Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ateinančius metus skelbia Maironio metais. Tai daroma, minint jo gimimo šimtmetį. Maironis gimė 1962 m. sausio 21 d.

* "Giedra" — vyresniosios giedri-ninkės ir korporacija paskelbė romano konkursą, skirdamos 1000 dol. Sąlygos: literatūriškai vertingas kūrinys; herojus—teigiamo charakterio lietuvė moteris; 200 romaninio formato puslapių; kūrinys pasirašomas slapyvardžiu, atskirame voke pridedant vardą, pavardę, adresą. Terminas 1963 m. rugsėjo 1 d. Adresas: "Giedros romano konkurso komisija, 8741 Albany Ave., Chicago 42, 111. Vertinimo komisija: Benys Babraus-kas, Kazys Bradūnas, Elena Juknevičienė, Vincas Ramonas, Juzė Vaičiūnienė.

* Baigiama ruošti "Dirvos" romano konkurso taisyklės. Premija bus įteikta 1962 m. rugsėjo 29 d. Premijos mecenatas: J. čėsna.

* Pavergtųjų Tautų seimas šiemet įvyko Paryžiuje spalio 18-20 d. Seimą atidarė pirm. F. Nagy. Lietuvių delegacijai vadovavo V. Sidzikauskas. Pavergtųjų Tautų organizacijai priklauso: Albanija, Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva ir Rumunija. Ji sudaryta iš tų tautų atstovų laisvajame pasaulyje. Jos būstinė Niujorke.

* ALRK Federacijos centro valdybos posėdyje spalio 27 d. pirmininku išrinktas inž. Antanas Rudis, vicepirmininkais: Kazys Kleiva, Viktorija Leone ir dr. A. Darnusis; sekr. dr. VI. Šimaitis, ižd. Elena Juknevičienė. Dvasios vadu pakviestas prel. I. Albavičius.

* Savaitraštis "Garsas", iki šiol ėjęs Wilkes-Barre, Pa., spalio mėn. perkeltas į Brooklyną ir išeis į mėnesį vieną sykį. Spausdinamas pranciškonų spaustuvėje. Redaguoja ir toliau ilgametis jo redaktorius Matas Zujus.

* Dail. Viktoro Petravičiaus grafikos darbų paroda atidaryta Čikagoje lapkričio 11 d. Savings & Loan Association meno galerijoje. Paroda tęsis iki gruodžio 10 d. Minėtą galerija prižiūri ir parodų rengimą tvarko dail. A. Valeška.

* Čiurlionio Galerijoje Čikagoje lapkričio 4 d. atidaryta jaunų dailininkų kolektyvinė paroda. Dalyvavo australų, latvių ir ukrainiečių dailininkų grupės. Išstatyta 94 tapybos, skulptūros, grafikos ir keramikos darbai.

* Ohio Lietuvių Gydytojų draugija Clevelande paskyrė 1000 dol. kompozitoriui K. Banaičiui.

* Spalio 26 d. Čikagoje posėdžiavo Alto centro valdyba. Dalyvavo visi nariai: L. Šimutis, E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla, T. Blin-strubas, dr. K. Drangelis, A. Rudis ir J. Talalas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai