Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAI L. ALFONSO DARGIO PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   

Balandžio 28 — gegužės 5 d. Čiurlionio galerijoje Čikagoje įvyko dail. Alfonso Dargio tapybos paroda. Rengėjas — Čiurlionio galerija. Į parodos atidarymą atvyko nemažai vietos inteligentijos-meno mylėtojų ir bičiulių. Paroda susidomėjimas buvo didelis, nes dail A. Dargis, dar Vokietijoje būdamas, "žemaičių vestuvėmis" plačiai pagarsėjo. Reikia pabrėžti, kad A. Dargio kūryba ne tiktai mūsiškė visuomenė, bet ir kitataučiai domėjosi.

Parodą globojo Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos Čikagos skyrius, pirmininkės S. Adomaitienės vadovaujamas. Ji atidarė parodą, pasakydama gražią kalbą.

Dail A. Dargio tapybai suprasti reikėtų labiau įsigilinti į jo dvasios ir proto išgyvenimus. Jo kūrybą nelengva palyginti su kuria kita tapybos forma ir priėjimu. Spalvos ir šviesos elementai nebeišskiriami, kaip erdvė neišskiriama iš formos, o forma iš erdvės. Vienas elementas be kito jam neegzistuoja, — jie papildo vienas kitą, sudarydami puikią harmoniją. Erdvė "sugeria" daiktus, bet jiems leidžia ir vėl išeiti, prabilti į žiūrovą estetine kalba, —tai Dargiui charakteringas bruožas. Antras jam būdingas bruožas — kūrinių išbaigimas, išvengiant persistengimo ir tuo pat nukankinimo. Dargio paveiksluose junti idėją, spalvų simfoniją ir estetinę kontempliaciją. Trečias jo tapyboje svarbus reiškinys — dekoratyvumas, — ypačiai mažesnio formato kūriniai, su neįsivaizduojamu kruopštumu ir technikos lankstumu atlikti. Kompozicijos dimensijas dailininkas vienur leidžia į gilumas, kitur — daiktus pastato artumoje. Tiesa, niekur jisai nevartoja žmogaus figūros nė veido. Realistinis turinys, abstrakti forma rodo, kad dailininkas jieško ne vien naujų formų, bet ir naujo turinio, nes visuose jo abstrakčiuose kūriniuose nerandame bedaiktiškumo ir nieko be turinio. Ir negalima sakyti, kad A. Dargio tapyboje nebūtų lietuviškos dvasios. Šitai liudija mažesnio formato kūriniai, nes jie primena senovę, senas pilis, koplytėles ir apskritai Lietuvos praeitį ir dabartį. Vienas kitas iš tų kūrinių primena mozaiką arba vitražą, nežiūrint jų formato, jie daro monumentalios tapybos įspūdį. Grafišku stiliumi ir dinamiškomis spalvomis mažieji kūrinėliai sudomino pačius dailininkus, savuosius ir Čikagos Meno instituto (vieną pastarieji nupirko).

Dail. A. Dargio tapyboje slypį mistika, mintis ir idėja. Kai Du-buffet savo vulgarumu stebina žiūrovą, tai Dargis didele kultūra, intelektu laimi žiūrovo širdį, nes ir "nekultivuotas" žiūrovas Dargio kūryboje mato ir jaučia kažką didingo ir gražaus.

Apskritai dail. A. Dargis pasiekė nuostabios pažangos, kaip tapytojas, kuris atsistojo pasaulines meno kultūros pirmaujančių dailininkų eilėse.
Jo parodos proga Čiurlionio galerija įsigijo du Dargio tapybos kūrinius ir vieną grafikos darbą anksčiau.
Mikas Šileikis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai