Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŠKA KNYGA PDF Spausdinti El. paštas
Įsidėmėtinas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės švietimo Tarybos atsišaukimas lietuviškos knygos klausimu. Jį čia beveik ištisai ir spausdiname.
Atsišaukime rašoma:
Kas atsitiko, kad daugelis mūsų šviesuolių nusisuko nuo lietuviškos knygos? Daug kas praeina pro knygų lentynas nestaptelėję, nepasi-žiūrėję, o savo namuose pirmumą užleidę ne lietuviškajai knygai! O knygą padovanoti gimtadienio, vardadienio ar šiaip kitokia proga — laikoma menkaverčiu dalyku!
ALB švietimo Taryba savo posėdyje (1.21.62) apsvarsčiusi šią padėtį, šalia savo tiesioginių darbų, imasi uždavinio jieškoti būdų, kaip praverti lietuviškajai knygai kiekvieno lietuvio namų duris. Visuotinai buvo priimtas vienas iš tokių planų :
1. Visos jaunimo organizacijos ansambliai ir kultūriniai vienetai į savo darbų planą įtraukia ir lietuviškųjų knygų bendrą skaitymą, nagrinėjimą ir jų įvertinimą.
2. Visos lietuviškos organizacijos savo nariams, švenčiantiems gimtadienį, vardadienį ar šiaip kuria kita proga įteikia lietuvišką knygą dovanų.

3. Visos organizacijos savo narį ar artimą, sukūrusį lietuvišką šeimą, sveikina, įteikdami lietuvišką knygą su atitinkamu įrašu. Tegu išsivysto visuotinai bendra tradicija, kad kiekviena jaunųjų pora, sukūrusi lietuvišką šeimą, būtų pasveikinta lietuviška knyga!
4. Visos organizacijos savo narį ar artimą sulaukusį naujagimio sveikina atitinkamo turinio lietuviška knyga.
5. Leidyklos ir organizacijos leidžia mažiesiems skaitytojams iš lietuvių tautosakos, padavimų bei istorinių įvykių iliustruotas knygeles. Tegu kiekvieną jauną skaitytoją pirmiausia sutinka lietuviškoji knyga!

Šį planą švietimo Taryba be visuomenės pritarimo ir paramos neįgyvendins. Reikia visų vienodo nusistatymo, visuotinio pritarimo. Tad į šį darbą švietimo Taryba kviečia visas lietuviškąsias oranizacijas nuoširdžiai įsijungti ir šį planą visuotinai vykdyti. Įsijungusius ir visuotinai pritarusius šiam planui pageidautume atsiliepti spaudoje ar tiesiog į Švietimo Tarybą adresu: 6642 S. Francisco Ave., Chicago 29, III.
Lietuviškosios knygos vardu kviečiame visus!

* Čikagos Panevėžiečių klubas turi paruošęs spaudai Juozo Masilionio redaguotą knygą apie Panevėžį. Knygos bus leidžiama tik tiek egzempliorių, kiek jos iš anksto bus užsakyta. Kaina 5 dol. Užsisakoma šiuo adresu: A. Vadopalas, 1647 So. California Ave., Chicago 8, III.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai