Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Lietuvių Bendruomenės Vyriausios Rinkimų Komisijos pranešimu, į III LB Tarybą paduota 4.632 balsai. Rinkimų komisija turėjo posėdį birželio 4 d. Jos pirmininkas — R. Skipitis, sekretorius — J. Talalas. Apie rinkimus "Aidų" skaitytojai bus informuoti atskiru straipsniu.

* Antroji Dainų šventė įvyksta liepos 2 d. Čikagoje. Laukiama apie 1000 dainininkų, kurie atvyks iš JAV ir Kanados. Vykdomasis komitetas atlieka paruošiamuosius darbus. Jo sąstatas: prel. I. Albavičius, pirm.; V. Radžius, T. Blinstrubas, J. Kudirka — vicepirmininkai; J. Paštukas — sekr.; J. Zdanius — narys muzikiniams reikalams; S. Daunys —
spaudos reikalų vadovas; J. Blinstrubas — ižd.; J. Jasaits — LB atstovas.

* Leonardo Šimučio 50 metų visuomeninio darbo paminėjimas įvyko Čikagoje gegužės 28 d. Pagrindiniu kalbėtoju buvo Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas. Meninėje dalyje pasirodė sol. J. Vaznelis, Aloyzas Baronas ir kiti. Įteikta dovana — dail. A. Varno pieštas jubiliato portretas. L. Šimučio visuomeninė veikla yra nuostabiai plati. Jis Alto pirmininkas (21 m.) ir Romos Katalikų Susivienijimo pirmininkas (27 m.i, dienraščio "Draugo" vyr. red. (27 m.). Yra redagavęs "Kataliką", "Vytį", "Garsą" ir bendradarbiavęs daugelyje kat. laikraščių Amerikoje.
Rašė ir poezijos bei scenos dalykėlių šilelio slapyvardžiu. Visa jo visuomeninė veikla vyksta Amerikoje. Lietuvoje gyveno trumpai, kur buvo atstovu III seime. Jo nuopelnai taipgi svarūs organizuojant Balfą. Ilgai veikė Kat. Federacijos, Vyčių ir kitų organizacijų valdybose.

* Liūdnųjų birželio mėn. išvežimų dvidešimtmetis šiemet paminėtas daugelyje lietuvių bendruomenių Kanadoje, JAV ir kitur.

* Vliko reikalų vedėjo pareigas perėmė Kazys Mockus. Vliko biuro ir informacijų centro adresas Niujorke: 1697 Broadway, Room 1105, telef. PLaza 7-9199.

* Akademinio Skautų Sąjūdžio skyrius Bostone birželio 3 d. suruošė dailės parodą. Eksponatai paskolinti iš Bostono apylinkės lietuvių — meno kolekcionierių. Iškabinta 86 tapybos ir grafikos kūriniai. Paroda atidaryta dail. V. K. Jonyno paskaita "Šių dienų kūrėjo santykis su realybe".

* šv. Antano pranciškonų gimnazija Kennebunkporte šiemet išleido antrą abiturientų būrelį. Mokykla baigė 9 jaunuoliai. Išleistuvės buvo iškilmingos ir su atitinkama programa birželio 3 d.

* Marianapolio gimnazijos abiturientų išleistuvės įvyko birželio 4 d. Mokyklą baigė 42 jaunuoliai. Iškilmėse dalyvavo Norwicho vyskupas V. J. Hines.

* Gegužės 21 d. Brooklyne suvaidinta Kostro Ostrausko 3 veiksmų drama "Kanarėlė". Režisavo Vytautas Valiukas.

* Dail. Elenos Urbaitytės tapybos paroda, suruošta Niujorke gegužės 13-17 d., sudomino meno mylėtojus. Parodą ruošė Ruth Sherman galerija. Išstatyta 16 tapybos darbų. Dailininkė kuria abstraktinio pobūdžio paveikslus.

* Balandžio 29-30 d. Vašingtono buvo susirinkę Amerikos Lietuvių Tarybos, Vliko, Lietuvos Laisvės Komiteto atstovai. Be to, pasitarime dalyvavo Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas, Balfo pirm. dr. J. Končius ir Informacijos direktorė M. Kižytė. Nutarta: 1. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis pavergtomis tautomis. 2. Rūpintis, kad Pabaltijo valstybių byla būtų iškelta Jungtinėse Tautose. 3. Priminti didž. valstybėms, kad tesėtų Atlanto Chartoje išreikštus pažadus. 4. Prašyti, kad Amerika kasmet skelbtų Pavergtų Tautų savaitę, Amerikos Balse skirtų daugiau laiko lietuviškai in formacijai ir t.t. Pabaigoje padėkota lietuvių visuomenei už pagalbą, kovoje už Lietuvos laisvę

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai