ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
R. SPALIS: ALMA MATER. Apysaka. 434 pusi. Išleido "Viltis" Cleve-lande 1960 m. Kaina 5 dol. Gaunama šiuo adresu: Dirva, 6907 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. Kaina 5 dol.

Antanas Škėma: ČELESTA. Išleido "Nidos" leidykla Londone, 1960 m., 70 pusi.