Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Birželio 2-3 d.d. Clevelande įvyko LB Tarybos suvažiavimas. Svarstyta tolimesnės veiklos planai. Ypatingas dėmesys atkreiptas į Lietuvių Fondo ugdymą. Apie tą suvažiavimą plačiau ateinančiame "Aidų" numeryje.

* Krikščionių Demokratų suvažiavimas įvyko Clevelande birželio 16 -17 d.d.

* Birželio pradžioje Lietuvių Fondas jau buvo pasiekęs 30,000 dol. Didžiausią sumą — 2000 dol. — yra į-nešęs fondo iniciatorius dr. Antanas Razma. Daugiausiai aukų sudėjo Illinois valstybės lietuviai gydytojai. Kovo 14 d. Lietuvių Fondas (Lithua-nian Foundation) buvo legaliai inkorporuotas kaip ne pelno korporacija, kuriai skiriamos aukos gali būti nurašomos nuo pajamų. Gegužės. 12 d. adv. Alg. Kėželis šį teisinį dokumentą Lietuvių Fondo Tarybos posėdyje perdavė L. Fondo valdybai. Tame posėdyje jau numatyta Investavimo komisija, taip pat sudaryta ir pelno skirstymo komisija, kuri metų pabaigoje turės paskirstyti susidariusį iš kapitalo pelną. Valdyba jau sutvarkė sąskaitų bylas, narių įmokėjimo kartoteką ir kitas knygas. Lietuvių Fondo adresas: 7243 So. Albany Ave., Chicago 29, Illinois.

* Birželio trėmimų paminėjimas suruoštas New Yorke Carnegie Endowment International Center salėje. Kalbėjo Kongreso atstovas J. S. Monagan iš Connecticuto valstybės. Meninėje programoje pasirodė lietuviai, latviai ir estai. Panašių minėjimų buvo ir kitose didesnėse lietuvių vietovėse.

* Birželio 5 d. Uragvajuje mirė Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas mi-nisteris dr. Kazimieras Graužinis. 1932 m. jis buvo paskirtas toms pareigoms Pietų Amerikai su rezidencija Buenos Aires mieste. Kai Argentina suspendavo Lietuvos pasiuntinybę, dr. K. Graužinis persikėlė į Uragvajų. Velionis buvo gimęs 1898 m. rugsėjo 14 d. Marciniškiuose, Giedraičių vl., Ukmergės apsk. Gimnaziją ėjo Vilniuje, baigė Voroneže. Po karo grįžęs į Lietuvą, stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė karo aviacijos mokyklą, tarnavo Vilniaus komendantūroje, paskui gen. štabe. Nuo 1922 perėjo į užsienių reikalų ministeriją. Buvo atstovybių sekretorius Kopenhagoje, Berlyne, Paryžiuje, Rygoje. Paryžiuje būdamas, baigė teisių mokslus ir už disertaciją apie Vilniaus klausimą (1927) gavo daktaro laipsnį. Baigė Paryžiuje taip pat ir politinių mokslų mokyklos diplomatijos skyrių. Nuo 1932 iki 1939 ėjo charge d'affaires pareigas prie šventojo Sosto.
Mirus dr. K. Graužiniui, jo vieton Diplomatijos šefas paskyrė pasiuntinybės sekretorių A. Grišoną titulu charge d'affaires ad interim.

* Kun. Norbertui Pakalniui, Brook-lyno lietuvių Apreiškimo parapijos klebonui, gegužės 27 d. suėjo 50 m., kai įšventintas kunigu. Sukakties proga tą dieną jį pagerbė New Yorko ir New Jersey apylinkės kunigai, susirinkę pranciškonų vienuolyne, pamaldomis ir vaišėmis. Jubiliatas yra žymus Amerikos lietuvių veikėjas.

* Birželio 5 d. Čikagoje suruoštame Amerikos Lietuvių Vargonininkų seime dalyvavo 30 vargonininkų ir būrys svečių. Seimas vyko Jaunimo Centro salėje. Pirmininkavo A. Alek-sis iš Waterburio. Svarstyta aktualūs organizaciniai klausimai, kaip statuto keitimas, organizacijos istorijos leidimo lėšos ir kt. Seimo proga suruoštas koncertas. Programą išpildė jungtinis choras iš Dainavos, Vyrų, Moterų, Vyčių ir parapijos chorų. Dainuota tik lietuvių kompozitorių kūriniai* Dirigavo A. Aleksis, Br. Budriūnas ir L. šimutis, jr. Programą praturtino op. sol. Algirdas Brazis ir A. Giedraitienės, G. Mačytės ir G. Pečkienės trio. Vargonininkų Sąjunga yra daug nusipelniusi, ugdydama dainą, giesmę bei muziką išeivijoje. Ji yra išleidusi arti 200 muzikos kūrinių. Sąjungos pirmininkas — Antanas Giedraitis.

* Prel. Pranciškus Juras atšventė 40 m. kunigystės sukaktį birželio 17 d. Lawrence, kur jis praleido beveik visą kunigavimo laiką. Buvo iškilmingos pamaldos ir vaišės. Į minėjimą suvažiavo jubiliato bičiuliai bei gerbėjai iš arti ir toli. Prel. P. Juras yra įsiamžinęs Amerikos lietuvių kultūrinėje veikloje savo lėšomis išleistomis knygomis, organizaciniu ir pastoraciniu darbu.

* Pranciškonų gimnaziją Kenne-bunkporte birželio 2 d. baigė 13 mokinių. Išleistuvių iškilmėse koplyčioje ir salėje kalbėjo prel. Jonas Bal-kūnas.

* Gegužės 17 d. automobilio nelaimėje prie Portlando, Maine, žuvo Tėv. Modestas Stepaitis, O.F.M. Velionis buvo gimęs 1916 m. Į pranciškonų vienuolyną įstojo 1936 m. Teologiją studijavo ir kunigystės šventimus gavo Italijoje. Jungt. Valstybėse tarp pranciškonų darbavosi nuo 1946 m. Kurį laiką dirbo "Darbininko" redakcijoje. Keletą metų redagavo "šv. Pranciškaus Varpelį".

* Birželio 16 - 24 d. Čiurlionio Galerijoje vyko Kęstučio Zapkaus dailės paroda. Jaunasis dailininkas, tik prieš porą metų baigęs Čikagos Meno Institutą, dabar gavo stipendiją meno studijas gilinti Europoje. Parodą ruošė Akademikų Skautų Sąjūdis.

* Gegužės 5 d. Čikagoje Savings A Loan Banko galerijoje suruošta dail. V. Igno paroda. Parodą ruošė Korp. "Gintaras". Atidaryme apie dail. V. Igno kūrybą žodį tarė galerijos vedėjas dail. A. Valeška.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai