RAŠYTOJŲ DĖMESIUI Spausdinti
Per rašytojų suvažiavimą Augsburge buvo nutarta leisti lietuvių rašytojų metraščio antrą tomą, ir rašytojai buvo raginami ruošti jam medžiagą. Šiuo metu pradedami parengiamieji metraščio leidimo darbai, kolegos rašytojai (gyveną tiek Vokietijoje, tiek visur kitur už Lietuvos ribų) maloniai prašomi siųsti rankraščius, — jei galima, perrašytus mašinėle, — Liet. Rašytojų Tremt. Dr-jos Valdybos paskirtam metraščio redaktoriui šiuo adresu:

Henrikui Radauskui, (14b) Reutlingen, Seestr. 11.

Prašoma siųsti vien tiek grožinės literatūros dalykus (dėl straipsnių literatūros temomis autorius bus kreiptasi individualiai). Siųstini tik niekur nespausdinti dalykai, ir autoriai prašomi ir ateity jų spaudai neduoti. Rankraščius prašoma siųsti iki 1948 m. sausio 15 d.

Henrikas Radauskas,
Liet. rašytojų metraščio
redaktorius.