ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
LAISVĖS KOVŲ DAINOS. Suredagavo Jonas Aistis. Išleido Lietuvos Nepriklausomybės Fondas. New Yor-kas, 1962 m. 342 p.
Jurgis Gliaudą: IKARO SONATA. Romanas Išleido Nida. Londonas.1961 m. 194 p. Kaina 1 dol.
STASYS PILKA. Leidinys paminėti jo 40 m. meninio darbo sukakčiai. Redagavo A.T. Antanaitis. Chicago 1962 m. 20 p.
Rinktinė. Nr. 9. Nidos Klubo leidinys 1962 m. 80 p.
GIMTOJI KALBA. Nr. 1, 1962 m.
Į LAISVE. Nr. 28 (65). 1962 m.