Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PLB KULTŪROS TARYBA PDF Spausdinti El. paštas

Pranešame, jog yra įsteigta ir jau pradeda veikti Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Kultūros Taryba: pirmininkas — prof. dr. Jonas Pu-zinas, vicepirm. — Leonardas Dam-briūnas, sekretorius — Aleksas Vaškelis, nariai — prof. dr. Vincas Maciūnas, dr. Kostas Ostrauskas, prof. dr. Antanas Salys, Vincas Trumpa. Tarybos adresas; prof. dr. J. Puzi-nas, 1311 Wyoming Ave., Philadelphia, Pa., U.S.A.
Džiaugiamės, kad ši Kultūros Taryba yra iš tikrai autoritetingų asmenybių bei intelektualų — akademikų, o drauge ir iš aktyvių bendruomenės bei visuomenės veikėjų.

Gėrimės ir esame giliai dėkingi visiems P.L.B. Kultūros Tarybos nariams, kad jie — jau be to turėdami daug darbo ir nelengvas sąlygas — pasiaukodami priėmė šias naujas pareigas ir atsakomybę.

P.L.B. Kultūros Tarybos funkcijas apibūdina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija: "Str. 24. Lietuvių Kultūros bei kultūrinio veikimo perspektyvai ryškinti ir planuoti, rūpintis lietuvių išeivijos švietimo, mokslo ir meno kėlimu, lietuviams mokslininkams ir menininkams remti yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba."
P.L.B. Valdyba nuoširdžiai kviečia visų kraštų Lietuvių Bendruomenes :
— Solidariai paklusti P.L.B. Kultūros Tarybos koordinacinei iniciatyvai ir programinėms gairėms visame kultūriniame bare.
— Tikslingumo ir bendro plano dėlei didesnį kolektyvinį kultūros bei švietimo darbą užsimojant ar planuojant, bendrauti ir susiderinti su P.L.B. Kultūros Taryba.
— Gyvai ir pozityviai reaguoti į P.L.B. Kultūros Tarybos nutarimus, iškeltąsias idėjas, konkrečius projektus bei planus.
— Ne tik neužleisti, o nuolat aktyvinti ir gilinti kultūrinį veikimą.

P.L.B. Kultūros Tarybą viltingai sveikindami ir daug gero tikėdamiesi, negalime tačiau užmiršti, kad jos veikla tegalės būti sėkminga ir reikšminga tik visiems mums sutartinai bendradarbiaujant, tik daugeliui solidariai, intensyviai ir nuoširdžiai veikiant.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai