Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ČIKAGOS PAULISTŲ CHORO PASIRODYMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Bertulis   
Pasaulinio masto berniukų chorai Europoje yra žinomiausi: Vienos berniukų (Wiener Knaben) choras Austrijoje, Dom Spatzen (Katedros žvirbliai) Vokietijoje, Regensburge, ir Paryžiaus berniukų choras. Amerikoje berniukų chorų yra keletas. Vienas iš tokių — Paulistų choras, vadovaujamas Tėvo E. O'Malley, Marijos Augš-tesnės Mokyklos auditorijoje Čikagoje š.m. kovo 5 d. davė koncertą. Rengė Tėvų Marijonų rėmėjai.

Tarp Vokietijos berniukų choro ir Paulistų choro yra daug bendro, bet taipgi ir daug skirtumo (kalbu apie Regensburgo chorą, nes su juo teko arčiau susipažinti). Bendras bruožas yra šis: ir vienur ir kitur kreipiamas griežtas dėmesys į frazavi-mus, niuansavimus, tono aiškumą, ansamblio darnumą ir t.t.

Bet, kaip minėta, turi ir principinių skirtumų, pvz.: Tikslas. Regensburge siekiama, kad iš jų padarius dirigentus, gimnazijų mokytojus. Tam tikslui laikas nuo laiko berniukams leidžiama diriguoti chorui. Paulistai ruošiasi vien koncertams. Regensburgo vaikai gyvena specialiai įrengtame bendrabutyje ir muzikos pamokų turi kas dieną. Paulistai gyvena pas savo tėvus, mokosi bendroje mokykloje, į repeticijas susirenka tris sykius savaitėje. Regensburgo vaikai muzikoje yra tiek ištobulinti, kad ekrane su elektros pagalba ūmai parodžius bet kokį intervalą (padidintą, pamažintą, decimi-nį, undeciminį, visuose raktuose), vaikas jį paima iš karto. Gaidas skaito iš lapo, prima vista. Paulistai gi mokomi tik tiek, kad būtų geri choristai, gerai suprastų ir skaitytų gaidas ir giedotų be klaidų; taipgi — kad turėtų gerą intonavimą, aiškią tarseną ir t.t.

Regensburge mutacijos periode vaikams neleidžiama giedoti pilnu balsu, kad balsas neišvargtų. Paulistai gi mutacijos periode pervedami į tą balsą, kuris jam yra lengviau dainuojamas (pvz.: sopranas pervedamas į altą, altas į tenorą, tenoras į bosą) ; tiktai neleidžia jam pervargti.

Atlikinėjant senųjų klasikų veikalus, dirigentai stengiasi neįvesti į chorą vaikų, kurie turi ryškiai vibruojantį balsą. Vienok Vienos berniukų choras turi ir solistų, ypač— atliekant kalėdines giesmes.

Tiesa, eiliniam klausytojui toks choras ilgainiui gali atrodyti per monotoniškas. Bet įsigilinę į tą stilių ir įsiklausę į patį atlikimą, pajusime esą apsupti angeliško giedojimo, kuris yra švelnus, lyg pavasarinis vėjelis. O jų laikysena scenoje, scenos disciplina nesutrukdys klausytojui įsigilinti į šio tembro menišką stilių.

Šiame rečitalyje choras atliko 10 dalykų dvasinio turinio ir 10 dalykų pasaulinio.
Vaikų balsai aiškūs, tiesūs. Sopranai, pvz., augštąsias gaidas atlikinėjo tarsi fleitos. Niuansavo sklandžiai, sforzando atlikinėjo neperdėdami.
Apskritai Paulistų choras padare gerą įspūdį. Juozas Bertulis 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai