ĮVYKIAI Spausdinti
* Amerikos Liet. Bendruomenės Taryba į pirmąjį savo posėdį Niu-jorkan susirinko rugsėjo 2-4 d.d. Atvyko naujos tarybos nariai, centro valdyba, ir daugelio apygardų valdybų pirmininkai. Posėdžiai įvyko New Yorker viešbutyje. Į darbo prezidiumą pirmininkais išrinkta: St. Barzdukas, T. Blinstrubas, dr. A. Nasvytis ir dr. V. Vardys. Apie centro valdybos veiklą pranešimą padarė jos pirm. St. Barzdukas, kultūros fondo reikalais kalbėjo P. Balčiūnas, švietimo — J. Švedas. Apie LB veikimo planus kalbėjo dr. V. Vardys. Jo mintis papildė Pr. Naujokaitis. Antrąją suvažiavimo dieną buvo gvildenta Geležinio Fondo ir Lietuvių Fondo (milijoninio) klausimai. Juos nušvietė dr. A. Nasvytis ir dr. A. Razma. Viską išdiskutavus, prieita bendros išvados — jungti abu fondus. Aptarta jungimo procedūra. Jungtiniam fondui formuoti ir statutui parašyti sudaryta speciali komisija. Lietuvybės išlaikymo klausimu referatą skaitė kun. P. Garšva, M.I.C. Tarp nutarimų paminėtini šie: • sukviesti visų organizacijų pasitarimą, organizuoti delegaciją pas Amerikos prezidentą, dalyvauti pasaulinėje parodoje Niujorke, suruošti dainų šventę, prie centro valdybos pasamdyti apmokamą tarnautoją. Vakare Baltų laisvės namuose suruoštas pagerbimas LB garbės pirmininkui prel. J. Balkūnui. Programai vadovavo J. Šlepetys. Pogrindinę kalbą apie prel. J. Balkūno asmenį bei veiklą pasakė prof. J. Brazaitis. Buvo sveikinimų. Padėkos žodį tarė prel. J. Balkūnas. Po to buvo vaišės. Suvažiavime įvykusių Liet. Bendruomenės rinkimų rezultatai tokie. Į tarybos prezidiumą išrinkta: pirm. St. Barzdukas, vicepirmininkai: dr. A. Nasvytis ir Alf. Mikulskis, sekr. V. Kamantas — visi iš develando. Garbės teismas sudarytas Niujorke; išrinkta J. Šlepetys, dr. B. Nemickas, dr. P. Vileišis, St. Dzikas, V. Dilis. Centro valdybos pirmininku išrinktas Jonas Jasaitis iš Čikagos. Kitus valdybos narius jis pats pasirinks ir pristatys tvirtinti Tarybai.

* Kanados Lietuvių Diena šiemet įvyko Montrealyje rugsėjo 2-3 d.d. Iškilmė sutraukė apie 4000 žmonių, atvykusių iš visos Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių. Tai buvo įspūdingas to krašto lietuvių kultūrinis pasirodymas. Rugsėjo 1 d. vakarą atidaryta dailės paroda, kurioje buvo išstatyti Akstino, Bukausko, Januškevičiaus, Norkaus, Remeikos, šablauskienės, Tamošaičio, Tamošaitienės, Vazalinsko ir žmuidzinienės darbai. Rugsėjo 2 d. skirta sportui, vaišėms bei pasilinksminimui. Sporte išsiskyrė "Aušros" sambūris iš Toronto. Vaišės bei šokiai pasižymėjo gausia publika. Rugsėjo 3 diena prasidėjo pamaldomis Verduno auditorijoje. Mišias atlaikė ir pamokslą pasakė prel. L. Tulaba. Pamaldose dalyvavo taip pat Montrealio arkivyskupas kard. P. E. Leger, kuris tarė žodį anglų kalba. Tą pačią dieną popietinėje dalyje buvo meninė programa iš dainų ir tautinių šokių. Dainavo op. sol. Elzbieta Kardelienė ir sol. Stasys Baras, akompanuojant K. Smilgevičiui ir S. Gailevičiui. Programai vadovavo prof. dr. V. Pavi-lanis. šoko Čikagos, Montrealio, Hamiltono, Roehesterio ir Toronto ansambliai, šioje programos dalyje dar kalbėjo LB pirm. J. Matulionis ir buvo priimtos rezoliucijos, liečiančios Lietuvą ir lietuvius už tėvynės sienų.
šventės proga atspausdintas 102 psl. leidinys. Ši Lietuvių Kanados Diena yra jau aštuntoji. Jos organizacinio komiteto pirmininku buvo Jonas Lukoševičius. Šventės pagrindiniai tikslai — tautinė manifestacija ir tautinis suartėjimas — buvo pilnai pasiekti.

* Kunigų Vienybės seimas, sukviestas liepos 19-20 d.d. praėjo pakilioje dvasioje. Dalyvavo du vyskupai: Vincentas Brizgys ir Česlovas Sipovičius, M.I.C. Suvažiavime pagrindinė paskaita buvo vysk. Vinc. Brizgio: "Kunigai komunizmo akivaizdoje". Suvažiavimui abi dieni pirmininkavo prel. P. Juras. Diskusijose paliesta kai kurie organizaciniai bei religiniai reikalai, vėliau tapę rezoliucijomis. Iš jų labiausiai pažymėtina: 1964 metais šaukti pasaulio lietuvių religinį kongresą Niujorke, atkreipti daugiau dėmesio į jaunųjų vyčių organizavimą parapijose, steigti jaunimo centrus, duoti stipendiją vienam saleziečių klierikui teologui. Centro valdybon išrinkta: prel. Pr. Juras — pirm., kun. B. Gaurons-kas ir J. Matutis — vicepirm., kun. J. Vilčiauskas — sekr., kun. V. Paulauskas iždininku.

* Religinės kūrybos konkursą skelbia savaitraštis "Kristaus Karaliaus Laivas", skirdamas 500 dol. premiją.
1) Paskutinė data konkursui skiriamam rankraščiui įteikti 1961. DC. 1.
2) Geriausio kūrinio autoriui skiriama premija 500.00 dol. 3) Kūrinio religinė tema gali būti: istorinė, biografinė, dogmatinė, moralinė, visuomeninė, priimtina Kat. Bažnyčios požiūriu. 4) Veikalo dydis tarp 100 ir 150 psl., mašinėle rašytų. 5) Premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Laivui", įskaitant teisę spausdinti "Laive" ir išleisti atskiru leidiniu. 6) Kūrinius siųsti adresu: Religinės Kūrybos konkurso komisija, "Laivas", 4545 W. 63rd Street, Chicago 29, 111.

* Rugsėjo 1 d. Čicagoje įvyko Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas, pasižymėdamas dalyvių gausa ir nagrinėtų klausimų aktualumu. Atidarymo posėdin atsilankė apie 400 žmonių, baigiamajame buvo apie 800. Suvažiavimą atidarė organizacinio komiteto pirm. P. Maldeikis, posėdžiams vadovavo dr. J. Meškauskas. Bendruosiuose posėdžiuose buvo dr. Juozo Girniaus paskaita apie krikščioniškąją mintį ir atsakomybę kultūriniame darbe ir dr. J. Ereto — apie krikščioniškos kultūros padėtį bei uždavinius mūsų laikais. Prof. Z. Ivinskis supažindino su Akademijos atliktais darbais, kun. St. Yla kalbėjo apie mirusius Akademijos narius. Sekcijų posėdžiuose taip pat buvo paskaitos bei pranešimai. Apie suvažiavimą plačiau ateinančiame "Aidų" numeryje.

* ALR Katalikų Federacijos kongresas šiemet šaukiamas Detroite spalio 21-22 d.d. Lelando viešbuty. Kongresas prasidės pamaldomis. Jas laikys prel. P. Juras. Pirmoji diena bus skirta sveikinimams ir pranešimams, kuriuos apie savo veiklą padarys Federacijos žinioje esančios organizacijos. Antrąją dieną pamaldas laikys vysk. V. Brizgys, pamokslą sakys kun. P. Patlaba. Po pietų iškilmingos pamaldos, vysk. V. Blizgio ir Lietuvos atstovo Vašingtone J. Kajecko kalbos. Be to, dvi paskaitos: Prano Vainausko apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje ir dr. A. Sužiedėlio apie laisvojo pasaulio lietuvių pareigas. Kongresas baigiamas koncertu, kurį atliks Detroito šv. Antano parapijos choras, vedamas A. Mateikos. Federacijos pirmininkas yra Antanas Maisonis. Spalio 20 d., kongreso išvakarėse, šaukiama katalikiškosios spaudos konferencija. Kviečiama dalyvauti kat. laikraščių redaktoriai ir net administratoriai.
* Liepos 3-4 d.d. čicagoje Pick -Congress viešbutyje įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas. Padaryti veiklos pranešimai, nustatytos gairės ateičiai. Girtina iniciatyva: rūpintis, kad Amerika vadinamų "Laisvės čempionų" serijoje išleistų pašto ženklą su dr. Jono Basanavičiaus atvaizdu.

* Lietuvos konsulas Čikagoje, dr. Petras Daužvardis, pakeltas generaliniu konsulu. Nuo 1925 m. jis buvo Niujorke vicekonsulu. Į Čikagą konsulo pareigoms paskirtas 1937 m. Naujas paaugštinimas pripažintas Valstybės Departamento.

* JAV prezidentas ir šiemet paskelbė Pavergtų Tautų savaitę. Ji pradėta liepos 16 d. pamaldomis šv. Patriko katedroje Niujorke, kurias laikė prel. Jonas Balkūnas. Pamaldose dalyvavo kard. F. Spellmanas. Vėliavų pakėlimo iškilmėse kalbėjo senatorius J. K. Javits.

* Vasario 16 gimnazijai reikalingi nauji pastatai. Jų planą sudarė arcn. A. Kulpavičius iš Toronto. Statyba kainuos 450,000 markių. Kasoje jau turima 120,000 markių. Wuertem-bergo krašto valdžia statybai pažadėjo 100,000 markių, o federalinė Vokietijos valdžia 50,000 markių. Panaudojant statybai neapmokamus savus darbininkus, susitaupytų apie 50,000 markių. Statybai dar trūksta 130,000 markių, kurias norima sukelti aukomis. Šiuo reikalu ypatingai susidomėjo Balfo pirm. kan. dr. J. B.
Končius, kai neseniai lankėsi Vokietijoje.

* Čikagos tarptautinėje prekybos parodoje, įvykusioje liepos 25 - rugpjūčio 10 d., buvo ir Lietuvos paviljonas. Paviljone žemėlapiai bei įrašai lankytojams priminė sovietinę okupaciją.
* Tarptautinėje Prekybos parodoje Čikagoje žiūrovų dėmesį atkreipė dail. A. Valeškos studijos paviljonas. Jame buvo išstatyti vitražo, skulptūros, mozaikos ir keramikos kūriniai. Paviljonas buvo apdovanotas Dekoratorių Instituto premija.
* Dail. Ad. Galdiko paveikslą iš bendros parodos Feigle galerijoje atrinko Carnegie Instituto direktorius Gordon Washburn bei jo asistentai. Paveikslas skiriamas tarptautinei parodai, kuri įvyksta šiemet Pitts-burghe. Šiai parodai iš viso pasaulio, išskyrus Sovietų Sąjungą, atrenkama nuo 350 iki 500 paveikslų.
* šią vasarą V. K. Jonyno studija konkurso keliu gavo užsakymą padaryti vitražus, altorius ir Kryžiaus Kelius Wiltono Notre Dame seserų koplyčiai. Koplyčia didelė. Langų plotis 1500 kv. pėdų. Be to, V. K. Jonyno studija vykdo Maspetho lietuvių statomos bažnyčios vidaus dekoravimą.

* A. Rannito pastangomis, Niujorko Viešojoj Bibliotekoje suruošta Čiurlionio mirties 50 m. sukakčiai prisiminti parodėlė. Iškabinta keletas jo darbų reprodukcijų, išstatytos apie jį parašytos knygos, išdėstyta jo muzikinės kūrybos pavyzdžiai. Parodoje stengtasi priminti pasauliui, kad Čiurlionis yra abstraktinio bei surrealistinio meno krypčių pirmatakas. Parodą aplankė daug žmonių. Ji buvo atidarą liepos, rug-piūčio ir rugsėjo mėnesiais.

* Dail. Bronė Jameikienė religinio meno parodoje Honolulu mieste už "Madona su lotosu" gavo premiją. Kūrinys padarytas skaldyto vitražo technikoje. Dailininkė dėsto meną minėto miesto universitete.

* Lietuvių Gydytojų Sąjunga dr. A. Baltiniui paskyrė pirmą premiją, 250 dol., už geriausią 1960 m. parašytą straipsnį "Lietuviškos kultūros kilimas ir smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose." Straipsnis buvo atspausdintas "Aiduose" 1960 m., nr. 3 ir 4. Antroji premija, 150 dol., paskirta L. Dambriūnui už straipsnį "Lietuvybės išlaikymo problemos", spausdintą "Drauge" 1960 m. gruodžio 10 d. Trečioji premija, 100 dol., teko L. Vaičiūnienei už straipsnį "Būkime turtingi", spausdintą "Dirvoje" 1961 m., nr. 8 ir 9.

* Algirdas Landsbergis ir Clark Mills ruošia lietuvių poezijos antologiją anglų kalba. Knyga prasidės liaudies dainomis, po kurių eis individualios poezijos vertimai. Knygos pavadinimas — Green Oak, Green Linden atsiremia mūsų liaudies dainomis. Redagavimo darbe talkina lietuvių ir amerikiečių rašytojų kolektyvas. Antologija pasirodys apie gruodžio mėnesį. Ją leidžia Voyages Press leidykla Niujorke. Leidimas remiasi prenumeratoriais, kurie, iš anksto užsisakydami knygą ir sumokėdami 3,50 dol., sudaro finansinį pagrindą. Lietuvių poezijos antologija ypatingai verta visų dėmesio. Tai veikalas, kuris parodys mūsų literatūros lobius pasauliui. Didžiai apgailėtina būtų, jeigu dėl per mažo užsisakiusiųjų skaičiaus antologija turėtų vėluotis arba visiškai nepasirodyti. "Aidų" skaitytojai yra kviečiami užsisakyti šį veikalą, pasiųsdami minėtą mokestį šiuo adresu: Voyages Press, 35 West 75th Street, New York 23, N. Y. Knygai pasirodžius, jos kaina bus augštesnė.

* Poetas Kazys Bradūnas pradėjo dirbti dienraščio "Draugo" redakcijoje. Jis pakviestas redaguoti kultūrinį priedą, kuris išeina kas savaitę. Kazys Bradūnas anksčiau yra redagavęs "Aidus" ir "Literatūros Lankus". Jis taip pat yra suredagavęs poezijos antologiją "žemė" ir Vytauto Mačernio raštus.

* Dr. Zenonas Ivinskis, atvykęs iš Romos į KM Akademijos suvažiavimą, aplankė ir kitus lietuvių centrus Amerikoje.

* Newarko lietuvių parapijos klebonas prel. Ignas Kelmelis, šią vasarą švęsdamas savo kunigystės ir parapijos jubiliejų, "Aidams" paskyrė 500 dol. — vienam numeriui išleisti.

* Antanas Škėma, aktorius ir rašytojas, rugsėjo 11 d. mirė automobilio nelaimėje. Kartu mirė J. Jaks • Tyris ir J. Audėnaitė.

* Dr. K. Čeginskui tarpininkaujant, "Aidų" 10 metų komplektus į-sigijo Upsalos universitetas Švedijoje.

* "Aidų" premija už mokslo veikalą — 500.00 dol. — rugsėjo 14 d. (spausdinant šį numerį) paskirta Jonui K. Kariui už jo veikalą "Senovės lietuvių pinigai". Vertinimo komisiją sudarė: Ant. Vaičiulaitis (pirm.), dr. A. Sužiedėlis (sekr.), dr. J. Balys, L. Dambriūnas, dr. K. Jur-gėla (nariai) — visi iš Vašingtono.

PATIKSLINIMAS
Šių metų "Aidų" 6 nr. 259 p. po V. Vizgirdos paveikslu "Aikštė ties bažnyčia" turi būti: dr. VI. Vaitkaus nuosavybė — ne prof. V. Vitkaus — kaip tenai parašyta.