Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Tėvynės Sargas PDF Spausdinti El. paštas
Šituo vardu neseniai pasirodė naujas 96 psl. leidinys, skirtas visuomeniniams klausimams. Kaip M. Krupavičius savo žodyje skaitytojui paaiškina, dabartinis „Tėvynės Sargas“ tęs senąsias tilžiškio ir vilniškio „Tėvynės Sargo“ tradicijas, vadovaudamasis šūkiu „Visa Lietuvai, Lietuva Kristui“. Dėl žurnalo ateities paaiškinama, kad dabartinėmis aplinkybėmis „negalima pasakyti nei kaip dažnai šis „Tėvynės Sargas“ rodysis viešumon, nei kaip ilgai, bendrai, gyvens ir dirbs. Jo pasirodymo faktas tik liudys, kad jis dar gyvas ir kad savo darbą dirba.“

Leidinyje pateiktoji medžiaga yra dvejopa: visuomeniški - ideologiniai straipsniai ir įvairiopa memuarinė bei istorinė medžiaga. Visuomeniški ideologiniai straipsniai: J. Vialatoux, Žmogaus asmens laisvė, jos prigimtis ir kilnybė; J. M a r i t a i n, Krikščionybė ir demokratija; J. Lacroix, Sudedamieji civilizacijos sąvokos elementai; Vysk. Dr. V. B r i z g y s, Krikščioniškieji dėsniai nuosavybei tvarkyti ir naudoti; B, de Solages, Katalikybė ir civilizacija; Kard. C e r e j e i r a, Komunizmas ir krikščionybė. Istorinės bei memuarinės medžiagos duoda; Vysk. P. P. B ū č y s savo jaunystės atsiminimais, M. Krupavičius — apie A. Stulginskį, prel. K. Šaulys apie Vasario šešioliktąją. Šalia šitų dar duoti du straipsniai: Pro f. D r. J. Meškauskas. Medicinos reikalų tvarkymas pokarinėje Lietuvoje, ir D r. D. Jasaitis, Emigracijos klausimu.

Kaip iš leidinio apžvalgos matyti, visi principiniai straipsniai, išskyrus Vysk. Brizgio, yra verstiniai. Savieji autoriai tėra pateikę atsiminimų medžiagos. M. Krupavičius, tiesa, paaiškina, kad „nemanau, kad tik tai gera, kas originaliai parašyta, o kas yra versta — tėra menkesnės vertės“. Su tuo galima visiškai sutikti. Bet kai, kaip atsitiko šį kartą, verstinės medžiagos yra daugiau negu pusė, tai leidinys nustoja savito žurnalo charakterio ir darosi panašus į „Auslese“ ar „Digest“, vadinasi, leidinius, perspausdinančius svetimą medžiagą. Tačiau reikia nuoširdžiai pasidžiaugti, kad vertimams medžiaga parinkta tikrai vertinga. Visi vardai — žymūs prancūzų filosofai, sociologai ir teologai. Tik galia, kad patys vertimai nevisi deramai atlikti. Neturint originalo po ranka, negalima, suprasti, ką pvz. reiškia kad ir šis sakinys: „Už daugybės galių ir intencijų, kurios išblaško mūsų pradžią turinčią būti, protavimas atskleidžia mums tvirtai Įsišaknijusį buvimą apjungiamosios intencijos, kuri uždarų aistrų ekskliuzivizmo ir individualių ar telktinių egoizmų susikirtimo sustabdyta, suranda proto galiose, reikalavimuose ir noruose savo visuotinę ir begalinę išeities angą.“

Nebūtų galima daug ko pasakyti dėl vertimų pomėgio, jei šalia jų rastų vietos (bent lygiomis!) ir savųjų autorių darbai. Tuo tarpu šiame leidinyje, kaip iš anksčiau pateiktosios straipsnių apžvalgos matyti, šalia svarių principinių straipsnių nepastatytas nė vienas atitinkamo lygio savas straipsnis. Juk negalima tikėti, kad anų gaiviųjų „Tėvynės Sargo“ tradicijų saugotojai būtų išsisėmė. Mes juk turime ir savų rūpesčių bei problemų. Duoti tik vieną Lituanistinį konstruktyvini straipsnį (turime mintyje J. Meškausko strp.) yra permaža!

Iš „Tėv. Sargo“ redakcijos pastabos (psl. 7) patiriame, esą ateitininkai savo Šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“ pakeitę į „Kai ką atnaujinti Kristuje“. Ar iš tikro? Pažiūrėsime, ką į tai pasakys jie patys.

Baigiant tenka pasidžiaugti nauju leidiniu ir gera jo spaudos technika, tik neturėtų pasitaikyti kai kuriuose straipsniuose lietuvių kalbos darkymo. Tokių sakinių, kaip „tas redaktorius nebuvo išėjęs jokios mokyklos virš elementarinės“ neturėtų būti.

Linkėdami „Tėvynės Sargui“ kuo dažniau rodytis, drįstame su šiuo linkėjimu jungti ir kvietimą skirti daugiau vietos ir lietuviškojo gyvenimo rūpesčiams bei problemoms.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai