Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. K. ZAPKAUS PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Birželio 16-24 d.d. Čiurlionio galerijoje Čikagoje įvyko jauno dailininko Kęstučio Zapkaus pirmoji individuali tapybos paroda. Rengėjai — Lietuvių Akademikų Skautų Sąjūdis. Parodą atidarė dr. Edvardas Kaminskas. Su dailininko kūryba supažindino dail. Alg. Kurauskas. Čiurlionio galerijos vardu pasveikino Mikas Šileikis.

Dail. Kęstutis Zapkus su savo pirma paroda vietos lietuviams bei kitataučiams padarė gražų įspūdį. Čikagos dienraščio Daily News meno kritikas Franz Schulze, plačiai rašydamas apie jaunojo lietuvio kūrybą, be kita ko sako: "The show, at the Čiurlionis Gallery, 5620 S. Claremont Ave., features 24-year old Kęstutis Zapkus in an array of paintings and drawings that are sufficiently inventive in conception and mature in handling to suggest that he migh properly be accorded a place among the company of first-rate young painters in America". Amerikos meno žurnalas Art News spalio nr. pareiškė apie K. Zapkų: "Jis neabejotinai atrodo, kaip didžiulio pažado menininkas".

Dail. K. Zapkus gimė 1938 m. Dabikinėje, Lietuvoje. Mokyklą pradėjo lankyti Vokietijoje, o gimnaziją baigė Čikagoje. Gavęs stipendiją, pradėjo lankyti Čikagos Meno Institutą, pasirinkdamas tapybą. 19S0m. baigė institutą augštais pažymėjimais. Po to dvejus metus dėstė tapybą ir tęsė studijas Syracuse universitete, kur 1962 m. gavo magistro laipsnį. Be to, gavo stipendiją studijoms gilinti ir išvyko į Europą.
Zapkus nėra vis dar avangarde populiaraus abstraktaus ekspresionizmo atstovas, nei kitų srovių įtakų veikiamas. Zapkaus kūrybiniai polėkiai nuoširdūs ir pagrįsti plačiu pažinimu praeities meno epochų, kurias dailininkas yra išstudijavęs ir iš to padaręs tinkamas išvadas: kad menas prasideda ir baigiasi individualiai. Kiek nuostabu, kad tokio amžiaus dailininkas, kaip Kęstutis Zapkus, palyginti tiktai poros metų savo kūrybos gausų 36 didelio formato derlių parodė visu monumentalumu. Jis operuoja plokštumom, fragmentalizuodamas ir jungdamas, kombinuodamas formas ir spalvas, drobėje nepalikdamas bereikšmio kampelio. Zapkaus emocinis pasaulis sukaupia labai daug estetinės tikrovės lyrikoje bei muzikoje. Pavyzdžiui: "Barokinis judesys", "Kompozicija" ir "Kaitra" — spalvos pulsuoja muzikiniais judesiais, veržiasi, tarytum versmė, nauji, grakštūs variantai. Kitose savo kompozicijose dailininkas gausią medžiagą transformuoja į vaizdinį turinį, skelbdamas naują emocijų manifestaciją, daiktus paverčia jų simboliais, neišsižadėdamas bedaiktiškumo. šitą uždavinį jis vykusiai išsprendžia kompozicijose: "Ratas keturkampyje", "Keturių plokštumų derinys", "Kompozicija su dviem pusračiais", "Lyrinė kompozicija su T" ir kt. kūriniais, fragmentalizuotus elementus susumuodamas į darnią sintezę.

K. Zapkus nebuvo srovinių įtakų sugadintas, kaip kiti jauni dailininkai klystkeliais nueina. K. Zapkus savo amato techniką gerai pažįsta, kaip subrendęs savarankus menininkas. Vyresnio amžiaus dail. Alfonso Dargio, kurio paroda Čiurlionio galerijoje pasibaigė prieš pat Zapkaus parodą, kompozicijose objektai, tarytum planetos, skrieja erdvėje. Jam erdvė neišskiriama iš formos, o forma i& erdvės — vienas elementas be kito neegzistuoja. Jo erdvė sugeria objektus, bet jiems vėl leidžia išplaukti iš tamsių platumų. Zapkaus solidi medžiaga visą erdvę užpildo išradingomis variacijomis. Visas vaizdas čia pat, ranka pasiekiamas, žiūrovas nei nepasigenda trečiojo matavimo "optinės iliuzijos", atseit, perspektyvos nuotolio. Trečias europinės (Freiburgo) meno mokyklos auklėtinis dail. Vytautas Ignas, kuris jau anksčiau Čiurlionio galerijoje turėjo porą parodų, artimesnis vokiškam ekspresionizmui. Igno kūryboje pasaulis netobulas: jame gyvena liūdnas žmogus, nuolatinėje baimėje, skausme; iš jo lieka netobula karikatūra, tragizmo ir sadizmo auka. A. Dargis artimas simbolizmo ir filosofinės minties pasauliui. Paralelizmo tarp šių trijų kūrybingų dailininkų nėra. Kiekvienas turi savo estetinio pasaulio skirtingus psichologinius aspektus.

K. Zapkus, amerikietiškos meno mokyklos auklėtinis, anksčiau kaip kiti jo klasių kolegos subrendęs, skrupulingai dirbdamas kyla į meno augštumas. Tačiau dar anksti būtų daryti bent kokias apie jo kūrybą išvadas. K. Zapkus savo vidinio pasaulio būseną gali keisti, kaip ir visi kūrybingi menininkai daro pažangą.

Čiurlionio galerija iš parodos įsigijo Kęstučio Zapkaus didelio formato kompoziciją "Naturmortą su O-limpijos drobule".
Rugsėjo 22-30 d.d. Čiurlionio galerijoje įvyko iš Kanados dailininko Antano Tamošaičio apžvalginė dailės paroda. Išstatyta 30 tapybos, 25 akvarelės ir 20 grafikos darbų. Rengėjas — Čiurlionio galerija.

Spalio 13-21 d.d. Čiurlionio galerijoje įvyko jaunųjų lietuvių meno studentų ir abiturientų kolektyvinė paroda. Rengėjas — L. Bendruomenės Čikagos skyrius.
Mikas Šileikis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai