Turinys Spausdinti
Kun. dr. P. Celiešius — Dvasinis pradas etinėj plotmėj ............... 377
A. Vaičiulaitis — Juozas Tysliava ...................................................... 383
Juozas Tysliava — Nakties daina, Vėjas, Lik sveika,
Mano deimantai, Mylimoji (eil.) ........................................................ 387

Pranas Brazys, M.I.C. — "Mater et Magistrą" užmojis ir gairės ... 389
Danguolė Sadūnaitė — Duonos namai (eil.) ................................... 397
J. Brazaitis — Marijos Pečkauskaitės raštų prasmė šiandien ....... 398
D r. Adolfas Šapoka — Seniausiosios Lietuvos sostinės
klausimas ............................................................................................... 401


KŪRYBOS PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
A. G. — A. Radžiaus "Paukščių takas" ............................................. 408
A. Tyruolis — Prano Naujokaičio "Įlūžę tiltai" .............................. 408
Aug. Raginis — Mykolas Vaitkus: Keturi ganytojai ..................... 409

MOKSLAS
Ignas Malėnas — Moderniško elementoriaus savumai ................ 411
J. Matusas— Kuoka, kaip ginklas, Lietuvos senovėje .................. 411

MENAS
L. Andriekus — Čiurlionis po 50 metų ............................................ 412

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Plukas — Lietuvos vadavimo kelius besvarstant ..................... 415

ĮVYKIAI .................................................................................................. 416

ILIUSTRACIJOS
M. K. Čiurlionis — žvaigždžių sonata. Andante .... viršelių 1 p.
Adomas Galdikas — Parkas rudenį 379
Jadvyga Paukštienė — Vėlinių vakarą 382
Juozo Tysliavos nuotrauka 384
Donatas Buračas — Paukščiai 387
Viktoras Vizgirda — Golgota (vitražas) 395
Gedimino pilies rūmų griuvėsiai Vilniuje 404
Vytautas Ignas — Vinjetė 407
Kan. Mykolo Vaitkaus nuotrauka 409
M. K. Čiurlionis — Saulės sonata. Andante viršelių 4 p.


NOVEMBER, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-Class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.