Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* JAV LB centro valdybos pirm. Jonas Jasaitis sudarė tokį valdybos sąstatą: Valdas Adamkavičius — vicepirm. ir jaunimo reikalų vedėjas, Kostas Januška — sekr., Zigmas Dai-lidka — ižd., kun. Stasys šantaras — Kultūros Fondo valdybos pirm., Jeronimas Ignatonis — švietimo tarybos pirm., Algimantas Kėželis — teisinių - socialinių reikalų vedėjas. Jono Jasaičio, centro valdybos pirm., adresas: 7252 So. Whipple St., Chicago 29, 111.
* LB Kultūros Fondo naujai sudaryta valdyba, į kurią įeina: kun. St. šantaras — pirm., St. Semėnienė — I vicepirm., VI. Butėnas — II vicepirm., VI. Micas — sekr., K. Rožans-kas — reikalų ved., J. Gudas — ižd., Anatolijus Lakas — valdybos narys "Gimtajai Kalbai".
* Dienraštis "Draugas", be romano premijos, šiais metais duos 1000 dol. premiją ir už poeziją. Proga — Maironio gimimo 100 metų. Premijos mecenatas — dr. Kazys Alminas.
* Sausio 4 buvo susirinkę posėdžio Alto valdybos nariai: E. Bartkus, T. Blinstrubas, dr. K. Drangelis, dr. P. Grigaitis, L. Šimutis, J. Talalas ir M. Vaidila. Pirmininkavo L. šimutis. Sekretorius dr. P. Grigaitis pranešė apie lankymąsi Vašingtone gruodžio 11-12 d. sykiu su latvių ir estų atstovais. Valstybės Departamente į-teiktas pareiškimas Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalu. Po to Amerikos pabaltiečių jungtinis komitetas Wil-lardo viešbutyje surengė spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo apie 60 laikraščių atstovų. Atsakinėta į klausimus apie Pabaltijo tautų pavergimą, išdalinta atitinkamos literatūros apie Lietuvos okupaciją. Dr. P. Grigaitis dar padarė pranešimą iš savo dalyvavimo Vliko suvažiavime Niujorke. Posėdyje dar kalbėta apie Vasario 16-tos minėjimą lietuvių kolonijose. Bus išleistas atsišaukimas, prašant aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams. "Lituanus" žurnalui paremti paskirta 400 dol.

* Prel. C. A. Salatka pakeltas vyskupu ir paskirtas Grand Rapids vyskupo padėjėju. Jis yra pirmasis Amerikos lietuvis, susilaukęs tokio paaugštinimo.
* Balfas praeitais metais Vokietijon pasiuntė 244,900 svarų miltų, 222,000 sv. cukraus (pirkta 22,040), 30,000 sv. pupelių, 114,000 sv. valgomo aliejaus. Viso nugabenta per pusę milijono svarų maisto, kurio vertė per 100,000 dol. Vartotų drabužių išvežta 35,000 sv. Jie visi atitenka ten gyvenantiems lietuviams. Anksčiau iš Vokietijos drabužiai buvo siunčiami Lenkijon. Dabar siunčiami tiesiai iš Amerikos. Pinigais Balfo įgaliotinio žinion pasiųsta 15,012 dol., Vasario 16 gimnazijai atskirai 20,-697 dol. Balfo įstaiga Miunchene dar gavo vietoje tremtinių šalpos reikalam 13,000 dol. Taigi, pinigais pasiųsta per 30,000 dol. Iš jų tenka išlaikyti ir Balfo įstaigą Miunchene (mėnesiui atsieina apie 750 dol.).
* Lietuvių Fronto Bičiulių Niujorko skyr. gruodžio 17 d. Festivalio restorane, Niujorke suruošė diskusijas dr. Juozo Girniaus neseniai išleistos knygos "Tauta ir tautinė ištikimybė" proga. Buvo diskutuojama tema: "Tautybė modernioje sampratoje". Kalbėjo prof. S. Sužiedėlis, Alg. Gureckas ir kt. Pabaigoje žodį tarė knygos autorius. Po minėjimo buvo vaišės.
Knyga dar gaunama: Į Laisvę Fondas, 7238 So. Francisco Avenue, Chicago 29, 111., ir pas autorių: 27 Juliette Street, Dorchester 22, Mass. Kaina $3.50.
* Pernai gruodžio 11 d. Brooklyne mirė vienas iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių Stasys Butkus. Gimęs jis buvo 1897 m. Kurtuvėnų miestely, Šiaulių apsk. Po nepriklausomybės kovų apie 40 metų išbuvo prie žurnalo "Kario", jį redaguodamas bei artimai bendradarbiaudamas. Išleido atsiminimų knygą "Vyrai Gedimino kalne", suredagavo kelis leidinius, parašė daug žurnalistinių straipsnių.
* Dail. Adomas Galdikas aplankė Pittsburghe Carnegio Instituto suruoštą tarptautinę meno parodą. Dailininkas gyvena Niujorke ir ruošiasi parodai.
* Dail. Antano Vaikšnoro tapybos paroda gruodžio 26 d. atidaryta Acrono Meno Instituto rūmuose. Paroda tęsėsi iki sausio 21 d.
* Dail. R. Viesulas Meksikos Tarp-amerikinėje Meno parodoje, ruošiamoje kas dveji metai, gavo garbės atžymėjimą už litografiją "Vienaakis vilkas". Darbas buvo išstatytas Amerikos Jungt. Valstybių skyriuje.

* "Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas, dail. Telesforas Valius, pakviestas dėstyti meną Centrinėje Technikos mokykloje Toronte.
* Salomėja Narkėliūnaitė, mirus red. Juozui Tysliavai, perėmė redaguoti savaitraštį "Vienybę".
* Bronė Jameikienė, studijuojanti Honolulu universitete Rytų tautų meną., dalyvauja vietos menininkų judėjime, pasižymėdama parodose savo originaliais vitražais. Ten ją ypač išgarsino vitražas "Trys karaliai".
* Čikagos Savings and Loan Association meno galerijos patalpose gruodžio 16 d. atidaryta Albino Els-kaus tapybos ir piešinių paroda. Parodos rengėjas — akademinis sambūris "šviesa". Atidaryme kalbėjo galerijos tvarkytojas dail. A. Valeš-ka. Paroda uždaryta sausio 14 d.

* Mirusio poeto Juozo Tysliavos paminėjimas įvyko Čikagoje Jaunimo Centre gruodžio 24 d. Apie velionį kaip poetą kalbėjo Ben. Babraus-kas, kaip visuomenininką — dr. S. Biežis. Buvo meninė dalis. J. Tysliavos minėjimas suruoštas ir Bostone lapkričio 11 d. Kalbėjo St. Santvaras. Paskaityta jo kūrybos.
* J. Dagio skulptūros darbų paroda sausio 12 d. atidaryta Toronte W & W galerijoje. Išstatyta apie 80 darbų.
* Pernai gruodžio 2 d. Čikagoje, Čiurlionio Galerijoje, paminėta 50 m. nuo šio dailininko mirties. Prof. V. Jakubėnas skaitė paskaitą apie Čiurlionį kaip muziką. P. Gaučys skaitė ištraukas iš čudovskio monografijos apie Čiurlionį. Buvo išpildyti keli jo muzikos kūriniai bei panagrinėti paveikslai.
* Mirus Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkui Juozui Tysliavai, pirmininku tapo vicepirm. Pranas Naujokaitis.
* Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininku perrinktas Vacl. Sidzikauskas, sekretorium — dr. A. Trimakas, iždininku — dr. M. Brakas.
* Gruodžio 16 d. Čikagoje Jaunimo Centro patalpose paminėta Amerikos lietuvių kultūrininko, prel. Pranciškaus Juro, 70 m. amžiaus sukaktis. Pagerbimą atidarė kun. V. Bagdana-vičius, M.I.C. Koncertinę dalį atliko solistai Prudencija Bičkienė, Dana Stankaitytė ir Stasys Baras. P. Gaučys paskaitoje nušvietė jubiliato gyvenimą. Susilaukta daug sveikinimų. Minėjimas baigtas vaišėmis.
* Čikagoje šį pavasarį statoma opera "Aida". Ruošia meno sambūris "Čikagos Lietuvių Opera". Operos sambūrio valdyba: pirm. — Vytautas Radžius, vicepirm.—Margarita Mom-kienė, VI. Stropus, Vacl. Momkus, sekr. — Kazys Skaisgirys ir Vilius Juška, ižd. Vyt. Kupcikevičius, valdybos nariai — Algirdas Trinkūnas ir Sofija Džiugienė. Operos sambūris yra operos spektaklių rengėjas. Meninė vadovybė: dirigentas ir meno vadovas — muz. Aleksandras Kučiū-nas, operos režisorius — akt. Kazys Oželis, dailininkas — Vytautas O. Virkau. Chormeisteriais operoje dirba muzikai: Alice Stephens, Alfonsas Gečas ir Faustas Strolia. Solistai: Stasys Baras, Kristina Bartulienė, Algirdas Brazis, Monika Kripkaus-kienė, Valentinas Liorentas, Danutė Stankaitytė, Aldona Stempužienė, Jonas Vaznelis, Nerija Linkevičiūtė ir kiti. Be to, dalyvauja vyrų ir moterų chorai.
* "Draugo" premija 100 dol. už reportažą padalyta dviem autoriams: Juozui Kojeliui už rašinį "Pamatysi, kai savo vaikus turėsi" ir Alb. Valentinui už Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės reportažus. Premijos mecenatas kun. dr. J. Prunskis. Premijuota 1961 m. "Drauge" spausdinti reportažai.
* Vac. Biržiškos "Aleksandryno" II tomą ruošiasi išleisti LB Kultūros Fondas.
* Pernai gruodžio 1 d. mirė prel. Pranciškus Juškaitis, Cambridgio lietuvių parapijos klebonas. Velionis priklausė senajai lietuvių dvasininkų kartai, plėšusiai pirmuosius lietuvybės dirvonus Amerikoje. Prelatystės gavimo proga savo lėšomis išleido vieną "Aidų" numerį. Apie velionį plačiau 1960 m. "Aidų" 6 nr.
* Kun. M. Kazėnas, vienas iš uoliųjų ankstesnės kartos kunigų veikėjų, mirė Pittsburghe gruodžio 26 d. Velionis buvo gimęs 1885 m., į Ameriką atvykęs 1904, čia išsimokslinęs ir kunigu įšventintas 1913 m. Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Pittsburghe klebonavo nuo 1920 m. Kun. M. Kazėnas smarkiai reiškėsi Amerikos lietuvių veikloje. Jis buvo vienas iš seserų pranciškiečių vienuolijos organizatorių. Savo parapijoje įsteigė ir išlaikė vidurinę mokyklą, kurį laiką leido savaitraštį "Lietuvių žinios", kuris prieš 10 metų buvo sujungtas su "Darbininku". Pats velionis anksčiau bendradarbiavo lietuvių spaudoje.
* Nepriklausomybės akto signatarui prel. Kazimierui šauliui suėjo 90 m. amžiaus. Žymusis dvasiškis yra gimęs 1872 m. sausio 16 d. Po antrojo pasaulinio karo gyvena Luganoje, Šveicarijoje.
* Gen. V. Nagevičiui atminti leidžiama monografija. Leidimu rūpinasi dr. B. Matulionis, Memorial Hospital, Wallum Lake, R. I. Leidinio rėmėjai užsisakydami įmoka 10 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai