Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PARTIZANINIS KARAS GINTARO PAKRANTĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Milius   
Iš pavadinimo kai kas gali pamanyti, jog tai yra knyga, panaši į J. Daumanto "Partizanus už Geležinės Uždangos". Tačiau tai nėra vien tiktai partizaninio lietuvių pasipriešinimo prieš sovietus aprašymas. Pirmajame skyrely (6-11 pp.) duodamos pagrindinės žinios apie kraštą ir trumpai suminimi svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo seniausių laikų iki antrojo pasaulinio karo. Toliau dviejuose skyreliuose (12-31 pp.) pavaizduojama, kaip Lietuva tapo nacių-sovietų sąmokslo auka bei kaip ji priešinosi sovietų kėslams ją prisijungti; taip pat trumpai aprašomas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas 1941 metais ir lietuvių priešinimasis nacių užmačioms. Tiktai po to (32-105 pp.) imama pasakoti apie Lietuvos Laisvės Armijos susidarymą bei jos žygius prieš sovietinius okupantus ir jų pakalikus. Tai yra atliekama ne chronologine tvarka, bet pavaizduojant, kaip Lietuvos Laisvės Armija laikėsi prieš NKVD bei komunistų aktyvistus, kaip ji kovojo prieš masines lietuvių deportacijas bei rusų kolonistų įkurdinimą Lietuvoj ir tt. Po to nušviečiamos sovietų pastangos sunaikinti Lietuvos Laisvės Armiją ir jos ryšius su Vakarais. Paskutiniuose dviejuose skyreliuose iškeliamas tolimesnis pasyvus lietuvių priešinimasis ir įspėjami kiti kraštai, kad juos gali ištikti panašus likimas.

Autorius savo žody sako, kad šis pasakojimas apie lietuvių partizaninį pasipriešinimą sovietams yra paremtas mačiusių žmonių liudijimais, sovietų pareigūnų pareiškimais, pogrindžio spaudos Lietuvoj straipsniais ir komunistų spaudos pranešimais. Gale paskelbti ir bibliografiniai duomenys. Tačiau, pasakojant apie lietuvių partizanų žygdarbius, daug kur pasitenkinama bendrais pranešimais, k.a., komunistų aktyvistai M mieste (52 p.), R. srities prokuroras V (55 p.), J srities NKVD prokuroras (62 p.) ir tt. Toks raidėmis vietų bei sovietinių pareigūnų atžymėjimas mažina pasakojamų įvykių patikimumą. Atrodo, kad jau tiek laiko praėjus po šių į-vykių, nebegali būti kokio pavojaus konkrečiau aprašyti faktus. Taip pat galima pasigesti bet kokio užsiminimo apie politinę lietuvių rezistencija.

Įvadą parašė amerikietis Leo Cher-ne, žinomas padėties Rytų Europoj specialistas. Tai yra berods pirma knyga anglų kalba apie partizaninį lietuvių priešinimąsi sovietiniam okupantui.
GUERILLA WARFARE ON THE AMBER COAST by K.V. Tauras.
Published by Voyages Press, 35 W. 75th Str., New York 23, N.Y. Kaina 3 dol. 110 psl.
K. Milius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai