Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ FONDAS EINA į GYVENIMĄ PDF Spausdinti El. paštas

Bendruomenėj kilo ir subrendo geležinio fondo mintis: kapitalas būtų neliečiamas, o jo duodamos pajamos ir pelnas būtų skiriamas lietuvių švietimui, mokslo, kultūros, veiklos reikalams. Ši mintis sutapo su dr. Algirdo Nasvyčio vardu. Šalimais atsirado ir taip pat subrendo milijoninio fondo mintis tiems patiems tikslams. Ji sutapo su dr. Antano Razmos vardu.
Abu sumanymus svarstant ir populiarinant, kartu taip pat išryškėjo dvi linkmės: kad tokio fondo iš tikrujų mums reikia, bet jis tegali būti tik vienas, čia pasirodėme esą apdairūs, išmintingi ir realūs. Abi pusi tenkinąs kompromisas buvo rastas LB Tarybos 1961 rugsėjo 2 — 3 sesijoj New Yorke, kur buvo suformuluoti Lietuvių Fondo (toks buvo parinktas dabar vardas) organizavimo principai.

Pagal šiuos principus buvo perredaguotas Lietuvių Fondo įstatų projektas, kuris 1962 sausio 16 LB Tarybos Prezidiumo buvo pateiktas ko-respondenciniu būdu balsuoti LB Tarybai. Čia duodami esminiai Lietuvių Fondo įstatų bruožai.

Tikslas: Lietuvių Fondas veikia lietuvių švietimui, mokslui, kultūrai remti, skatinti bei ugdyti ir lietuvių globai.
Kapitalas: Pagrindinį kapitalą sudaro aukos, palikimai, paveldėjimai ir beprocentinės paskolos. Jis neliečiamas, bet aukotojas, duodamas didesnę kaip trijų tūkstančių dol. auką, gali taip pat nurodyti ir tikslą, kuriam jo pinigai ar jų realizuotasis pelnas turi būti naudojami.

Nariai: Lietuvių Fondo nariu gali tapti kiekvienas asmuo, korporacija, trestas ir organizacija, jei jų pagrindiniam kapitalui duodamą auką priima LF Taryba. Aukos, duodamos Bendruomenės ar per Bendruomenę, LF Tarybos priėmimo nereikalingos. LF narys turi po vieną balsą nuo kiekvieno LF pagrindiniam kapitalui paaukoto šimto dol.

Organai: Lietuvių Fondo organai yra a) metinis narių susirinkimas (vyriausiasis LF organas), b) LF Taryba (vykdomasis LF organas, renkamas metinio susirinkimo), c) LF Kontrolės Komisija (priežiūros bei tikrinimo organas, renkamas metinio susirinkimo), d) Garbės Komitetas, Valdyba, Skirstymo Komisija, Investavimo Komisija, Informacijos Komisija ir kt. (pagalbiniai LF organai, renkami arba sudaromi LF Tarybos). Įstatuose numatyti šių visų organų uždaviniai ir apibrėžta jų kompetencija.

Įsigaliojimas: Lietuvių Fondo įstatai įsigalioja LB Tarybai balsavimu juos patvirtinus ir JAV valdžios įstaigose juos įregistravus. Įstatuose taip pat numatyta LF įstatų keitimo ir likvidavimo tvarka. Bendruomenės organams rūpėjo Lietuvių Fondo orumas ir kapitalo saugumas, todėl ji, pagerbdama paskirų aukotojų teises, vis dėlto apsidraudė: be Bendruomenės pritarimo negalės būti keičiami Lietuvių Fondo įstatai, taip pat negalės būti jis likviduojamas. Bet kartu atsisakyta ir veto teisės: Lietuvių Fondo įstatų pakeitimai galės įsigalioti be LB Tarybos pritarimo, jei sekantis metinis

LF narių susirinkimas juos priims trijų ketvirtadalių balsų dauguma.
Valdžios priežiūra: Lietuvių Fondas tegalės veikti gavęs JAV įstatymų numatytą korporacinę santvarką. Todėl jam privalūs U.S. Inter-nal Revenue Code paragrafo 501 (c) (3) nuostatai ir Illinois General Non Profit Corporation Act nuostatai.

Taigi toks Lietuvių Fondas ateina į JAV lietuvių išeivijos gyvenimą. Nenorime švaistytis iškilmingais žodžiais, bet negalime taip pat susilaikyti nepriminę ir nepabrėžę jo reikšmės. Vaizduokimės, kad fondas kasmet mums duoda po penkis, po dešimt, po penkiasdešimt tūkstančių dolerių ir kad ši versmė yra pastovi, nuolatinė, nesenkanti! Ar reikia tad aiškinti, kokiu gajumu pakiltų visas mūsų švietimo, mokslo ir kultūros gyvenimas? Tuoj kita kalba prabiltų mūsų kūrėjas ir kūryba, tuoj kitoj padėty atsistotų mūsų likimas ir ateitis.
(ALB CV biuletenis nr. 35) 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai