Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJA A. BARANAUSKO "ANYKŠČIŲ ŠILELIO" LAIDA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. DŽ.   
Į reprezentancinių knygų eiles į-sirašė nauja Antano Baranausko "Anykščių Šilelio" laida. Knygą iliustravo ir jos architektūrą sukūrė dail. Pranas Lapė, paaiškinimus parašė Vincas Maciūnas, žodyną sudarė Juozas Brazaitis, išleido Romuvos leidykla, kurią suorganizavo Jonas Galminas. šiuo puošniu leidiniu atžymėta 100 metų sukaktis, kaip "A-nykščių Šilelis" buvo pirmą kartą paskelbtas Lauryno Ivinskio kalendoriuje.

Nors "Anykščių šilelis" priklauso mūs'4 klasikinei literatūrai, bet jis buvo nuskriaustas — nebuvo nė vienos geresnės, gražesnės laidos. Jo ištraukas rasdavome tik chrestomatijose, poezijos antologijose. Dailininkai nesusidomėjo Anykščių gamtai ir praeičiai skirta poema. Mokyklos vadovėliuose Šilelis buvo iliustruojamas bendrom miško nuotraukom arba Andriolli pieštais Lietuvos girių vaizdais. Reikėjo viso šimtmečio, kol lietuvis dailininkas poemos gamtą ir jos nuotaikas pavaizdavo grafikos meno kūriniais, kol pasirodė naujos laidos.

Į šį darbą įsijungė du dailininkai: vienas pavergtoje Lietuvoje — tai J. Kuzminskas, grafikas; antras —Pranas Lapė, gyvenąs Amerikoje, grafikas ir tapytojas. Abudu sukūrė "A-nykščių šileliui" iliustracijas, davė naujos laidos visą formą — išdėstymą.

Pranas Lapė Šilelį parengė prieš Kokį aštuonetą metų ir turėjo tada pasirodyti, bet taip susidėjo, kad leidėjai ir spaustuvės vis nustūmė, kol galų gale realizavo Romuvos leidykla. Tame delsime 1954 okupuotoje Lietuvoje pasirodė J. Kucmins-ko iliustruotas "Anykščių šilelis".


Lietuvoje išleista "Anykščių šilelio" laida yra truputį didesnė už mūsų įprastinius romano formatus. Teksto išdėstymas — labai konservatyvus: kiekvieno puslapio viršuje dedama iliustracija, apačioje įlaužomas tekstas. Dail. J. Kuzminskas sukūrė viršelį, titulinį lapą, autoriaus portretą ir 25 teksto iliustracijas. Patys raižiniai techniškai atlikti švariai, bet juose pasigendama kūrybinės dvasios bei polėkio. Dailininkas traktuoja gana saldžiam romantizme, rusų tautos pamėgtame realizme. Kai kur atrodo, kad piešiniai tiesiog rusų grafikų "įkvėpti".

Šios J. Kuzminsko iliustracijos buvo panaudotos Lietuvių Dienų leidyklos išleistam "Anykščių Šileliui", kur drauge buvo įdėtas ir Nado Rastenio Šilelio vertimas į anglų kalbą.

Visai kitaip savo uždavinį suprato dail. Pranas Lapė — jis senam kūriniui užvilko naują modernų rūbą, tuo padarydamas knygą patrauklią ir įdomią.

Dail. Pranas Lapė grafikos ir knygos iliustravimo mokslus yra baigęs Švedijoje. Ten sukūrė eilę gražių viršelių. Atvykęs Amerikon, kurį laiką dirbo kaip iliustratorius viename gydytojų draugijos žurnale. Tuo pačiu laiku piešė amerikiečių knygom aplankus. Vėliau, iš darbo pasitraukęs, iliustravo bent kelias knygas plunksnos piešiniais, darė spalvotus viršelius. Šalia to kartas nuo karto nupiešdavo viršelių ir lietuviškom knygom. Dabar jis dėsto meną augštesniojoje mokykloje, Ro-wayton, Conn.

"Anykščių Šilelis" jį seniai patraukė. Pats dailininkas mėgsta gamtą, vasaras praleidžia Maino miškuose prie jūros. Tad nenuostabu, kad Baranauskas ir po šimto metų atsiliepė jo dvasioje ir nuvedė į kūrybos plotus.

Knygą jis skleidžia pamažu. Nupiešęs saulės motyvą, pirmame puslapyje duoda 18 eilučių teksto, kad skaitytojas pajustų poeto eilėdarą ir vaizdų slinktį. Toliau dailininkas pats atsistoja šalia poeto, puslapyje palieka tik 4, kartais net 2 eilutes ir visą plotą užimą piešiniui.

Daugelyje puslapių yra ištisiniai piešiniai. Taip visoje knygoje jis sukūrė per 80 dviejų spalvų piešinius, pačiai 320 eilučių poemai išdėstyti ir jai aprėminti panaudojo 106 puslapius. (Puslapiai nenumeruoti. Gaila, nes tai sudaro sunkumų, kai reikia surasi kokį tekstą ar piešinį.)

Už šią knygos architektūrą dailininkas yra labiausiai pagirtinas. Puslapiai sutvarkyti skoningai, apgalvotai, kompozicijoje išvengta perkrovimo ir pasikartojimo.
Piešiniai komponuojami laisvai, su kūrybiniu polėkiu, nubraukiant nereikšmingas detales, keliom linijom išreiškiant vedamąją idėją ar nuotaiką. Piešia daugiausia plunksna. Dominuoja lengva skrendanti linija, kuri lyg atsiliepia poemos skambiom eilutėm. Antroji spalva (ruda alyvinė) įvedama dekoratyviai. Ji išsidėsto ant lapų, grybų viršų, gyvulių kailių, medžių kamėnų, kad dar labiau išryškintų plonųjų linijų žaismą.

Ir šiuose piešiniuose pastebimas augimas. Dailininkas iš saulės nušviestų pamiškių lyg įeina į pačius girios tankumynus, kur daugiau šešėlių, kur pro medžius prasiveržia pluoštai spindulių. Dailininkas pakeičia plunksną teptuku, plonas linijas stambiais brūkšniais. Šviesos ir šešėlių kontrastas išgaunamas, juodam fone įvedant rudus piešinius, arba atvirkščiai — tirštai rudame fone įsirėžia medžių siluetai. Tos iliustracijos turi daugiau ekspresijos, miško paslaptingos nuotaikos. Jos yra dailininkui labiau pasisekusios, nei piešiniai plona linija. Toje pačioje nuotaikoje jis sukūrė ir knygos aplanką, skoningai balansuodamas abi spalvas.

Nors poema skirta gamtai, bet joje vaizduojamas ir žmogus, jo emocijos girioje, jo darbai, žmogų vaizduoja ir dail. Pr. Lapė. Bet į šios rūšies piešinius kartais įsibrauna klaidų, pvz., kai kur žmonių kaklai per stori, rankų delnai neproporcingai dideli. Bet tai tik smulkmenos, kurios nenustelbia knygos gero įspūdžio.

Vincas Maciūnas parašė pabaigos žodį apibūdintamas patį kūrinį, išryškindamas jo literatūrines vertybes. Juozas Brazaitis sudarė retesnių žodžių žodyną. Abiejų literatūros profesorių darbas be priekaištų.
Knyga išleista skoningai, įrišta į kietus viršelius su auksiniais įspaudais.
(Antanas Baranauskas — Anykščių šilelis, iliustravo Pranas Lape, išleido Romuva, 507 Fifth Ave. (3rd Floor), New York City 17, N.Y. Kaina 5 dol.)
A. DŽ.

P.S. Parašius pastabas apie šias dvi Anykščių Šilelio laidas, teko pamatyti dar vieną laidą, išleistą Lietuvoje 1959. Leidinys skirtas Anykščių šilelio 100 metų sukakčiai paminėti. Romaninio formato, medžio raižiniais iliustravo V. Valius. Padarytas A. Baranausko portretas, titulinis lapas, 12 iliustracijų per visą puslapį. Prie teksto kairėje pusėje įvestas ornamentas su inicialinemis raidėmis. Nupieštas ir aplankas. Knygelė turi 31 pls.

Dail. V. Valiaus kūriniuose jaučiama liaudies meno įtaka, ypač ornamentikoje. Iliustracijose, kurios eina per visą puslapį, yra daugiau kūrybinio polėkio nei dail. J. Kuzminsko darbuose. A. D. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai