Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Vasario 16-tą JAV Senate ir Atstovų Rūmuose buvo paminėtas Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas. Senate maldą sukalbėjo kun. B. Bartis iš develando, o Atstovų Rūmuose - kun. E. Giedra iš Vašingtono. Kalbas apie Lietuvą pasakė eilė senatorių ir kongresmanų. šis Lietuvos minėjimas įtraukas į leidinį — "Congressional Record". Taip pat ir šiemet kai kurios Amerikos valstybės bei miestai Vasario 16-tą paskelbė švente.

• Lietuvos atstovas J. Kajeckas Vasario 16 proga gavo iš Amerikos Valstybės sekretoriaus Dean Rusk šį raštą:
"Jungtinių Valstybių vyriausybės ir tautos vardu aš siunčiu jums, kaip Lietuvos atstovui, nuoširdų sveikinimą Lietuvos nepriklausomybės 43 m. sukakties proga. Jungtinių Valstybių vyriausybė, atsisakydama pripažinti Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, remia Lietuvos žmonių reikalavimą laisvos ir nepriklausomos tautinės egzistencijos. Kalbėdamas Amerikos žmonių vardu, aš reiškiu viltį, kad lietuvių tautos teisingo tikslo siekimas atves ją prie laimėjimo".
šioje šventėje išleido sveikinimo raštą ir JAV viceprezidentas L. John-sonas.

• žymiam kultūrininkui ir visuomenininkui, prel. Pranciškui Jurui, šiemet birželio mėnesį sueina 70 m. amžiaus. Amerikos lietuvių gyvenime jubiliato veikla yra didžiai plati ir reikšminga. Beveik nėra srities, kurioje darbu bei aukomis nebūtų reiškęsis prel. P. Juras. Labiausiai jis yra žinomas lietuvių spaudos rėmimu bei puoselėjimu. Jubiliato šakotą veiklą ruošiamasi nuoširdžiai paminėti.
• Amerikos Lietuvių Taryba (Altas) šiuo metu labiausiai yra sutelkusi dėmesį į Lietuvos Pasiuntinybės Brazilijoje likimą ir į Lietuvos bylos iškėlimą Jungtinėse Tautose. Šiuo paskutiniu klausimu sen. T.A. Kuche-lis paruošė rezoliuciją, kurioje Senatas ir Atstovų Rūmai prašo JAV prezidentą Lietuvos paverg. bylą įnešti į Jungtines Tautas.
• Vliko pirm. A. Trimakas vasario 2 d. lankėsi Valstybės Departamente. Kalbėtasi Lietuvos laisvinimo reikalais.
• Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos metinis suvažiavimas įvyko sausio 21-22 d. Londone. Sąjunga turi 25 skyrius. Į suvažiavimą atstovus atsiuntė 19 skyrių, ši sąjunga yra įkūrusi akcinę Lietuvių Namų
Bendrovę Londone, kuri turi spaustuvę ir leidžia laikraštį "Europos lietuvis". Be to, prie spaustuves veikia Nidos Knygų Klubas, iki šiol išleidęs 30 veikalų lietuvių kalba. Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos pirmininku išrinktas inž. J Vilčinskas.
• Poeto Fausto Kiršos 70 m. amžiaus minėjimas įvyko Bostone vasario 11 d. Paskaitą apie jubiliatą skaitė Antanas Vaičiulaitis, meninę programą suruošė akt. A. Gustaitie-nė. Minėjimas sujungtas su vaišėmis, kuriose dalyvavo didelis būrys poeto gerbėjų iš Bostono ir apylinkių.
• Sol. Valentinos Kojelienės koncertas, suruoštas sausio 29 d. Niujorke Town Hall salėje, praėjo sėkmingai. Publikos susirinko palyginti gausiai. Programa buvo įdomi. Dainininkė buvo gerai pasiruošusi. A-kompanavo P. Ulnowsky. Koncertą ruošė Columbia Artist Management, Inc. Solistes Kojelienės koncertas Niujorke garsiojoje Town salėje į-vyksta antrą kartą. Dabar dar labiau išryškėjo jos labai gražus lyrinio soprano balsas.

• Kun. dr. Feliksas Jucevičius, "Aidų" bendradarbis, Montrealio kardinolo paskirtas to miesto šv. Kazimiero lietuvių parapijos administratoriumi.
• Lietuvių Fronto Bičiulių sąskrydis įvyko Niujorke vasario 11 d. Gvildenta organizaciniai reikalai. Vakare suruoštos diskusijos tema: Penkiolikos metų kultūrinis derlius ir — kas toliau ? Diskusijoms vadovavo dr. Juozas Girnius. Kultūrinį tremties derhų nušvietė daug kalbėtojų, ryškindami dabartinę darbo padėtį ir nurodydami priemones jai pagerinti.

• Prel. Mykolo Krupavičiaus 75 m. amžiaus sukaktis iškilmingai paminėta Čikagoje.
• Vysk. Julijonas Steponavičius už pasipriešinimą vykdyti komunistinius potvarkius religijos atžvilgiu ištremtas iš Vilniaus. Ištremtasis vyskupas valdė Vilniaus ir- Panevėžio vyskupijas.

• Dail. Viktoras Vizgirda atidarė tapybos ir vitražų parodą Almaus galerijoje Great Necke. Išstatyta 15 darbų. Paroda atidaryta vasario 12, uždaryta vasario 19 d.
• Dail. Aleksandros Vitkauskai-tės-Merker tapybos paroda įvyko Hackensack, N.J., vasario 12-26 d.d. Buvo iškabinta 26 paveikslai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai