Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* "Kristaus Karaliaus Laivas", marijonų leidžiamas laikraštis, skelbia religinės kūrybos konkursą. Komisijai rankraščius reikia pateikti iki 1962 rugsėjo 1. Geriausiam kūriniui skiriama 500 dol. dovana. Rašto tema gali būti istorinė, biografinė, dogmatinė, moralinė, visuomeninė, priimtina Kat. Bažnyčios požiūriu.
* "Nepriklausoma Lietuva", Mont-realyje leidžiamas laikraštis, gruodžio 2 paminėjo 20 metų sukaktį specialiu koncertu.
* Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas įvyko Čikagoje lapkričio 24-26 dienomis. Dalyvavo apie 150 atstovų iš New Yorko, Baltimorės, Detroito, Clevelando, Omahos, Phi-ladelphijos, New Jersey ir daugiausia iš Čikagos.
* Ateitininkų Sendraugių Sąjungos visuotinis suvažiavimas įvyko Čikagoje lapkričio 25 Jaunimo Centre. Sąjungos dvasios vadas kun. V. Bag-danavičius, M.I.C., kalbėjo apie ateitininkų religinį gyvenimą, prof. J. Meškauskas nurodė ateitininkų sendraugių veiklos galimumus. Moksleivių ateitininkų reikalu buvo perskaitytas Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro valdybos pirmininko J. Račkausko referatas. Be to, moksleivių veiklos ir jų stovyklų klausimu kalbėjo kun. dr. I. Urbonas. Buvo padaryti įstatų pakeitimai, priimti apy-skaitiniai pranešimai. At-kų Sendraugių Sąjungai pirmininkauja dr. V. Manelis.
* Antano Škėmos raštams leisti komitetas aukas prašo siųsti šiuo adresu: Dr. J. Valaitis, 2547 W. 45tn Street, Chicago, 111.
* Dail. J. Pautieniaus kūrinių paroda buvo surengta Apreiškimo parapijos salėje lapkričio 26 ir gruodžio 2-3 dienomis. Parodą rengė L.B. New Yorko apygarda.
* Vandos Kanytės - Balukienės tapybos paroda atidaryta gruodžio 2 d. Čiurlionio Galerijos patalpose Čikagoje.
* Čiurlionio minėjimą Jaunimo Centre Čikagoje lapkričio 25 surengė Liet. Amerikiečių Menininkų klubas. Paskaitą apie Čiurlionio muziką skaitė prof. VI. Jakubėnas. Pačiam paskaitininkui akompanuojant, smuikininkas Paukštys smuiku pagrojo Čiurlionio 6 variacijas - preliudus. M. Motiekaitis pianinu paskambino 4 preliudus. Rašytojas Povilas Gaučys skaitė ištraukas iš rusų meno teoretiko Valerijono čudovskio monografijos, išleistos 1914 metais apie Čiurlionį. Tuo pačiu metu aiškino ir išstatytas spalvotas Čiurlionio kūrinių reprodukcijas. Prie minėjimo daug prisidėjo prof. A. Varnas, kuris Čiurlionį asmeniškai pažino. Jis nupiešė Čiurlionio portretą, kurio mecenatai yra Tūbeliai. Be to, A. Varnas padarė Čiurlionio "Saulės sonatą" kopiją, kuri papuošė galeriją paskaitos metu. Minėjimui talkino ir muzikologijos archyvas, kurio kuratoriumi yra prof. VI. Jakubėnas.
* Birutė Pūkelevičiūtė, gyvenanti Montrealyje, Kanadoje, laimėjo dramos konkurso 1000 dol. premiją už veikalą "Aukso žąsis". Konkursą buvo paskelbusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Komisija buvo sudaryta Čikagoje. Birutė Pūkelevičiūtė anksčiau yra laimėjusi Draugo konkursą už romaną "Aštuoni lapai".

ATITAISYMAS
"Aidų" šių metų lapkričio nr. straipsnio apie Juozą Tysliavą pradžioje klaidingai išspausdintos datos. Vietoje 1962. XI. 11 turėjo būti 1961 XI. 11. Prašome ištaisyti.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai