Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Gegužės 13 d. Amerikos lietuvių parapijose ruošiama Maldos ir Atgailos diena už Lietuvos laisvę bei pasaulio taiką. Tuo reikalu Lietuvių Kunigų Vienybės centro valdyba išsiuntinėjo aplinkraščius.
* Balandžio 14 d. Brooklyne paskirtos dvi Rašytojų Draugijos premijos už literatūrą—Pulgiui Andriu-šiui už romaną "Rojaus vartai" ir Leonardui Andriekui už poezijos rinkinį "Saulė kryžiuose". Vertinimo komisiją sudarė: Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Kostas Ostrauskas ir Leonardas Žitkevičius. Premijų įteikimui parinkta balandžio 29 diena. Ta proga Brooklyne ruošiamas koncertas - literatūros vakaras, kurio programoje dalyvaus sol. Aldona Stempužienė, pianistė Aldona Kepalaitė, aktoriai V. Daubėnas ir Juozas Bolevičius -Boley, rašytojai K. Grigaitytė, O. Audronė, L. Žitkevičius, S. Zobars-kas ir L. Andriekus. Programą paįvairins J. Matulaitienės jaunimo šokių grupė. Premijoms pinigus (po 500 dol. kiekvienai) suaukojo lietuvių kultūros rėmėjai, į kuriuos Rašytojų Draugijos valdyba kreipėsi laiškais.

* Trys JAV senatoriai ir vienas kongresmanas įnešė naujas rezoliucijas į Kongresą Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylos reikalu. Senatorius Bourke B. Hickenlooper (R.—Iowa) ir senatorius Jack Miller (R.—Iowa) įnešė 1962 kovo 26 į Senatą naują rezoliuciją (S. Con. Res. 64) Baltijos kraštų laisvės reikalu. Šia rezoliucija norima Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylą perkelti į Jungtines Tautas, priverčiant sovietus pasitraukti iš minėtų kraštų; komunistams pasitraukus iš šių valstybių pravesti ten Jungtinių Tautų priežiūroje laisvus rinkimus.
Tą pačią dieną (kovo 26) kongresmanas Chas. B. Hoeven (R.—Iowa) įnešė lygiai tokio pat turinio, kaip kad virš minėtų senatorių, rezoliuciją (H. Con. Res. 456) į Atstovų Rūmus.

1962 vasario mėn. pradžioje senatorius Frank J. Lausche (D.—Ohio) buvo pažadėjęs įnešti rezoliuciją į JAV Senatą Pabaltijo valstybių laisvės reikalu. Sen. Lausche tai padarė 1962 kovo 8. Jo rezoliucija įregistruota šiuo numeriu: S. Con. Res. 63. Senatorius Frank Lausche savo rezoliucijoje be kitų punktų, kurie yra akcentuojami jau iki šiol įneštose rezoliucijose, reikalauja, kad visi tie asmenys, kurie yra nusikaltę naikindami pabaltiečius, būtų nubausti.
* Balandžio 15 d. atidaryta pamaldoms naujoji Maspetho lietuvių parapijos bažnyčia. Tą dieną iškilmingai pašventintas kertinis akmuo ir įmūryta atitinkami dokumentai. Bažnyčią suprojektavo architektas Jonas Mulokas lietuvių architektūros dvasioje. Vidaus įrengimas buvo pavestas dail. V. K. Jonynui. Statyba rūpinosi parapijos klebonas prel. Jonas Balkūnas.

* "Darbininko" metinio koncerto programa buvo skirta Maironiui paminėti. Minėjimas įvyko Brooklyne balandžio 1 d. Maironio gyvenimas bei kūryba perteikta filmu ir plokštelėmis. Koncertinę dalį išpildė Brook-lyno Apreiškimo parapijos choras, vadovaujant op. sol. Baltrušaičiui, solistai Daiva Mongirdaitė ir Stasys Liepas. Dainuota tik Maironio sukurti dalykai. Į koncertą žmonių prisirinko apie 800.

* Nuo kovo 31 d. laikraštį "Dirvą" pradėjo redaguoti Jonas Čiuberkis. Jam talkina V. Gedgaudas ir J. Palukaitis. Anksčiau "Dirvos" vyriausias redaktorius buvo Balys Gaidžiū-nas. Jis laikraštį redagavo dvylika metų. "Dirvą" leidžia "Vilties" draugija, kuriai vadovauja dr. V. Ramanauskas.

* Kovo 24 d. Brooklyne koncertavo Bostono lietuvių mišrus choras, vedamas muz. J. Gaidelio. Koncertas įvyko Franklin K. Lane salėje, Wood-havene. Programa buvo turtinga; išpildymas geras. Koncertą organizavo skautų Tauro tuntas.

* Izidoriaus Vasiliūno smuiko koncertas įvyko kovo 17 d. Jordan salėje, Bostone. Programoje buvo John Bavicchi kūriniai.

* Dail. K. žoromskio kūrinių paroda rengiama dailininko studijoje 257 West 14 Street, New Yorke. Paroda atidaroma gegužės 6 d. ir tęsis tris savaites. Parodą rengia ir globoja LB New Yorko apygarda.

* Dail. Juozo Bagdono parodą surengė "Lietuvių Dienų" žurnalas Los Angeles mieste kovo 24-25 d. d. Buvo iškabinta 40 paveikslų

* Dail. B. Murino paroda atidaryta Čikagoje, Čiurlionio Galerijoje kovo mėn. Eksponuota 60 tapybos darbų.

* Dail. Alfonso Dargio paroda Čikagoje Čiurlionio Galerijoje prasidėjo balandžio 28 d.

* Dail. Aleksandros Merker - Vitkauskaitės kūrinių paroda visą balandžio mėnesį vyksta Wood-Ridge. N. J., Memorial Library. Parodoje išstatyta 16 aliejinės tapybos kūrinių. Taip pat dailininkė dalyvauja grupinėje parodoje Hackensack, N.J.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai