Metrika Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Administracijos adresas — Airiai, 680 Bushvvick A ve., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Menine priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis.
4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.