Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DIRVOS ROMANO KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dirvos Redakcija   
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūkstančio) dolerių premija.
Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, skelbiamos šios sąlygos:
a) Veikalo žanras — romanas.
b) Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
c) Veikalo tematika ir dydis ne-aprėžiami, bet kūrinys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu.
d) Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį leidžia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
e) Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla.
f) Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury komisijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 6 vai. vakaro.
g) Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčiami tokiu būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duoda ne tikra savo pavarde, bet pasirašęs slapyvardžiu, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras vokas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus slapyvardis, 3. Vokan įdedamas mažesnis uždaras vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu.
h) Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams išlaikant šiuo atveju reikalingą slaptumą.
i) Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų spausdinti savo skiltyse, dėl to su autorium tariamasi
atskirai.
k) Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro Dirvos redakcijos atstovas — Stasys Santvaras, du rašytojai, Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai — Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du grožinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras Vizgirda ir Juozas Kapočius. Jury komisijos sprendimai daromi balsų dauguma.
1) Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių premija bus įteikta Cle-velande, Ohio, Dirvos metinės šventės metu, 1962 m. rugsėjo 29 d.
m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti mašinėle, nelaukiant nustatyto termino, siunčiami šiuo adresu: Stasys Santvaras, Dirvos romano konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., U.S.A.
Dirvos Redakcija

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai