ĮVYKIAI Spausdinti
* Skleisti Lietuvių Bendruomenės idėją, įtaigoti lietuviškąją visuomenę aktyviai jungtis į organizuotos LB eiles, jieškoti naujų kelių ir metodų Bendruomenės gyvenime ir pristatyti skaitytojui ir radio klausytojui LB Centro valdybos ar kitų Bendruomenės institucijų darbus — yra naujai įsteigtos Informacinės komisijos uždaviniai.
Komisijos pagrindą sudarė LB centro valdyba, sukvietusi eilę čika-giškių spaudos žmonių. Komisijos branduolį sudaro: A. T. Antanaitis, kun. dr. A. Baltinis, Al. Baronas, J. Bubelis, VI. Būtėnas, St. Daunys, Z. Juškevičienė, K. Kasniūnas, A. Kau-lėnas, St. Pieža, J. Vaičiūnas, J. Vai-delys, A. Valentinas, J. Venclova ir V. Zalatorius. Steigiamajame posėdyje išrinktas komisijos pirmininku Jonas Vaičiūnas, o sekretorium — Vytautas Zalatorius. Komisija veiks prie Centro valdybos. Ruošiami komisijos nuostatai bus pristatyti Cont-ro valdybai tvirtinti.
Į komisiją bus stengiamasi įtraukti dar daugiau spaudos žmonių. Kada bus galutinai suformuotas branduolys Čikagoje, teks rūpintis bendradarbių jieškojimu ir kitose lietuvių kolonijose, kur veikia LB organai.
* Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė yra nutarusi Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje lietuvių vardu įrengti vieną koplyčią. Kainuos 50,000 dol. Aukos jau renkamos. Tuo norima įamžinti Lietuvos vardą. Sudarytas specialus komitetas, kuriam vadovauja vysk. Vinc. Brizgys.
* "Aidai" šį rudenį skiria 500 dol. premiją už 1960-1961 m. išleistas ir dar nepremijuotas grožinės literatūros knygas, kurias autoriai prisiuntė komisijai. Gauta taip pat ir rankraščių. Terminas pasibaigė kovo pradžioje. Šiuo metu vertinimo komisija skaito gautas knygas ir rankraščius. Į komisiją įeina Leonardas Andrie-kus, Paulius Jurkus, Juozas Girnius, Alfonsas Nyka Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis.

* Lietuvių Katalikų Religinė šalpa (Lithuanian Catholic Religious Aid), kurios centras yra Brooklyne, organizuoja informacinę komisiją, kuri teiks žinių apie tikėjimo persekiojimą bolševikų pavergtoje Lietuvoje. LRKŠ vedėju yra kun. St. Raila, globėju — vysk. V. Brizgys. Pereitais metais šalpai ir religinėms radijo transliacijoms išleista 29,800.74 dol., administracijos išlaidom — 6,083.28, Pinigai gaunami iš rinkliavų parapijose ir asmeninių aukų būdu.
* Kun. P. Celiešius nuo gegužės 1 d. pradeda eiti Dainavos jaunimo stovyklos kapeliono ir administratoriaus pareigas. Lig šiol jis 11 metų dirbo Gary vyskupijoje — šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje, E. Cnt-cagoje (Ind.).
* Čikagoje balandžio 14 d. paminėta aktoriaus Stasio Pilko 40 m. kultūrinio darbo sukaktis. Minėjimas j vyko Jaunimo Centre. Draminio rečitalio programoje, be jubiliato, dalyvavo sol. Roma Mastienė (mezzo-sopranas), ir komp. Vladas Jakube-nas. .Dialoguose talkininkavo Elena Blandytė ir Juozas Raudonis.
* Prof. J. Žilevičius rašo Amerikos Liet. Kat. Vargonininkų Sąjungos istoriją. Sąjunga šiemet mini 50 metų sukaktį ir ta proga birželio 3 d. Čikagoje rengia didelį koncertą. Sąjungos suvažiavimas - seimas gi J-vyksta birželio 4 d.
* Pasaulio Lietuvių Archyvas išsikėlė į kitas patalpas. Dabar visą ia* torinę medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2655 W. 69th St., Chicago 29, 111.
* Dienraščio "Draugo" premijos už romaną vertinimo komisija sudaryta Toronte. Į ją įeina V. Tamulal-tis, A. Gurevičius, kun. B. Pacevl-čius, I. Matusevičiūtė ir J. Matulionis. "Draugas" kasmet skiria 1000 dol. premiją už romaną.