Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SIMFONINIS — VOKALINIS KONCERTAS BOSTONE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vyt. Kerbelis   
Su pasididžiavimu galime minėti tokius įvykius mūsų išeivijos gyvenime, kaip mūsų operos pastatymai Čikagoje, jungtinių chorų dainų šventės, prie jų pilnai dar galime prijungti ir paskutinį simfoninį-vo-kalinį koncertą Bostone, įvykusį sausio 8 dieną Jordan Hall salėje.

Šis koncertas buvo surengtas šv. Petro parapijos choro 50 metų jubiliejui paminėti. Užsimojimai buvo dideli ir to įvykdymui teko parodyti nemaža entuziazmo ir darbo rengėjams, patiems choro dalyviams ir ypač to koncerto vadovui ir dirigentui komp. Jeronimui Kačinskui.

Pirmoje programos daly Melrose simfoninis orkestras, kurio nuolatiniu dirigentu nesenai buvo pakviestas mūsų J. Kačinskas, gana įspūdingai atliko amerikiečio kompozitoriaus G.W. Chadwick kūrinį Noel. Po to sekė F. Mendelssohno ketvirtoji simfonija (italiana).

Pačio orkestro sąstatas, atrodė daugumoj sudarytas iš mėgėjų, tačiau jautėsi, kad jame yra nemaža ir pilnai kvalifikuotų muzikų. Jei ir buvo netikslumų, tai bendrai paėmus, orkestras pasirodė gerai ir dirbdamas J. Kačinsko vadovybėj, ateity gali pasiekti visai puikių rezultatų.

Antroj daly teko išgirst Ch. Gou-nod didingą veikalą, iškilmingas šv. Cecilijos mišias, kurias atliko choras, solistai ir orkestras.
čia turėjo kur pasireikšt ir pats jubiliatas, parapijos choras. Buvo jam gana sunki partija, daug keblių vietų, įstojimų, ritmo kaitalioji-mosi, tačiau atlikta, palyginus, gana gerai. Pats choras scenoje pasirodė dideliam sąstate, tad didingose vietose skambesys buvo impozantiškas.

Taip pat prie koncerto pasisekimo prisidėjo mūsų žymūs solistai: sopranas Dana Stankaitytė, tenoras Stasys Baras ir bosas Jonas Vazne-lis. Jie su įsijautimu ir darniai atliko nors ir ne dideles partijas tame veikale.

Apskritai koncertas pavyko puikiai. Didžiulė Jordan Hali salė buvo perpildyta ne tik Bostono publikos, bet ir aplinkinių kolonijų lietuvių.
Vyt. Kerbelis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai