„Das Kunstwerk“ apie Čiurlionį Spausdinti

Vokiečių k. leidžiamas meno žurnalas „D a s K u n s t w e r k“ savo paskutiniam dvigubam numery (8—9) įdėjo Rannito straipsnį apie Čiurlionį, iliustruotą jo Jūros sonatos, Pavasario sonatos ir Žalčio sonatos reprodukcijomis. Žurnalas turi nepaprastą tiražą — 30.000 egz. ir duoda, palyginti, išsamų Čiurlionio kūrybos skersinį pjūvį, supažindindamas vokiečių meno pasaulį su šio mūsų genialaus dailininko tapybiniais darbais.


Ta pati Woldemar Klein leidykla išleido irgi Aleksio Rannito paruoštą dail. Vytauto Kasiulio monografiją. Knygą puošia naujausių dailininko darbų nuotraukos ir tekstas prancūzų, anglų vokiečių kalbomis.

Taigi šiemet sulaukėme visos eilės mūsų dailininkų reprezentacinių leidinių ir rimto jų įvertinimo europinėje spaudoje, čia mūsų dailininkai, nors turbūt . tik vieninteliai nesusiorganizavę į jokią draugiją, duoda puikų pavyzdį ir kitoms mūsų kultūrinio gyvenimo sritims. Dailininkų pasiekti rezultatai įrodė, kiek gali padaryti privati iniciatyva. Ja ypač turėtų susirūpinti rašytojai, nelaukdami ligi lietuvių literatūrą parodys Europai oficialios mūsų propagandos įstaigos ar kas nors kitas.