Vincas Ramonas Spausdinti
Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" gavęs Montrealio Liet. Akademinio Sambūrio Vinco Krėvės 500 dol. premiją. Knyga rasta geriausia iš 1959 -1960 m. pasirodžiusių literatūros veikalų. Vertinimo komisiją sudarė: dr. I. Gražytė, M. Aukštaitė, kun. dr. F. Jucevičius, P. Girdžius ir A. Kličius. Premijos įteikimas įvyko Montrealy-je gegužės 13 d. Vinco Ramono kūrybą apibūdino dr. Henrikas Nagys. Taip pat buvo meninė programa, kurioje skaityta laureato kūryba. Iškilmėje dalyvavo Ir tarė žodį pats laureatas, atvykęs iš Čikagos. Tai yra jau ketvirtoji Lietuvių Akademinio Sambūrio premija. Pirmoji paskirta Jonui Aisčiui, antroji Jonui Mekui, trečioji Mariui Katiliškiui. šių metų laureatas yra žymus lietuvių beletristikos šulas, parašęs šias knygas: "Dailininkas Rauba" (novelės), "Kryžiai" (romanas), "Dulkės raudoname saulėlydy" (romanas), "Miglotas rytas" (apysakos). Montrealio Lietuvių Akademinio Sambūrio teikiamos premijos yra reikšmingas į-našas į mūsų kultūrinį lobyną tremtyje.