Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. V. VIZGIRDOS DARBŲ PARODA ČIKAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Šileikis   


Viktoro Vizgirdos parodos atidarymas Čikagoje. Kalba kons. P. Daužvardis

Š m. balandžio 15-23 d. Liet. Amerikiečių Menininkų Klubas Čikagoje uvo surengęs dail. Viktoro Vizgii-os darbų parodą Čiurlionio Galerijoje (jėzuitų Jaunimo Centro patalpose). Dailininkas išstatė 40 tapybos kūrinių ir du vitražus. Į atidarymą susirinko per pora šimtų žmonių. Parodą atidarė Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, primindamas ir Lietuvos laisvės bylą. Klubo pirmininkas P. Gaučys plačiau atskleidė dailininko laimėjimus menui. Sveikino Ad. Varnas, T. J. Kubilius, Čiurlionio Galerijos direktorius M. Šileikis. Šisai priminė galerijos tikslus: ir ateityje parodos bus rengiamos tam, kad lietuviai ir kitataučiai matytų, ką mūsų dailininkai kuria; galerijos meno turtas yra skirtas Lietuvai, kai ji atgaus savo nepriklausomybę. Pats dail. V. Vizgirda padėkojo sveikinusiems.

Ta proga buvo pasikeista padėkos lr nuosavybės dokumentais su dailininkais, kurie savo kūrinių paaukojo čiurlionies galerijai. Dail. V.
Vizgirda jai padovanojo du puikius kūrinius. Vienas — "Vaisiai ir gėlė", autoriaus asmeninė dovana, o antras — "Peizažas Bostone", už parodos surengimą. Jury komisiją sudarė: Al. Marčiulionis, P. Kaupas, Br. Murinas ir čiurlionies galerijos direktorius M. Šileikis.
Clevelando dail. Ant. Vaikšnora anksčiau taip pat buvo padovanojęs galerijai kūrinį "Miško liūnas". Jj įteikė dabar, šiuo atveju į komisiją įėjo: dail. V. Ignas, V. Raulinaitis ir K. Žilinskas Clevelande. Galerijai įteiktas ir dr. Aid. šliupaitės padovanotas J. Zikaro bareljefas.
Dail. Viktoro Vizgirdos parodą lankytojai ir rengėjai itin įvertino, — ji čia buvo viena iš reikšmin-gesniųjų. Kaip žinome, jisai yra vyresnės mūsų kartos kūrėjas, poim-presionistines mokyklos atstovas — visapusiškas peizažo meistras. Turėdamas kūrybinę individualybę, pasiliko iki galo ištikimas meno estetikos kultūrai. Jo kūryba liudija, kad menas formuojamas ir brandinamas uždarame individo pasaulyje, bet ne grynai iš matomos aplinkos. Iš esmės dail. V. Vizgirda yra realistas, bet jo piešiamieji daiktai įgauna labai skirtingą charakterį, būtent — paprastumą, jautrumą ir išraišką. Visoje jo peizažų ir natiurmortų konjunktūroje, tarytum iš gyvosios gamtos pasisemti, sultingi spalvų variantai neišskiriamai gyvena dinamiškoje formoje. Jo koloritas ramus, turtingas. Organiškas šviežumas nenumarintas. Į aplinką dailininkas žvelgia kūrėjo akimis ir ją atsargiai priima. Pasirenka tai, kas yra verta dėmesio. Būdinga, kad dailininko piešinys visuomet gaivinantis, linija — grakšti, bet ta linija yra meistriškai panaudota, kad jos beveik nejunti. Pastebimas tvirtas kontūras, geometrinė forma ir subtili faktūra. Tarp šiurkščiai paskleistų teptuko pabraukimų spindi niuansinis virpesys.
Taigi. dail. V. Vizgirdos tapyba didžiai vertinga, kai ją sveri meniniu mastu.

Nuo kovo 11 iki 23 d. Čiurlionio Galerijoje buvo Korp. "Gintaro" surengta kartu paroda dviems kana-diškiems dailininkams — Juozui Akstinui ir Vytautui Remeikai. Akstinas turėjo 29 tapybos kūrinius, o Remeika — 24.

Abu dailininkai gražiai pasirodė, kaip subrendę jaunesniosios kartos menininkai. Juodu yra Freiburgo Ecole des Arts et Mėtiers mokyklos auklėtiniai, studijavę Valeškos, Jonyno, Vizgirdos ir Krivicko klasėse. Savo žinias vėliau gilino, susidūrę su pasauliniu menu.
Akstinas stipriai reiškiasi lyriniuose ir dekoratyviniuose motyvuose, Remeika pamėgęs vandenis —regatas, prieplaukas, žmones. Parodoje buvo pasigėrėtinų darbų.

Po vieną jų kūrinį įsigijo ir Čiurlionio Galerija: Akstino — "Versmę", o Remeikos "Pavasarį".
Šia proga pravartu pažymėti, jog akademinis jaunimas Korp 'Gintaro" organizacija našiai prisidėjo prie lietuviškos meno kultūros ugdymo, surengdama jau trečią jaunesniųjų dailininkų parodą.
M. Šileikis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai