Eilėraštis Spausdinti
Parašė Z. BALVOČIENĖ   
LYG SAPNAS

Lyg sapnas praėjai pro šalį,
— Jisai daugiau nesikartos.
Nualpęs svyra, linksta žiedas .. .
Džiaugsmai trumpi, o kiek kančios!

Lyg sapnas praėjai pro šalį ...
Veltui, veltui jau bejieškos,
Kaip ir ano, jau mirusiojo žiedo .. .
Žadėta saulė sudienos.