Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ADOMO GALDIKO PARODA ALMAUS GALERIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L.A.   

Adomas Galdikas nuo pat atvykimo į Jungtines Valstybes narsiai reiškiasi šio krašto meniniame gyvenime. Tasai reiškimasis vyksta dviem kryptimis — lietuviška ir amerikietiška. Lietuvių visuomenė dailininką pažįsta nuo pirmųjų nepriklausomybės metų, amerikietiško-ji — nuo to laiko, kai pradėjo ruošti savo darbų parodas Niujorko galerijose ir dalyvauti kitų miestų kolektyvinėse parodose. Turint mintyje šio krašto sąlygas, kiekvienam ateiviui, nors jau ir su žymiu vardu, kelias yra sunkus. Tenka nuolatinėmis parodomis save iškelti ir tartum įleisti šaknis į šios šalies meno sluogsnius. Tada tiktai pasirodo vaisiai — susidomi muziejai, sujunda kolekcionieriai, atsiveria pačių žymiausių galerijų duris .. . Adomui Galdikui yra žinoma ši kieta tikrovė, ir jis, pasitraukęs į nuošalį, dirba ir gyvena vien tik kūryba, kas metą susilaukdamas naujesnių laimėjimų amerikietiškoje ir lietuviškoje plotmėje.

Paskutinis šio dailininko viešas pasirodymas įvyko praėjusių metų gale. Great Necko mieste, netoli Niujorko, Almaus Galerijoje buvo atidaryta Adomo Galdiko tapybos paroda, kuri užtruko nuo lapkričio 27 iki gruodžio 10 d. šioje parodoje su naujausiais dailininko darbais turėjo progos susipažinti tiek ame-rikietiškoji, tiek lietuviškoji visuomenė. Žmonių dėmesį Adomo Galdiko kūrybai ypatingai liudija parodos atidarymo pavakarė, į kurią suėjo gausus būrys meno mylėtojų bei dailininko gerbėjų.

Almaus Galerijoje Adomas Galdikas iškabino 13 savo vėliausios kūrybos paveikslų. Visi jie sukurti gamtos temomis. Kai kurie itin didelio formato. Vyrauja aliejus. Šios nedidelės galerijos patalpose Galdiko darbai ypatingai susiskambėjo į darnią visumą ir žiūrovui teikė estetinio vientisumo įspūdį. Tai viena iš teigiamiausių parodos savybių, rodanti, jog dailininkas jai atidžiai ruošėsi, vykusiai atrinko darbus ir pasiekė pilnutinės sintezės.

Kalbant apie šioje parodoje išstatytų darbų pobūdį, pirmiausia tenka pažymėti, jog Adomas Galdikas išlieka ištikimas sau. Jo kūrybinė liepsna, ankstesniuose gyvenimo tarpsniuose plevenusi spalvomis, ir čia tebėra lengvai pažįstama. Tik ji įgijo didesnio intensyvumo, pasiekė gilesnės spalvinės išraiškos, išsiskleidė naujais techniniais atradimais. Siekdamas vis augštesnės tapybinės kultūros, dailininkas atsižadėjo ankstesnio daiktų vaizdavimo daugiau ar mažiau konkrečia forma. Adomas Galdikas dabar į visus daiktus žiūri vien tik per spalvą, stengdamasis aliejinės tapybos priemonėm iškelti jų vidinę pusę. Formai šio meto jo darbuose taip pat teikiama pagrindinė reikšmė, tik jau kitokiu atžvilgiu. Dabar Galdikas, nebesigilindamas į kasdienę daiktų išorę, aliejumi kuria estetines nematytas formas, iš kurių išauga daiktų siluetai. Kartais gi tos formos pasilieka grynai abstraktinėje plotmėje. Tuo keliu žengdamas, dailininkas labai išpuoselėjo aliejinės tapybos faktūrą, suteikdamas jai nepaprasto turtingumo, šiuo metu jo paveiksluose gamta yra daugiau sudvasinta, pilna paslaptingos galios, išreiškiančios ir pačius tyliausius jos alsavimus ir pačius stipriausius jos prasiveržimas. Užėjęs ant šio kelio, Adomas Galdikas įsirikiuoja j dabartinio laiko pasaulinio meno nuotaikas, tapdamas naujai aktualus ir laimėdamas platesnę erdvę tolimesniems skrydžiams. L.A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai