas — Sonetai 297
Mazalaitė Nelė — Tiesos 118
Narutė Nerimą — Metų Mišios, Šaltinis (eil.) .... 343
Pasternakas Borisas — Iš poemos "Leitenantas Šmidtas", Augštas šauly, Lëkë žvaigždes (eil.
išvertė H. Radauskas) 247
Perse Saint-John — Vaikystes švente, Regento is-
torija 411
Pūkelevičiūtė Birute — Rauda 64
Radžius Aleksandras — Ave Maria, Vienuolio mal-
da, Ledas (eil.) 63
Sadūnaitė Danguole (eil.) 287
Shakespeare William — Dvi scenos iš "Hamleto"
(Verte A. Nyka-Nyliūnas) 253
Spalis R. — Paklydimas 366
Šlaitas Vladas — Duok, kad ištverčiau, Lyjant
(eil.) 117
Šlaitas Vladas — Morta, Morta (eil.) 193
švabaitė Julija — Dvyliktoji stotis, Jau mirė
pasmerktasis, Tryliktoji stotis (eil.) 157
Vaičiūnas Petras — Juodi vaiduokliai padangėse
renkasi, Glūdų, neramu, žibute, Motinos žo-
džiai, Ateis diena, Marios nerimo (eil.) 9

STRAIPSNIAI
Andriekus L., tëv., O.F.M. — Po dešimties metų 1
Babrauskas Benys — Petro Vaičiūno įnašas 6
Balys Jonas, dr. — Lietuviškų ir indiškų pasakų
panašumai 30
Baltaragis A. — A. Jakštas dabarties Lietuvoje .... 389 Baltinis Andrius — Lietuviškosios kultūros kilimas
ir smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose 97, 147 Bartkus F., prel. — A. A. Vyskupas Vincentas
Padolskis 273
Bendorius A. — Kazimieras Pakštas 423
Brazaitis Juozas — Ar lietuvis menininkas turi
liktis ištikimas 248
Dambriūnas L. — Adomas Jakštas — publicistas 384
Gaučys P. — Naujoji ispanų poezija 162
-Gidžiūnas Viktoras, O.F.M. — Tėvas Augustinas
Gemelli, O.F.M. 329
Ivinskis Zenonas — Ikišioliniai lietuvių kultūros
tyrinėjimai 22
Ivinskis Zenonas — Didysis lietuvių tautos laimė-
jimas prie Durbės 1260 m. 233
Ivinskis Zenonas — žemaičių klausimas ir žalgi-
girio kautynes 278, 323
Jasaitis D., dr. — Paskutines prof. St. Šalkauskio
dienos 215
Jurma Mali — Estų poetė Marie Under 103
Kučas Antanas — Kelias į lietuvių mokyklas
Amerikoje 288
Mar. V., dr. — Pravoslavų Bažnyčia Sovietų Są-
jungoje 109
Matusas Jonas — Žemaitija iki Šešupės ir Virba-
balio 68, 122
Matusas Jonas — Dzūkijos Kapčiamiestis Lietuvos
ir jos pramones istorinėje perspektyvoje 431
Mockus K. — Ateitininkų jubiliejus 185
Musteikis Antanas, dr. — Lietuviškosios kultūros
susikirtimas su amerikietiškąja 404
Nagys Henrikas — Kelione į Kingstoną 344
Norkaitis Jonas, dr. — Marksizmas ir mūsų
laikų visuomene 57
A.A. vysk. Vincentas Padolskis 191
Padolskis V., vysk. — Kai Kalėdų naktį prabyla
bažnyčių varpai 401
Pauliukonis Pr. — Draugija, literatūros, mokslo
ir politikos žurnalas 371
Popiežiaus Jono XXIII raštas Lietuvos vyskupams 49
Radauskas Henrikas — Mirė Borisas Pasternakas 245
Rėklaitis P., dr. — Pranas Gailius 412
Senkus K., kun. — Melodijos primatas ir lietuvių
muzika: giesmes ir dainos 75

Skardžius Pr. — Prel. J.Laukaitis kalbininkas .... 210
Sužiedėlis Antanas — ateitininkai ir lietuvių tautos egzistencija 313
Šapoka A. — Didžiosios XVII amžiaus statybos Vilniuje 137
Šešplaukis A. — J.G. Kreutzfeldo lietuvių tautos ir dainų charakteristika 284
Trumpa V. — Lietuvo istorikų darbai ir dienos 258
Vaitiekūnas V. — švietimas okupuotoje Lietuvoje.. 1
Vaitkus Mykolas — Su gyvu Jakštu 363
V. A. — Prel. A. Dambrauskas - Adomas Jakštas ... 361
Žilys Stasys, kun. — Marija ir Bažnyčia ... 194
žmuidzinas J. — Nuostabusis Pranas Domšaitis ..298

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aistis Jonas — Mūsų beletristika anglų kalboj 87
A-tis S. — Europos knyga jaunimui 222
Baltinis A., dr.Vysk. Vincentas Brizgys: Negesinkime aukųrų 88
Benjaminas V. — "Eglutės" dešimtmetis 176
Grinius J. — Pr. Naujokaitis: Upeliai negrįžta į kalnus 38
Jaunimo literatūros konkursas 177
Kučas Antanas — "Tautos praeitis" 89
Naujokaitis Pr. — Vlada Šlaitas: Ant saulėgražos vamzdžio 39
Naujokaitis Pr. — Igno Šeiniaus pomirtinė knyga 86
Pedagoginio Lituanistikos Instituto atsišaukimas 177
Raginis Aug. — A. Giedrius: Pasakėčios 131
R. Aug. — Alb. Baranauskas: Kalvos ir lankos 221
Šapoka A. — Istorinės Lietuvos albumas 90
Grinius J. — Vytautas Alantas: Tarp dviejų gyvenimų 440
Kučas Antanas — Jonas Karys: Senovės lietuvių pinigai 443


LITERATŪRA
A. V. — Albert Camus — 36. P. Samogita — Ką Žemaitė rašė apie bolševikus — 130.
P. Gaučys — Azorin — 300.
Aug. R. — Algimantas Mackus: Jo yra žemė— 348.
J. Grinius — Vinco Ramono "Miglotas rytas"— 394. A. V. — Nobelio laureatas Saint-John Perse — 438. R. V. — A. Rannit: "Eilės Wiiraltui ir eilės skaidriam tapatumui" — 443.

MENAS
Paulius Jurkus — Romo Viesulo paryžietiškos "Dainos" — 40. V.V. — Dail. Vytauto Kasiulio monografija — 42. E.G. — Koncertai Niujorke — 93. LA. — Augšto lygio koncertas — 132. St. Meringis — Prasmingas atsigaivinimas — 132. R. Viesulas — Adomo Galdiko aliejinės tapybos paroda—178. V. — Apie lietuvį menininką—179. P. Jurkus — V.K. Jonyno vitražai Lietuvių Pranciškonų vienuolyne Brooklyne — 223. Vladas Jakūbėnas — Trubadūras — 224. St. Meringis — P. Vaičiūno "Prisikėlimas" Čikagos scenoje — 228. J.Ž.-čius — "Čiur-linio" Ansamblio koncertas — 264. R. — Sandros Čipku-vienės tapybos paroda — 265. Dalia Bylaitienė — Pirmoji lietuviško vaidinimo plokštelė: Kazio Borutos "Bal-taragio malūnas" — 266. P. Jurkus — Telesforo Valiaus kūryba — 304. Vladas Adomavičius — Muzikinė lietuvių veikla Bostone — 304. St. Santvaras — Prie Juliaus Štarkos kapo — 351. P. Jurkus — Dail. Jonas Šileika — 444.

MOKSLAS
Aleksandras Ružaniec-Ružancovas — "Aidų žurnalo filosofijos, psichologijos ir doros reikalais straipsniai (1944-1958) — 180. J. Matusas — Tabakas ir kortos senovės Lietuvoje — 268. T.V.G. — Romos istorikų darbai ir planai — 269. V. Trumpa — Baltų Instituto darbai — 303. A. Mažiulis — Naujas mūsų dainų lobynas — 349. J. Matusas — Kernezas ir Lietuvos Statutas — 397.RELIGINIS GYVENIMAS
K. Pr. Gaidamavičius — A. Maceinos "Didžioji Padėjėja" — 43. Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Trijų jubiliejų šviesoje — 133. J. Matusas — Pastabos prie kun. K. Senkaus straipsnio: Melodijos primatas ir lietuvių muzika — 181. Mečys Musteikis — Pasaulinis Eucharistinis Kongresas ir lietuviai — 353.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
D.V. Viliamas — Katalikų politinis susitarimas Maritai-no mokslo šviesoje — 46. Č. Butkys — Sovietų teisingumas — 95. Vyt. Volertas — Paprastas žmogus mūsų veikloje — 135. L. Dambriūnas — Dėl politinės pasaulėžvalgos — 135. Al. Gimantas — Jaunimo stovykla — "Dainava" — 182. Vyt. Volertas — Asmuo ir sambūris — 231. L. A. — Pranciškonų gimnazijos pirmoji laida —270. L. A. — 25 dvasinio darbo metai — 271. Pr. G. — Lietuviškasis liberalizmas — 308, 358. L.D. — VE Ateitininkų Kongresas — 356. A. Plukas — Lietuvos vergijos dvidešimtmetį atžymint — 398. Plukas A. — Keli žvilgsniai j Lietuvių Bendruomenę — 445.

Pastabos: V. Čižiūnas: Pastaba prie Jono Matuso straipsnio "Dėl šv. Kazimiero kononizavimo ir lietuviškumo" — 47.

ĮVYKIAI
47, 96, 136, 184, 232, 272, 311, 360, 400.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai