Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JONAS K. KARYS AIDŲ PREMIJOS LAUREATAS PDF Spausdinti El. paštas
Kaip jau pranešta šio žurnalo rugsėjo numeryje, "Aidų" mokslo premija šiemet paskirta J. K. Kariui už jo veikalą "Senovės Lietuvių Pinigai". Knyga išleista 1959 m. ir turi 396 p. Studija gausiai iliustruota. Pabaigoje (364-374 p.) pridėta santrauka anglų kalba. Be lietuvių spaudos, šis darbas buvo įvertintas ir specialiuose žurnaluose anglų k.

"Senovės lietuvių pinigai" turi tris pagrindines dalis. Pirmoje, kuri pavadinta "Brendant iš miglotos senovės", apžvelgiami tokie seniausieji lietuvių "pinigai", kaip akmens, kaulo, metalo padargai, gintaras, kiaunių kailiukai. Toliau eina liedintosios "kapos" ir svetimieji pinigai senoje Lietuvoje: a) įvairių laikų ir įvairių kraštų monetos, b) Pragos grašiai.

Antra dalis — "Lietuvos kunigaikščių monetos iki Vytauto Didžiojo mirties". Čia paliečiami pirmieji Lietuvos mušdintieji pinigai, — Algirdo ir Kęstučio monetos, Vytauto Didžiojo 1392-1430 m. pinigai.

Trečia dalis — "Lietuvos D. Kunigaikštystės pinigai unijų su Lenkija laikais". Skyrius pradedamas Aleksandro "pinigėliu" ir grašiais. Ypač plačiai apžvelgiamos Žygimanto Augusto monetos. Paskui eina Stepono Batoro, Žygimanto Vazos ir Jono Kazimiero monetos. Paskutinis šios dalies skyrius — " Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų saulėlydis ir galas".

Tai ne pirmas J. K. Kario veikalas iš Lietuvos pinigų istorijos. 1953 m. New Yorke išleista jo studija "Nepriklausomos Lietuvos Pinigai", viso 255 p. Čia buvo apžvelgti svetimi pinigai atsistatančios Lietuvos teritorijoje, laikina Nepriklausomos Lietuvos valiuta ir pagaliau — litas. Knyga taip pat gausiai iliustruota ir pabaigoje turi santrauką anglų kalba.

J. K. Karys (Kareckas) gimė 1903 m. Žaslių vis., Trakų apskr.; baigė Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultetą. 1936 m. paskirtas Lietuvos monetų kalyklos Kaune vedėju ir išsamiau pradėjo tyrinėti Lietuvos pinigų istoriją. 1939 metų rudenį paskirtas Vilniaus savivaldybės skyriaus direktorium, paskiau Augštesniojoj prekybos mokykloj dėstė politinę ekonomiją ir pinigų teorijas. 1919 m. stojo savanoriu Lietuvos kariuomenėn ir kovose buvo sužeistas (žr. Lietuvių Enciklopedija, XI, 17 psl.). Dabar gyvena Bridgeporte, Conn.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai