ĮVYKIAI Spausdinti
• Kovo 3 d. Amerikos atstovas Jungtinėse Tautose A. Stevensonas priėmė Pavergtų Europos Tautų delegaciją, kuri nušvietė pavergtųjų siekimus bei planus. Delegacijai vadovavo V. Sidzikauskas.

• Dipl. šefas min. St. Lozoraitis, lankydamasis Paryžiuje, buvo priimtas užsienių reikalų ministerijoje.

• Laikraščio "Darbininko" koncertas, kuris turėjo įvykti Brookly-ne, dėl blogo oro atidėtas į baland-džio 9 d. Koncerte dainuos solistai Monika Kripkauskienė ir Stasys Baras.

• Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas įvyksta šiemet rugsėjo 1-2 d.d. Čikagoje.

• Vasario 16 akto signataras prof. Steponas Kairys šią žiemą sunkiai susirgo. Padaryta sunki operacija. Ligoniui šelpti Čikagoje sudarytas komitetas. Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: S. Dirmantas, 4241 So. Maplevvood Ave., Chicago,
m.

• Australijos Liet. Bendruomenės suvažiavimas sušauktas Sydnėjuje gruodžio 28-30 d.d. Atvyko 75 atstovai. Išrinkta nauja krašto valdyba.

• Jau treji metai, kai Čikagoje Jaunimo Centro patalpose veikia Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Paskaitos vyksta šeštadieniais.

• Algirdo Landsbergio scenos veikalas "Penki stulpai turgaus aikštėje" anglų kalba statytas Čikagoje vasario 5, 12, 19 d.d. — statė Com-munity teatras — ir Niujorke.

• Kun. dr. Antanas Bučmys į-stojo į lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provinciją vienuoliu. Iki šiol jis dirbo Los Angeles arkivyskupijoje.

• Hartfordo simfoninio orchestro dirigentas Vytautas Marijošius sausio 22 d. Avery Memorial salėje suruošė koncertą. Koncertas buvo labai palankiai įvertintas muzikos kritikų.

• Vasario 8 d. Brooklyne mirė dr. Matas Vinikas, sulaukęs 76 m. amžiaus. Velionis per 50 metų veikė tarp Amerikos lietuvių, priklausydamas įvairioms organizacijoms. Jis buvo pirmosios Lietuvos Pasiuntinybės sekretorius Vašingtone, "Susivienijimo Lietuvių Amerikoje" sekretorius, dirbo dėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, ir nukentėjusių nuo pirmo ir antro karo šalpoje.

• Vytauto Maželio fotografijų paroda atidaryta Niujorke Willoughby foto reikmenų patalpose.

• Kun. V. Jaskevičius, liluanistikos instituto direktorius Forhamo universitete Niujorke, naujai kreipėsi spaudoje į lietuvių jaunimą, kad vasarą pašvęstų studijoms. Atsišaukime rašoma: "Vasaros semestro metu dėstoma lietuvių kalba, lietuvių tautos ir kultūros istorija, literatūra ir tautosaka. Dėstytojais kviečiami tų sričių specialistai. Už lituanistikos dalykus studentams duodami kreditai. Nejaugi studentijos tarpe neatsiras nei 25 idealistai' Norintieji ateinančią vasarą studijuoti turi užsiregistruoti (pirmoji registracija) iki kovo 30 d. (Laikas pratęsiamas 15 dienų). Pirmajai registracijai užtenka parašyti direktoriui laišką ir prisiųsti 36 dolerių čekį registracijos mokesčio. Dėl kurių nors priežasčių semestrui neįvykus, pinigai bus grąžinti. Tik užsiregistravus pakankamam studentų skaičiui (minimum 25), galėsime pradėti paruošiamuosius darbus. Todėl, nedelskite, užsiregistruokite. Studentams už mokslą sumokėti stengsimės surasti stipendijų. Pragyvenimui jokių stipendijų nenumatom. Mokslas prasidės liepos 3 ir tęsis iki rugpjūčio 14. Visais reikalais rašyti: Lithuanian Program. Fordham University, New York 58, N. Y.

• Liet. Rašytojų Draugijos valdyba rūpinasi metine literatūros premija, jau sudarė jury komisiją ir jieško mecenatų.

• Ohio liet. gydytojų draugija kasmet skiria 1.000 dol. kultūriniams reikalams. Naują jos valdybą sudaro: pirm. VI. Ramanauskas, vicepirm. A. Baltrukėnas, sekr. A. Čepulis, ižd. E. Lenkauskas ir narys kultūriniams reikalams M. Brazaitis.

• Bronius Dirmeikis, "Margučio" redaktorius, mirė širdies smūgiu kovo 13 d. Čikagoje. Velionis buvo gimęs 1910 m. Kražių valsčiuje. Studijavo Kauno, Bazelio, Vienos ir Paryžiaus universitetuose. Lietuvoje redagavo "Akademiką" ir "Lietuvos Aidą".

• Vasario 18 d. Bostone mirė kultūrininkas ir visuomenininkas arch. Vladas Adomavičius. Jis buvo taip pat "Aidų" bendradarbis.

• A. šešplaukis - Tyruolis paruošė vadovėlį VI skyriui "Ten, kur Nemunas banguoja". Turiny: skaitiniai, tėvynės pažinimas, gramatika, pratimai, dainos.

• Dail. Telesforo Valiaus apžvalginė grafikos darbų paroda vyko Toronte viešosios bibliotekos meno galerijoje nuo kovo 1 iki 13 d.

• Prof. Jurgis Baltrušaitis parašė apie gotinį meną knygą "Reveils et Prodiges", kuri jau atspausdinta. Knyga 368 puslapių turi 570 iliustracijų. Ji priskirta prie geriausių veikalų, išleistų praėjusiais metais.

• "Aidų" premijuotasis Bernardo Brazdžionio poezijos rinkinys "Vidudienio Sodai" jau spausdinamas. Pasirodys šį pavasarį. Viršelį piešė dail. T. Valius.

• Lietuvių gydytojų suvažiavimas įvyks birželio 24 Niujorke, Commo-dore viešbutyje.

• Op. sol. Vincės Jonuškaitės lietuviškų dainų rečitalis įvyko kovo 19 d. Jaunimo Centro salėje Čikagoje.


• Skulp. Antanas Mončys firmai Mercier daro skulptūrą ir vykdo dekoratyvinius darbus. Landry galerijoje Niujorke buvo suruošta jo skulptūros kūrinių parodą.

• Prof. K. V. Banaitis sulaukė 65 m. amžiaus. Ta proga jis buvo pagerbtas namuose meno srities atstovų. Profesorius jau kuris laikas serga.

• Prof. Viktoras Biržiška sulaukė 75 m. amžiaus. Yra gimęs 1886 m. Viekšniuose, profesoriavęs Kauno ir Vilniaus universitetuose.

• Jokūbo Stuko radijo programa "Lietuvos prisiminimai" ruošiasi minėti 20 metų sukaktį. Sukakties proga ruošiamas VVebsterio salėje Niujorke koncertas. Programą išpildys A. Stephens mergaičių ansamblis iš Čikagos.

• Juozui švaistui kovo mėn. suėjo 70 m. amžiaus. Rašytojas šiuo laiku gyvena Santa Monica mieste Kalifornijoje.

• "Aidų" premijos už mokslo veikalą komisija šiemet sudaryta Vašingtone. Į ją įeina: dr. J. Balys, L. Dambriūnas, dr. K. Jurgėla, dr. A. Sužiedėlis ir A. Vaičiulaitis. Veikalams siųsti laikas pasibaigė kovo 1 d.

• R. Skipitis yra pasiryžęs surašyti savo gyvenimo atsiminimus. Numatoma 4 knygos. Pirmoji knyga "Nepriklausomą Lietuvą statant" jau atspausdinta. Turi 450 pusi. Apima laikotarpį nuo vokiečių okupacijos po pirmojo pasaulinio karo iki 1926 m. perversmo.