Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos sąstatas šiuo laiku yra toks: dr. J. Sungaila — pirm., J. Matulionis — vicepirm., V. Meilus — ižd. ir sekr., E. čiuplinskas — protokolų sekr., J. Kralikauskas — valdybos narys kultūriniams reikalams, K. Grigaitis ir B. Vaškelis — valdybos nariai. Visi gyvena Toronte bei jo apylinkėse.

* Kanados Lietuvių Bendruomenės Taryba spalio 7-8 d.d. buvo susirinkusi posėdžiams Toronte. Iš padaryto krašto valdybos pirm. S. Kęsgailos pranešimo pasirodė, kad Bendruomenės veikla apima visas lietuvių kultūrinio darbo sritis. Kanadoje veikia 20 apylinkių.

* Los Angeles mieste Atstovų Rūmų narys Glenard P. Lipscomb tarėsi su vadinamo Kuchel - Lipscomb rezoliucijos komiteto vadovybe. G. Lipscomb pažymėjo, kad rezoliucija randa vis daugiau naujų pritarėjų tarp demokratų ir respublikonų partijų atstovų Kongrese.

* Lietuvių tautos sukilimo 20 m. sukaktis paminėta Niujorke rugsėjo 23 d. Paskaitą skaitė prof. Z. Ivinskis. Vaičiulaičio patriotinės kūrybos ir partizanų poezijos perteikė Henrikas Kačinskas. Čikagoje šio sukilimo minėjimas suruoštas spalio 1 d.

* Karolis Zaikauskas, buvęs Kauno universiteto profesorius, Klaipėdos gubernatorius, vidaus reikalų minis-teris, apygardos teismo prokuroras ir Vliko vykdomosios tarybos pirmininkas, mirė Vašingtone rugsėjo 16 d. Ten ir palaidotas.

* Spalio 9 d. Čikagoje mirė Sofija Barčus. Ji nuo jaunų dienų reiškėsi visuomeninėje veikloje, bet labiausiai išgarsėjo radijo programomis, kurioms vadovavo nuo 1932 m.

* Jaunimo organizacijos "Santaros" visuotinis suvažiavimas įvyko rugsėjo 10 d. Tabor Farmoje. Susirinko arti 100 jaunimo. Be akademiku paskaitų, buvo ir literatūros va-karas. Savo kūrybos skaitė Henrikas Nagys. Algimantas Mackus ir kt. Suvaidinta K. Ostrausko scenos vaizdelis "Pypkė". Įdomi buvo dr. Jono Balio paskaita apie lietuvių dainas.

* Tragiškai mirusio Antano Skėmos raštams išleisti steigiamas fondas. Į laikinąją fondo organizacinę komisiją įeina: inž. Valdas Adamka-vičius, dr. Vyt. Kavolis, Julius Kaupas, Marius Katiliškis, Alg. Keželis, A1g. Mackus, H. Nagys, Kostas Ostrauskas, dr. Jonas Valaitis.
Lietuviškoji visuomenė maloniai yra prašoma padėti išleisti. Antano Škėmos likusiuosius raštus. Norintieji Prisiminti rašytoją Antaną Škėmą, kviečiami siųsti savo įnašus fondui sekančiu adresu: dr. J. Valaitis, 2547 w- 45th St.,Chicago 32, 111., U.S.A.

* Skulptorius Petras Rimša mirė Kaune spalio 2 d. Velionis buvo gi-mes 1881 m. Studijavo Varšuvoje, Krokuvoje, Petrapilyje ir Paryžiuje. Jo skulptūros "Artojas", "Vargo mokykla" ir kt. išgarsino jo vardą Lietuvoje. Mėgo ir mianiatūrinę kūrybą. šios srities jo kūriniai, "Skausmas", "Mąstytojas" ir kt., pasižymi kruopščia ornamentuota stilizacija. Yra sukūręs proginių medalių, bet ir jie yra meninės vertybės. Neprisitaikęs prie komunistinių reikalavimų, mirė skurde.

* Dail. Adomas Galdikas temperos technikoje sukūrė naują seriją paliksiu. Paveikslai abstraktinio pobūdžio gamtos temomis.

* Dail. Juozo Bagdono tapybos parodą suruošė Filadelfijoje Lietuvių bendruomenės apylinkė. Paroda įvyko Liberty Federal Savings banko Patalpose. Į parodos atidarymą susirinko nemažas būrys meno mylėtojų. DaH. J. Bagdonas studijavo Kauno meno mokykloje Vienožinskio klasėje. Pirmąją savo parodą suruošė 1932 m. Vėliau dalyvavo daugelyje kolektyvinių parodų. Anksčiau dirbo realistinėje dvasioje; dabar yra perėjės į abstraktinę srovę.

* Dail. Anastazijos Tamošaitienės dailės paroda įvyko Čikagoje Jaunimo Centro patalpose rugsėjo 30 d. -spalio 8 d. Dailininkė iškabino 60 darbų, atliktų tempera ir aliejumi. Jos kūriniai pusiau arba visai abstraktūs, tačiau atremti į gamtą, labiausiai išreiškia jos poetinę pusę ritmo ir spalvų deriniais. A. Tamošaitienės darbais yra buvę iliustruoti du "Aidų" numeriai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai