Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Milius   
Mūsų literatūra apie sovietų ištremtų lietuvių vargą ir kančias Sibire nėra gausi. Todėl iki šiol dar neturime pilno vaizdo, kaip sovietinis okupantas naikino bei tebenaiki-na lietuvių tautą. Maža dalį lietuvių tremtinių kančių Sibire atidengia savo knygutėje H. Tautvaišienė, kuri buvo ištremta pirmosios sovietų okupacijos metais — 1941 m. birželio 14 d. ir penkiolika metų buvo išlaikyta įvairiose Sibiro vietose. Kely iš Lietuvos ji buvo atskirta nuo vyro ir nugabenta į Predgorny sovchozą Staro Bardinsko rajone Altajuje, o 1942 m. birželio mėn. ji kartu su kitais lietuviais pro Krasnojarską, Taišetą, Ceremchovą, Brats-ką, Osetrovą ir toliau Lenos upe buvo nugabenta į Trofimovską Lenos upės žiotyse, kur iki 1943 m. birželio mėn. turėjo dirbti žuvies apdorojimo įmonės statyboj bei žuvininkystėj. Po to ji buvo perkelta į Sagilacho salą toje pačioje srityje, kur vergavo iki 1947 metų, kada su būreliu lietuvių moterų buvo išsiųsta į Jakutską. 1956 metais jai buvo leista sugrįžti tėvų žemėn.

H. Tautvaišienė nesiima aprašyti visų savo 15 metų tremties Sibire. Be išdailinimų, daugiau protokoliš-kai, ji papasakoja, kaip ji buvo tremiama iš Altajaus į Arktiką ir kaip tremtiniai pergyveno pirmuosius metus šioje poliarinėje srityje, kur saulė nešviečia tris mėnesius ir kur siaučia baisios poliarinės pūgos, vadinamos purgomis. Tačiau tremtiniams teko pakelti ne tik žiaurias gamtos sąlygas; bet dar žiauresnė buvo sovietinių viršininkų bei varovų priespauda. Del to didelis tremtinių skaičius pačiais pirmaisiais metais išmirė. Kiek prisiminė, autorė pateikė Sibire žuvusių 48 lietuvių sąrašą. Jų tarpe yra buvęs Marijampolės gimnazijos direktorius Daniliauskas su žmona.

šį H. Tautvaišienės pasakojimą papildo K. Bielinis savo pastabomis apie lietuvių trėmimus bei tremtinių gyvenimą Sibire sovietų ir caro laikais. Anot K. Bielinio, kuris caro laikais buvo ištremtas Sibiran, bolševikų tremtis yra žymiai žiauresnė; caro laikais, rašo jis, trėmimų į Arktiką nebuvo.

H. Tautvaišienės knygutė iliustruota viena tremtinių fotografija ir dviem žemėlapiais, kurių viename parodytas H. Tautvaišienės ir šimtų lietuvių trėmimo kelias.

H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE. Išleista Amerikos Liet. Socialdemokratų Sąjungos Literatūros Fondo
lėšomis. New Yorkas, 1962 m., 136 psl. Kaina 1.25 dol. K. Milius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai