ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Bernardas Brazdžionis: VIDUDIENIO SODAI. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m. 126 p. Kaina $4.00.
Estanislao Goštautas: ARTE COLOMBIANO. Editorial Igueima. Bogota, 1960. 221 p.
Aleksandras Radžius: PAUKŠČIŲ TAKAS. Eilėraščiai. 48 psl. Viršelį piešė P. Jurkus. Išleido "Lietuvių Dienos", 1961 m. Kaina $1.50. Gaunama pas platintojus ir leidykloje: 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Cal.