Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALFONSO TYRUOLIO SACRA VIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. G.   
Knygelė atrodo gana poetiškai: kukliu, baltu viršeliu.plona, talpinanti 32 Romos sonetu (nejučiomis prisimena Krymo sonetai).
Pradžioje autorius paaiškina, kad šių sonetų priežastis yra jo kelionė Romon šventaisiais 1950 metais. Tai, iš tiesų, ir yra piligrimo-turisto įspūdžiai, padalinti į du skyrių. Pirmosios dalies sonetai liečia daugiausiai šventąsias vietas: S. Pietro in Vaticano, Scala Santa, Kaliksto katakombos, S. Cecilia ir Trastevere ir t.t. Antroje dalyje prabyla turistas, susižavėjęs Romos meno kūriniais bei kūrėjais — Mykolu Angelu, Ra-faeliu, Bemini, istoriniais paminklais — Koliziejus, Panteonas, istorinėmis vietomis ir t.t.

Knygelė baigiama pastabomis, kurios, kaip pats autorius pradžioje nurodo, yra "trumpi kiekvieno soneto paaiškinimai. .. dėl kondensuoto keturpėdžio (vietoje tradicinio pen-kiapėdžio) jambinio soneto formos". Kad kondensuota soneto forma iš tiesų negali sutalpinti visko, ką autorius norėtų pasakyti, ir kad gale duodami paaiškinimai būtinai reikalingi, šių eilučių skaitytojas įsitikins iš žemiau dedamo pavyzdžio. Sakysime, soneto "Prieš didį Meilės Sakramentą (Capella del santissimo Sakramento) ketureiliuose posmuose vaizduojama pati koplyčia, kur viskas, atrodo, gana aišku, tačiau trieiliuose posmuose minimi du piligrimai ir jų aukso žiedų sukeitimas nuskamba kažkaip paslaptingai. Atsi-verčiame pastabas ir skaitome, kad minimoje koplyčioje yra dar Bernini darbo tabernakulas ir palaidoti du popiežiai. O trieiliai paaiškinami: "čai įvyko autoriaus ir jo žmonos Elenos vestuvės paskutiniąją 1950 metų dieną".

Kalbant apie formą tenka pasakyti, kad keturpėdis jambinis sonetas formališkai sąžiningai išlaikytas iki paskutinio puslapio. Knygelėje yra nemaža įdomių ir drauge pretenzingų rimų: kvietė — jietį, plokštės — blokšt jas, puikus —tau bus, kryžkelėj — trys keliai ir pan. Gi poezijos įspūdį sudaro ritmas, rimai ir žodžių inversija, tai yra, normalios žodžiu vietos sakinyje pakeitimas. Sugrąžinus sakiniui paprastą žodžių tvarką, visa poezija nusileidžia iki paprasčiausios prozos. Nejučiomis prisimena skaityti prozos dalykai, kurie virpėte virpa poezija .. .
A. G.

Alfonsas Tyruolis: SACRA VIA, Romos sonetai, 47 psl., išleido Ateitis 1961; kaina $1.50.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai