Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba balandžio mėnesį paskelbė Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Paskelbimo rašte sakoma:
"JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba, tikėdama, kad žmogaus dvasinę prigimtį išlaiko ir išreiškia tik tas, kas gyvena ir dirba su savo tauta ir tautai, įžiūrėdama, kad nedaugelio pastangų ir aukų nepakanka lietuvybei, tautinei kultūrai ir jos kūrimo nuotaikoms išlaikyti, kad daugelio permaža arba ir nieku neprisi-dedama, o kaikurių jau ir sąmoningai sukama į nutautimą; žinodama, kad šio krašto lietuviai turi pakankamai laisvės, dvasinių ir medžiaginių išteklių siekti tautinių tikslų, kurie džiugintų vergiamą tautą ir keltų rūpestį jos priešams, ir kviesdama tautiečius ryžtis šviežiems bei drąsiems posūkiams tėvynės laisvinimo kovoje, bendruomeniniame ir kultūriniame gyvenime, nutarė 1961 m. balandžio mėnesį skelbti JAV Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Tą mėnesį Amerikos lietuviai skatinami: 1) išsamiai susipažinti su Lietuvių Bendruomenės prigimtimi, uždaviniais ir santvarka; 2) įsirašyti ar atnaujinti įsirašymą į savo gyvenamosios vietos Lietuvių Bendruomenės apylinkę; 3) veikliai remti Lietuvių Bendruomenę savo sumanymais, darbai ir pinigais bei dalyvavimu jos susirinkimuose, parengimuose ir rinkimuose."

Balandžio mėnesį ruošiamasi ir Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimams, kurie įvyks gegužės 13-14 d. JAV vyriausioji rinkimų komisija, sudaryta LB centro valdybos šio sąstato: pirmininkas—R. Skipitis, nariai— dr. K. Drangelis, M. Mackevičius, J. Našliūnas, J. Talalas ir B. Vitkus.

• Pasiryžimas steigti milijoninį fondą lietuvybės reikalams sėkmingai vykdomas. Kovo 19 d. Čikagoje šio fondo steigėjai ir Lietuvių Bendruomenės atstovai išsiaiškino galimus sunkumus, Bendruomenei steigiant "Geležinį Fondą". Nutarta abu šiuos fondus sulieti į vieną ir pavadinti Lietuvių Fondu (Lithuanian Foundation). Tikslas lieka tas pats — sukelti lietuvybės tikslams milijoną dolerių. Fondas veiks Lietuvių Bendruomenės ribose. Milijono dolerių suma skiriama būsimai laisvai Lietuvai, procentai — kultūriniams reikalams tremtyje. Milijoninio fondo iniciatoriai yra kultūrininkai. Tarp jų pagrindinis dr. A. Razma. Kovo 19 d. įvykusiame Bendruomenės ir milijoninio fondo atstovų susirinkime jam pavesta sudaryti 5 asmenų komisiją, kuri rūpinsis tolimesniais Lietuvių Fondo organizavimo reikalais. Numatyta, kad fondo administravime dalyvaus aukojusieji 1000 dol. ir jis bus jų apsaugoje, o palūkanas skirstys komisija, sudaryta iš Liet. Bendruomenės ir aukotojų atstovų. Jieškoma geradarių su 1000 dol., bet priimama kiekviena auka. Fondo idėja visuomenėje randa gyvo pritarimo. Jos įvykdymas mūsų dabartinėse sąlygose laikomas įmanomu. Aukoms siųsti sąskaita atidaryta J. Mackevičiaus banke Standart Federal Savings, 4192 Archer Ave., Chicago, 111. Einamosios sąskaitos Nr. 89463.

• Balandžio 9 d. Čikagoje iškilmingai pašventintas naujosios Šv. Kryžiaus ligoninės kertinis akmuo. Ligoninę stato Seserys Kazimierietės.

• Pavergtųjų Tautų pirm. V. Sidzikauskas pasiuntė telegramą prez. J. Kennedžiui ir Anglijos min. pirm. Macmillanui, kurie kovo 5 d. tarėsi Vašingtone, kad atsimintų centrinę bei rytinę Europą.

• Brazilijoje uždaryta Lietuvos Pasiuntinybė ir konsulatas. Tai padaryta kovo 11 d.

• Kovo 8 d. suėjo 100 metų, kai gimė aušrininkas ir visuomenės veikėjas dr. Jonas Šliūpas. Sukaktis prisiminta laisvojo pasaulio lietuvių spaudoje. Dr. J. Šliūpas gimė 1861 m. kovo 8 d. Rakandžių kaime, Šiaulių apskrity.

• Kun. dr. Pranas Gaidamavičius -Gaida, mirus dr. A. Šapokai, perėmė redaguoti "Tėviškės žiburius". Laikraščio redakcijoje jis jau anksčiau dirbo.

• Dr. Povilas Rėklaitis, LB Vokietijoje krašto valdybos vicepirm., atvyko į Ameriką Vasario 16 gimnazijos reikalais. Ilgesnį laiką sustojo Čikagoje. Dr. P. Rėklaitis meno istorijos klausimais rašo mokslinius straipsnius lietuvių ir kitataučių spaudai.

• Radijo valandėlė "Tėvynės prisiminimai" Toronte veikia jau 10 metų. Jai vadovauja J. R. Simanavičius.

• Balandžio mėn. suėjo 50 m., kai mirė dailininkas ir muzikas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Mirė jis 1911 balandžio 10 d. Ši sukaktis minima lietuvių spaudoje. Kai kuriose vietose suruošta akademinių paskaitų.

• Patersone kovo 26 d. iškilmingai prakasta žemė naujai šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčiai. Iškilmėse pamokslą pasakė prel. Jonas Bal-kūnas, pažymėdamas, jog per šį dešimtmetį JAV statoma jau dešimta lietuvių katalikų bažnyčia.
» Liepos 2 d. Čikagoje ruošiama Dainų šventė.

• Dail. Viktoro Vizgirdos tapybos darbų ir vitražų paroda atidaryta Čikagoje Čiurlionio Galerijoje. Atidaryme kalbėjo dr. Juozas Girnius.

• Dail. Telesforo Valiaus paveikslas "Sekmadienis miške" Ontario Karališkame Muziejuje įvykusioje grafikos parodoje laimėjo pirmąją premiją (The Sterling Trust Award). Be to, Grafikų Sąjunga Filadelfijoje (A. C.P.S.) jo tipografijos darbą "Motina" atrinko Japonijai — Tokio miesto parodai. Dailininko apžvalginė paroda įvyko šią žiemą Toronto Centrinės Bibliotekos Galerijoje.

• Dailininkų Juozo Akstino ir Vytauto Remeikos (abu iš Montrealio) tapybos paroda įvyko kovo 11-19 d. Čiurlionio Galerijoje Čikagoje. Parodą ruošė Akademinio Jaunimo Korp. "Gintaras".

• Dail. A. Rūkštelės tapybos parodą suruošė Lietuvių Kultūros Klubas Detroite kovo 5-12 d. Tarptautiniame Institute. Atidaryme kalbėjo Vytautas Alantas.

• "Darbininko" koncerte Websterio salėje Niujorke dainavo solistai Stasys Baras ir Monika Kripkauskienė.

• Savaitraščio "Vienybės" 75 m. jubiliejus paminėtas svarios programos koncertu balandžio 16 d. Brooklyne Muzikos Akademijos salėje.

• Jokūbo Stuko vadovaujamos radijo programos 20 metų sukaktis taip pat atžymėta koncertu Niujorke Websterio salėje balandžio 30 d.

• Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje skiria ketvirtą Vinco Krėvės literatūrinę premiją už geriausią 1959-1960 m. išspausdintą ir nepremijuotą grožinės literatūros veikalą. Premijos dovana—500 dol. Vertinimo komisijon įeina: dr. I. Gražytė, M. Aukštaitė (Liet. Rašytojų D-jos atstovė), kun. dr. F. Jucevičius (KLB Montrealio Seimelio prezidiumo atstovas), P. Girdžius ir A. Kličius (Liet. Akademinio sambūrio pirm.). Premija numatoma įteikti gegužės mėnesį.

• Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime š.m. rugsėjo mėn. 1-3 dienomis Čikagoje plenumo ir sekcijų posėdžiuose mokslinius pranešimus skaitys vysk. V. Brizgys, kun. V. Bagdanavičius, MIC, kun. dr. A. Baltinis, prof. dr. V. Bieliauskas, kun. dr. P. Celiešius, prof. dr. J. Eretas, prof. dr. Z. Ivinskis, prof. dr. A. Kučas, dr. VI. Litas, kun. prof. A. Liui-ma, S.J., prof. dr. č. Masaitis, kun. dr. K. Matulaitis, prof. dr. J. Pikūnas, prof. dr. A. Ramūnas, inž. J. Rugis, dr. A. šerkšnas, A. Vaičiulaitis, prof, dr. R. Zalubas ir dar kai kurie kiti intelektualai, daugiausia nagrinėdami krikščioniškosios kultūros problemas.

• Katalikų Federacijos kongresas įvyks šiemet spalio mėn. Bostone.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai