Trumpai Spausdinti
* Į Liet. Rašytojų Draugijos valdybą slaptu korespondenciniu balsavimu išrinkta: Mykolas Biržiška (47), Bernardas Brazdžionis (47), Bronys Raila (43), Alė Rūta (44), Juozas Tininis (40); į revizijos komisiją išrinkta: Jurgis Gliaudą (44), Juozas švaistas (46), Elena Tumie-nė (44); į garbės teismą: Juzė Au-gustaitytė - Vaičiūnienė (42), Stasys Laucius (31), Vincas Ramonas (30); kandidatais lieka Leonardas Šimutis (29), Juozas Pronckus (18). Rinkimai buvo vykdomi korespondenciniu būdu. Rinkimų terminas baigėsi gegužės 10. Šiais rinkimais dabartinė valdyba laiko savo darbą baigusi ir tuoj perduoda pareigas naujai išrinktai valdybai į Los Angeles, Calif.

* JAV valdžia susirūpino, kad visų ateivių kalbos būtų mokomos, vartojamos ir nebūtų jom leista išnykti. Tuo reikalu Pennsylvanijos universiteto "Language Resource Project" prašo adresų. Visų lituanistinių klasių bei šeštadieninių pradinių, augš-tesnių ir augštųjų mokyklų bei kursų prašoma prisiųsti: mokyklos pavadinimą, vedėjo pavardę ir vardą,
tikslų adresą, mokytojų ir mokinių skaičių, žinias siųsti šiuo adresu: Jeronimas Ignatonis, 6642 So. Francisco Ave., Chicago 29, 111.

• Lituanus redakcijos perkėlimas Čikagon kiek sutrukdė normalų žurnalo leidimą, tačiau jau prieš kurį laiką. pasirodė pirmasis naujo redakcinio sambūrio numeris; artimoje ateityje išeis antrasis leidinys. Šiuo metu redakciją sudaro: Adomas Mickevičius — vyr. redaktorius; G. Gedvilą, V. Gegevičiūtė, L. Petrauskaitė. S. Radvila ir T. Remeikis — redaktoriai. Redakcija pasiekiama šiuo adresu; LITUANUS, P.O. Box 9318. kurią tvarko V. Svalbonas. Spaudos priežiūros darbus atlieka technikinis redaktorius Kęstutis Cerkeliūnas. Oficialus šio informacinio žurnalo leidėjas yra Lietuvių Studentų Sąjunga, gi visą LITUANUS leidimo darbą ir toliau tvarko Vyt. P. Vygantas, žurnalo leidimo koordinatorius.